13
U kapakapana u raranga na u rangan haniga
Nonei a hatopisana pöata teka tena tara ragoua lia limiou. U Buku u Göagono e poeiena, Te hatangana hoboto ria a huol tsi a topisa a katuun ti tari te kato homi uu a taina a katuun, nonei ena hahune riou. Alia e ranga hatagala gia i tamilimiou u katuun ti kato homi i manasa, na limiou hoboto has. Alia u hatei naien tara hahuoluna a nilala i tar i tamilimiou. Alia e ka halehana talagu, kaba lia e kato lelegu u ranga teka: tara pöata te la lel goua lia i tamilimiou, alia ema taatagi ragoui u katuun te kato homir bate hahuna koru las ragouen. Alimiou e hahamana namiou te ranga silana e Kristo i tar? Bara. Alia e haröto ragoui limiou, e Kristo ema pata ba ranei limiou. E möa. Nonei ena haröto nanou a nitagala i tanen i gusu milimiou. E manana, ti nila naia e Kristo tara kuruse e harötein a nipata i tanen, kaba tara nitakei na nitöatöa i tanen, e haröto nena a nitagala tere Sunahan. Na lam e roron pata here hase mien, kaba pöata tena ka moua lam i tamilimiou, alam e ka memou a nitagala tere Sunahan te markato uana a katuun te ka gono mena e Sunahan.
Alimiou go tara pouts mia i peisa milimiou tego hamana hatagala noahas uaiam limiou. Tema sabie moi limiou e Iesu Kristo e kana i tamilimiou, alimiou e rus moa tara nitorohana teka. 6-7 Alimiou go atei sileiam alam u ma rus ia tara nitorohana, noahasina te pei ria a palai i tamilimiou alam u rus hakapa. E möa. Alam e singo silem alimiou go kato hanigaiam batema kato homi mi. Alam ema tatei kato homiemi u raranga u mana tere Sunahan. E möa. Alam e tatei taguhu lase men. Te atei sile moua lam alimiou e hamana hatagala miou, ba lam te sasaalam, noahasina tema tagala uami lam. Alam e singo hatagala koru silem tego niga koru uaiam limiou. 10 Nonei a ka te koloto sile gulia bate mar ranga uagu teka, te ka halehana ba ragia lia alimiou. Alia e ngilegu a ka teka: a pöata tena butu goua lia i tamilimiou, alia goma ranga hatagala korui i tamilimiou bate haröto negu a nitagala te hale ii lia a Tsunono. Nonei ema hala sile ii lia a nitagala i tanen tego hahuna merai lia limiou. E möa. Nonei e hala sileien tego taguhu merai lia limiou.
11 Matsi hahatoulana, alia e hakapa talegu u raranga i tar. Alimiou go torohana hatagala koruiam tego matskö koru uaiam limiou. Hengo taleiam u raranga i tar. Na limiou go hia tangtanganaiam bate ka haniga hobotomiou. Alimiou go markato uaiam teka be Sunahan te ka gono mera nou limiou, taraha nonei a mouna a markato te hiangilngil uaier na te hiakaka haniga uaier.
12 Alimiou go tareiam a tabi bate hiahanhaniga miou. 13 U katuun hoboto tere Sunahan e hala rari limiou u haniga i taren.
14 A Tsunono e Iesu Kristo e tatei taguhu ranou limiou, na e Sunahan e tatei taatagi has ranou limiou, na u Namnamei u Göagono e tatei ka haniga has mera noulimiou hoboto.
Alia e Pol