2
A markato a niga koru tere Sunahan te lu pouts meraien ra
Nonei tegi pile hakarapoto beira u raranga u mana ti hengoen ra. Ara ena mots hapolasa susul ba naren. A Lo tere Mosis te hala sila nama e Sunahan turu angelo e manana, na u katuun ti hipus naien batema kukutie rien i lu hasi u nihahuna te antunaia tara markato a omi ti katoeien. Kaba u raranga tere Iesu e pan bala nena u raranga turu angelo, na ra e möa koru tegi bus ba menai a nihahuna te totone rara a markato a niga koru teka, te lu pouts mera neira e Sunahan. A Tsunono e Iesu noahas te habulungana mamin a maroro teka te lu pouts mera nei e Sunahan u katuun, na u katuun ti hengoeien i haröto raira u raranga teka e manana. Na e Sunahan e haröto hasiin te mana uana u raranga teka te kato menaien u mamana u hiharöto na u mirakol u parpara bate hala nena a man tötöa man nitagala turu Namnamei u Göagono e antunana turu ngilngil peisa i tanen.
E Iesu nonei a katuun te lupouts raioura
Alam e ranga nem a hanina i puta tara pöata i murimuri, e Sunahan ema haka mena neien turu angelo. E möa. Tara töa makum iahana u Buku u Göagono e poeiena:
“O Sunahan, u katuun u ha nori koru ba lö te hakats ramen bate tara kap ramen?
Nori a manka pinopino koru lasi.
Alö u haka puta raien turu angelo tara tsitabubun pöata,
ba lö te töan haka sei ramen bate hala ramien a solo pan.
Alö u haka puteia a mamanaka hoboto i taren.”
Tara pöata e Sunahan e haka puteia a manka hoboto turu katuun, e möa ta ka tega ka halhal. Kaba ara ema tara noe rei te pan saluhe mena neien a mamanaka. Kaba ara e tarera e Iesu i hale ii a solo pan, taraha nonei e lui a kamits pan me matena. E Sunahan e taatagi koru raioura me gamon haka pute na e Iesu turu angelo tego mate sil meraien u katuun hoboto. 10 E Sunahan e habutu bei a manka hoboto a peisanen. Na e nigana te lu menai e Iesu a kamits, taraha e Sunahan e kato taatago sileien a tsonun mammam bate hapien rena u katuun u parpara bate ngö mera neien i Kolö.
11 E Iesu e kato ranei ra u katuun u matskö tere Sunahan, na ra e ka mera a töa puku a Tamarara. Nonei tena matsingolo benei e Iesu te ngö mera neien ra u toulanen na u hahinanen. 12 Be Iesu e poeiena,
“O Sunahan, alia e hatei nagoua solo mölö turu toular na u hahinar.
Alia e köma gou bate soloseie gou a solo mölö i matar u katuun i tamölö tara pöata te lotu hobotorien.”
13 Ba nonei e ranga lenina me poeiena,
“Alia e hamana goua tere Sunahan.”
Me ranga lel noahasina me poeiena,
“Alia e kagu, na galapien has te hala ramei lia e Sunahan.”
14 A galapien teka te ranga nanen nori u katuun tuun, na e Iesu e butun katuun here has rameien. Nonei e kato sile ii a ka teka tego tatei mate uaien bate töan kato homiena e Satan, nonei a katuun te kamena a nitagala tega kato hamate meraien u katuun. 15 U katuun hoboto i solon matouti a tou mate bate ka here rari u karabus tara nimatout teka. Be Iesu e mate silena tego luba meraien a nimatout. 16 Ara e atei silera nonei ema la sile mei tegomi taguhu merai u angelo. E möa. Nonei e la silema tegomi taguhu merai a pala tere Abraham. 17 Na e matsköna te butu here meraien u toulanen tara mamana markato bate töan luena a toukui tara tsunono pan turu pris te taatagi rena u katuun bate roron kui haniga beiena e Sunahan. Nonei e kato sile ii a ka teka tega luba menaien a man markato a man omi turu katuun bate tara pouts bera neien e Sunahan. 18 E Iesu e antunan taguhu rena u katuun te torohana raier, taraha nonei e ka has mei a man torohana i oulnen peisa me söata meneien u kamits.