12
A man hiharöto tere Pol na manka te haröteien e Sunahan
Alia e ranga hangisei leligu, noahasina tema habute noien taka. Alia e ngilin hatei ragi limiou a man hiharöto na manka te haröte ii lia a Tsunono. Turu töa u maloto na u tohats u hiningal te la kapa, alia i lu menai i Kolö iasa nitöa. Alia ema atei silegi a ka teka e butu hamana tsi alia u tara tuni u hiharöto. E Sunahan te ateina. Kaba lia e atei silegu alia u la sei uu i Kolö. Toum romana alia u la sei gono mei u tuenrei tsi u namnamei tuun. E Sunahan te ateina Alia u hengoema a manka man kapan koru tema antunan hatei nari turu mar ranga turu katuun, a manka man göagono tema tatei haröto naria i puta. Alia e tatei ranga sesei negu a ka teka, kaba lia e raman ranga sesei negu a peisar. Alia e ranga sesei tuun las nagou tema tagala uagi lia. Kaba tego ngilin solosei menai lia a peisar, alia ema ranga here goi a katuun a tutu, alia e ranga nagou u mana. Kaba lia ema soloseie goi a peisar, taraha alia ema ngile gi ta katuun ega kukuti u raranga i tar tara manka tu tarema lia na tara manka tu hengoema lia bate soloseie noulia.
Alia i hatare ii a man para a man hiharöto pan koru tere Sunahan. Nonei ema ngile ii tego hakats sesei menai lia a peisar, ba nonei e haniga nena tego sagoho menai lia a kamits i peisar. Nonei a kamits teka e here nei a katunun kui tere Satan te hakamitse noulia bate hatu kap nena tego hakats sesei koru menai lia a peisar. A topisa a pöata alia u singo uu tara Tsunono tego luba menaien a ka teka. Kaba nonei e pei i tar, “A nihitaguhu i tar e antunana i tamölö, taraha a nitagala i tar e butuna tara nipata i tamölö.” Balia te sasaalagu bate ranga sesei negu a manka te haröto nena alia ema tagalagi, ba nitagala tere Kristo te tatei kagono menoulia. 10 Aa, alia e sasaala megu tema tagala uagi lia na te ranga hohomi menarilia u katuun i tar, na te hakamits menari lia, na nomi na u tori tiama te butu has ria i tar. Te butu silana a manka teka tema tagala uagilia tara solona e Kristo, alia e sasaalagu. Taraha, a pöata te haröto nena a manka teka alia ema tagalagi, nori e haröto has naier a nitagala tere Kristo.
E Pol e hakats koru rena a tei Korin
11 Alia e ranga here gulei a katuun a tutu. Kaba lia e kato silegi a ka teka tego söata menai lia tu ranga tu niga i tamilimiou. Alia a katuun papala, kaba lia ema tetenei nagi u aposol u nigan ranga i tamilimiou. 12 A pöata tu kaia lia i gusumilimiou, e Sunahan e harötein alia a aposol i tanen, te kato menaien u mamana u mar mirakol. 13 Alia u markato has uu i tamilimiou tu roron markato has uamalia tara palair u hun katuun tere Kristo. Alimiou e hakats silemiou tuma singo menai lia ta monin hitaguhu? Haromana koru, taatagi namoulia tara markato teka.
14 Alia e kato taatago poniegu tegona tara merai limiou, a hatopisana a pöata. Na lia ema hasösö ragoui limiou ta ka go hala namuma limiou. Alia ema ngilegi a manka i tamilimiou, alia e ngil tuun ragou limiou. A galapien ema tatei hanoueri e tsinaren na e tamaren. E möa. E tsinaren na e tamaren te hanou raier a galapien. 15 Alia e sasaala megou te hala mena gilia u moni na peisar hoboto i tamilimiou bate taguhu ranou limiou. Alia e ngil koru ragou limiou, kaba, nonei toum te kato ranou limiou balimiou tema ngil balemi lia?
16 A palai i tamilimiou e hatanganar bate poeier alia uma gulei ta moni i tamilimiou. Kaba palai i tamilimiou e poeier alia u angöngoso raiou limiou bate gamo ragou limiou. 17 Kaba ime tu mar a angoso merai lia limiou? Toum romana turu katuun tu hala mera mei lia i tamilimiou? E möa koru! 18 Pöata tu hala ne la lia e Taitus na palair u hahatoulana, nori i a angoso has raiou limiou? E möa. Taraha alia na e Taitus, alam e tataala mem u töa puku u Namnamei na markato i tamulam e hihinatuena.
19 Alimiou romana e pei toum lase miou alam e ranga kökopo nem a man ranga teka bate taguhu pouts ranou lam? E möa. Alam e ranga nem u raranga te hala nema e Kristo i matana e Sunahan, na mamanaka te katoe mulam a matsi hahatoulana, e taguhu ranou limiou. 20 Taraha, alia e matoutegu tena la pouts guma lia romana, alia ema ngile goi a manka tena tare goulia na limiou ema ngil hase moi tena mar ranga ua goulia. Alia e matoutegu alia e na sabie gou te hia o omi uamiou limiou bate hia raharaha miou bate hakats peisa namiou a peisamiou. Alimiou e namos ranga hohomi silemou a palai bate tuts sil ramen, bate ranga hangisei namiou a peisa milimiou bate kato hatutu has miou. 21 Aa, alia e matoutegu tena la pouts romana guma lia i tamilimiou, e Sunahan toum e hamatsingolo menoi lia a markato i tamilimiou. Balia te tabe me gou, a parpara i tamilimiou ema hapolasa noahaseri a man markato a man omi i taren. U katuun ti tsikolo na te lulu tsonir na ti kato a man palaina a man markato a man omi i manasa ema hapolasa noahaseri a man markato a man omi teka.