PETERO ENA REVAREVA IHARUANA
1
Lau Simona Petero inai. Lau be Iesu Keriso ena hesiai tauna, bona iena aposetolo tauna. Umui momo ese aiemai abidadama hegeregerena umui davaria vadaeni. Inai bamona taudia ibounai dekenai inai revareva lau torea. Inai abidadama ita abia be namo herea momokani, bona iseda Dirava bona Hamauria Tauna Iesu Keriso ena kara maoromaoro dainai ita davaria vadaeni.
Hariharibada bona maino umui abia badabada be namo. Oibe, do umui abia, badina be Dirava, bona iseda Lohiabada Iesu umui diba namonamo dainai.
Dirava ese umui ia abia hidi, iena bese
Dirava ese iena siahu dekena amo iseda mauri hanamoa gaudia ibounai, bona ia badinaia totona goada ibounai, be ita dekenai ia henia vadaeni. Ita durua totona, Dirava ese iena diba bada ita dekenai ia harihari henia. Vadaeni, iena hairai bona iena siahu ita diba momokani. Bona ita ia abia hidi Tauna danu ita diba momokani. Inai dala dekenai, Dirava ese iena gwauhamata namodia momokani ita dekenai ia henia vadaeni. Ura dika karadia idauidau be tanobada taudia nega ibounai idia karaia noho. Iseda mase mai bodaga danu ena badina korikori be unai. To inai gwauhamata gaudia namodia, Dirava ese ita dekenai ia henia gaudia, ese ita idia durua diba. Oibe, inai gau namodia ita abia dainai, tanobada ena mase, bona iena kara bodaga dekena amo ita heau mauri diba. Bona Dirava ena mauri bona iena kara danu ita abia diba.
Unai dainai do umui abidadama sibona lasi, to kara namodia do umui karaia danu. Ma kara namodia sibona lasi, to diba danu do umui abia. Ma diba sibona lasi, to umui ese emui tauanina edia ura do umui biagua namonamo. Ma tauanina biagua sibona lasi, to haheauka danu do umui abia. Ma haheauka sibona lasi, to Dirava badinaia kara danu do umui abia. Ma Dirava badinaia kara sibona lasi, to emui tadikaka dekenai bogahisihisi henia kara danu do umui karaia. Ma bogahisihisi sibona lasi, to taunimanima do umui lalokau henia danu.
Inai kara namodia, inai mai anina bada karadia do umui karaia be namo
Inai bamona kara namodia, bema umui dekenai idia noho neganai, idia ese emui lauma do idia hagoadaia. Vadaeni inai goada umui abia dainai, bona Iesu Keriso iseda Lohiabada umui diba dainai, do umui noho kava lasi, to emui kara be mai anina. To inai kara namodia ia karaia lasi tauna be matakepulu tauna bamona. Momokani, ia laloaboio vadaeni, Dirava ese iena kara dika gunadia ia huria ore vadaeni.
10 Lauegu varavara taudia e, Dirava ese umui ia boiria, bona umui ia abia hidi vadaeni. Unai dainai do umui gaukara goada, inai boiboi, bona inai abia hidi do umui hamomokania totona. Badina unai bamona umui karaia neganai, emui abidadama dekena amo do umui moru lasi. 11 Inai dala dekenai, Dirava ese gwaumaoro momokani umui dekenai do ia henia, iseda Lohiabada bona Hamauria Tauna, Iesu Keriso ena noho hanaihanai Basileia lalonai do umui vareai.
Lauegu sisiba do umui kamonai
12 Momokani, inai gaudia umui diba vadaeni, bona Dirava ena hereva momokani lalonai umui gini goada noho. To lau laloa inai hereva umui dekenai do lau hamaoroa lou nega ibounai, do umui laloaboio garina. 13 Lau laloa inai bamona: Lau be do lau mauri noho neganai, inai gaudia umui dekenai do lau sisiba henia, umui hagoadaia totona. Inai be maoro. 14 Badina be lau diba, inai tauanina do lau rakatania ena nega be kahirakahira vadaeni. Inai be momokani, badina iseda Lohiabada Iesu Keriso ese lau ia hamaoroa vadaeni. 15 Unai dainai, mai goada danu umui do lau sisiba henia. Vadaeni lauegu mase murinai inai gaudia do umui laloa lou.
Keriso ena hairaina lau itaia
16 Badina be iseda Lohiabada Iesu Keriso ena siahu, bona do ia mai sivaraina umui dekenai ai hamaoroa neganai, ai be gori kava ai gwauraia lasi. Lasi momokani. Badina korikori be, aiemai matana dekena amo iena hairaina ai itaia. 17 Oibe, Tamana Dirava ese Keriso ena ladana ia hanamoa bada, bona hairai ia henia neganai, ai danu be unuseni ai noho. Unai neganai, hairai bada gabuna dekena amo Dirava ia hereva, ia gwau, “Inai be lauegu Natuna, lauegu lalokau, lau ese ia lau ura henia bada.” 18 Inai gado guba dekena amo ia diho, be ai ese ai kamonaia. Inai kara ia vara, be Iesu danu ororo helagana dekenai ai noho neganai.
Peroveta taudia edia hereva be momokani
19 Unai dainai ai daradara lasi momokani, to ai diba peroveta taudia edia hereva be momokani. Umui danu peroveta taudia edia hereva do umui badinaia be namo. Edia hereva be lamepa, dibura gabuna ia hadiaria bamona, ela bona daba ia rere, bona daba ena hisiu bada ese emui kudouna lalonai do ia toreisi. 20 To inai umui diba guna be namo: Tau ta ese sibona ena laloa dekena amo peroveta hereva Buka Helaga lalonai ena anina do ia gwauraia lasi. 21 Badina be peroveta hereva gunadia be tau ta ese sibona ena ura dekenai ia gwauraia lasi. Lasi momokani. To Lauma Helaga ese helaga taudia ia hasiahua momokani dainai, idia ese Dirava ena hereva idia gwauraia.