U pas te koloto menai e Pol tere
PILIMON
1
Alia e Pol, alia e karabus silegu tu kui menai lia a toukui tere Iesu Kristo. Alam mere Timoti, e toularara e koloto menami u pas teka i tamölö. O Pilimon, alö a hahikapien i tamulam tu kui gono meraioulam. Na u raranga teka e la uana turu kristen te roron hagum ria i luma i tamölö na tere Apia, e hahinarara, na tere Akipus has, nonei te tuol hatagala gono meraiou ra turu Bulungana u Niga. E Sunahan e Tamarara na e Iesu Kristo a Tsunono i tarara egi taatagi naioulö na egi hala hase ii lö a masalohana.
E Pilimon e ngilir u katuun tere Sunahan
Tara man pöata te singo sile gia lia alö tere Sunahan, alia e haniga uagu i tanen. Taraha, alia u hengoen te ngil koru mera mi lö u katuun hoboto tere Sunahan na te hamana koru has ua mölö tere Iesu a Tsunono. Alia e singo silegu u nihamana te hiararanga nerara ega hale ii lö ta niatei pan tara mamanaka a niga te la nama tara solona e Kristo. A tsi toular, a torir e sasaala koru me masa mena tu hengo menai lia te ngil koru merami lö u katuun tere Sunahan bate haniga ramen.
E Pol e harangata sil e Onesimus
Tara markato teka, ba lia tema antunan matsingolo nagi tego ranga hatagala meilia lö tara solona e Kristo tego kato menai lö a toukui tego kati lö. Kaba lia e singo hatagala gia i tamölö tara markato te ngil menari a tana katuun. Alia e Pol, e ranga heregi a tsonpan na e karabus sil hasegu e Iesu Kristo.
10 Alia e harangata silegu a pien i tar e Onesimus te hatamana negulia te karabus gia lia, taraha alia u taguheien tego hamana uaien tere Kristo na nonei e here talenei a pien i tar. 11 I manasa e Onesimus ema taguhu hanigei lö. Kaba i romana nonei e taguhu haniga korue noulö na lia has. 12 Noahasina te ngil koru menagien lia, kaba lia e hala pouts mena goien i tamölö.
13 Alia e ngilin hake gien teka ba nonei te lueiena a makum i tamölö bate taguhe noua lia tara pöata te karabus sil menagi lia tu hahatei menai lia u Bulungana u Niga. 14 Kaba alia ema antunan kato nagi ta ka tema haniga nami lö. Tara niniganiga i tamölö, alö go taguhu mei lia u ngilngil peisa i tamölö. 15 Nonei toum romana a ka te laba sil memei lö e Onesimus tara tsitabubun pöata, balö te lupoutse men batena kanitöa memen. 16 Kaba ema lupouts here namoi lö a katunun kukui puku. Nonei e toularara tara pala tere Kristo. Alia e ngil korue gen. Na lö e ngil koru hase moen, taraha nonei a katunun kukui puku i tamölö na limiou e hamana hoboto has mia tara Tsunono.
17 Na te tara here tala namilö alia a hahikapien i tamölö, bara, mar lu tala menai e Onesimus tego mar lu has menailö alia. 18 Te kato homien i tamölö, tsi te ka menen ta haroho i tamölö, ba lö te hateie moulia balia te palis poutse gouen. 19 Alia e Pol na lia e koloto peisegi u raranga teka a limar, alia e hamatane gou lö. Kaba lö e atei silem alö e ka has mem a haroho i tar, taraha alia u taguhe ioulö balö te hamana uaiem tara Tsunono.
20 A tsi toular, tara solona a Tsunono alö go taguhe moulia, ba lia te sasaala uagu tere Kristo. 21 Alia e koloto megi u pas teka taraha, alia e atei silegu alö e kato bemoi lia a ka teka, na man palaina a manka lel has. 22 Na lö go hamatskö has bei lia ta makum tena ka goua lia. Alia e hamanegu e Sunahan e hengoe nou u singo i tamilimiou bate haniga nanou tego la uu lia i tamilimiou.
U katuun te kui gono mer e Pol e hala ner u rangan haniga i taren
23 E Epapras e hala nanou u rangan haniga i tanen i tamölö. Nonei e ka gono menou lia tara karabus te kato menaien a toukui tere Iesu Kristo. 24 Na palair u katuun* U katuun teka ima ka gono mei e Pol tara karabus, nori i kaia tara man palaina man han ti hala la naien u Bulungana tere Sunahan. te kui gono mere gulia ere Mak mere Aristakus na e Demas na e Luk e hala has neruma u rangan haniga i tamölö. 25 A nihitaguhu tere Iesu Kristo a Tsunono e tatei ka gono mena u namnamei i tamilimiou.
Alia e Pol

*1:24: U katuun teka ima ka gono mei e Pol tara karabus, nori i kaia tara man palaina man han ti hala la naien u Bulungana tere Sunahan.