U pas ti koloto menai turu katunura i
HIBRU
1
E Sunahan e hala sila nama u raranga i tanen tara Pien Tson i tanen
I manasa e Sunahan e rangaia turu tuburara tara mamana mar maroro tara pöata a parpara, me hala sila nenama u raranga i tanen turu propet. Kaba tara sukusukuna kapakapana pöata nonei e ranga silama i tarara tara Pien Tson i tanen. E Sunahan e habutu sila naia a mamanaka tara Pien Tson i tanen, na nonei e hopö kap sileien tego lu menaien a mamanaka hoboto. A Pien Tson i tanen nonei u namnamei turu ualesala tere Sunahan. Nonei e here korue nei e Sunahan, na mamanaka hoboto e ka haniga silana turu raranga u tagala i tanen. I murina te galus ba naien a man markato a man omi turu katuun, ba nonei ena gumna tara pal matou tere Sunahan iasa koru i Kolö.
A Pien Tson tere Sunahan e pan bala koru rena u angelo
A pien Tson tere Sunahan e pan koruna, na e pan koru bala rena u angelo. Ne Sunahan e hale meien a solo te pan bala koru nena a man solo turu angelo. E Sunahan ena mala mar ranga uai teka ta töa ta angelo i tanen bate poeiena:
“Alö a pien Tson i tar.
I romana alö e hatamana mia i tar.”
Kaba nonei e mar ranga uu teka tara Pien Tson i tanen. Kaba nonei ema mala mar ranga uai teka ta töa ta angelo bate poeiena,
“Alia e hapien nagouen,
na nonei e hatamana noua i tar.”
E möa. Kaba nonei e mar ranga uu teka tara Pien Tson i tanen. A Pien Tson tere Sunahan e pan saluhena tara mamanaka hoboto, na pöata te katsin hala mena meien e Sunahan i puta, be Sunahan e poeiena,
“U angelo hoboto i tar egi hatsunono uu i tanen.”
U Buku u Göagono e mar ranga meranei u angelo teka:
“E Sunahan e kato here rai u angelo i tanen a lomolomo.
Na u katunun kui i tanen e kato here raneien u tula u hiski.”
Na u Buku u Göagono e mar ranga menai a Pien Tson tere Sunahan teka:
“O Sunahan, a solon king i tamölö e ka nitöana romana.
Alö e tsunono hamatskö rem u katuun tara nipepeito i tamölö.
Alö e haniga korueiem a markato a matskö batema hanige mi a markato tema matskö nei.
Na e Sunahan noahas i tamölö te haka sei ia lö turu katuun hoboto i tamölö,
na nisasaala i tamölö e pan bala nena a nisasaala i taren.”
10 Na u Buku u Göagono e mar ranga has uana teka,
“O Tsunono, alö u katoe a han i puta tara tantaniana pöata.
Na lima mölö noahas tu katoe ii lö a han i kolö.
11 Nori ena taia hoboto riou romana, kaba lö e ka nitöa mou.
Nori ena omi here roi u hasobö u toutounei.
12 Alö ena mar pits mera moien temar pits menari u hasobö.
Alö ena palis mera moien temar palis menari u hasobö.
Kaba lö e marka nitöa las uamou teka batema antunan palismi.
Na pöata i tamölö ema antunan kapa noi.”
13 E Sunahan ena mala mar ranga uai teka ta töa ta angelo bate poeiena,
“Alö go gum ia teka tara pal matou i tar
balia te hale goilö u katuun te paköe riou lö
balö tena pitaputa ramouen.”
Kaba nonei e mar ranga uu teka tara Pien Tson i tanen. 14 U angelo u saha u mar katuun? Nori hoboto a man namnamei te kui beier e Sunahan. Nonei e hala sil rameien tegi taguhu meraien u katuun te katsin lu pouts rena e Sunahan.