5
Gunalaia taudia ese Dirava ena orea do idia naria namonamo, be gau badana
Harihari lau ura umui ekalesia gunalaia taudia dekenai lau hereva henia. Lau danu be ekalesia gunalaia tauna ta. Lauegu matana dekena amo, Keriso ena hisihisi lau itaia, bona iena hairai do ia hedinaraia neganai, lau danu be mai lauegu davana namona. Umui lau noia, Dirava ese umui ia henia mamoe orea do umui naridia namonamo. Do umui gunalaia, Dirava ena ura hegeregerena. Do umui maumau lasi, to mai emui ura namona inai dagi do umui karaia. Ta ese umui ia oda dainai do umui karaia lasi, to sibona emui ura dainai. Kohu do umui davaria totona do umui karaia lasi. Lohia mai hekokoroku danu bamona emui orea do umui gunalaia lasi, to emui kara namodia do umui hedinaraia, vadaeni emui kara bamona do idia karaia. Vadaeni, Mamoe Naria Tauna Badana do ia hedinarai neganai, hairai ena kwara gauna, do ia dika diba lasi gauna, do umui abia.
Do umui manau, bona do umui laloa maoromaoro
Eregabe taudia e, umui ese gunalaia taudia do umui kamonai henia. Umui ibounai do umui laloa manau, vadaeni umui ta ta dekenai durua do umui henia. Badina be Buka Helaga ia gwau: “Dirava ese hekokoroku taudia edia dala ia koua, to manau taudia dekenai iena hariharibada ia henia.” Unai dainai Dirava ena imana goadana henunai do umui manau, vadaeni iena nega namona lalonai ia ese umui do ia abia isi. Ia ese umui ia naria noho. Unai dainai emui laloa hekwarahi gaudia ibounai be iena imana dekenai do umui atoa.
Do umui laloa maoromaoro, bona naria namonamo. Umui dekenai ia tuari henia tauna, Satani, be laiona mai ena boiboi bada bamona. Ia ese hunia dekenai ia raka loaloa noho, do ia ania ore taudia ia tahua noho. Emui abidadama dekenai do umui gini goada, vadaeni umui ese Satani do umui koua. Namo umui diba, emui Keristani varavara taudia tanobada kahana ibounai dekenai, be hisihisi inai bamona idia abia noho. 10 Umui be nega sisina do umui hisihisi, vadaeni gabeai, hariharibada ibounai Diravana ese umui do ia hanamoa lou momokani, umui do ia haginia goada, bona emui abidadama do ia hagoadaia. Oibe, inai Dirava ese umui ia boiria vadaeni, iena noho hanaihanai hairaina Keriso Iesu danu do umui abia hebou totona. 11 Ia dekenai siahu ibounai do ia noho ela bona hanaihanai. Amen.
Hanamoa hereva dokona
12 Inai revareva kwadogina be Sila ena imana dekena amo umui dekenai lau torea inai. Lau diba Sila be iseda Keristani varavara tauna korikori. Lau ura inai leta dekena amo umui do lau hagoadaia, bona lau gwauraia hedinarai inai: Dirava ena hariharibada korikori ena dala be inai egu hereva lalonai. Inai hariharibada lalonai do umui gini goada.
13 Ekalesia orea Babulonia dekenai, inai taudia danu be Dirava ese ia abia hidi. Idia ese edia hanamoa hereva umui dekenai idia siaia inai. Lauegu natuna Mareko danu ese umui ia hanamoa noho. 14 Umui ta ta dekenai do umui hanamoa, umui ta ta dekenai ekalesia ena lalokau kisi do umui henia.
Keriso lalonai umui noho taudia ibounai, maino be umui dekenai do ia noho.