5
Lohiabada ena giroa mai totona umui noho hegaegae
Aiemai varavara taudia e, inai kara do idia vara ena nega korikori, be umui dekenai lau torea henia lasi. Badina be umui danu umui diba vadaeni, Lohiabada ena Dina be do ia mai, henaoa tauna hanuaboi neganai ia mai bamona. Inai bamona hereva, “Maino bona gari lasi ita noho inai,” taunimanima idia gwauraia noho neganai, karaharaga hisihisi dika momokani bona mase do ia ginidae! Rogorogo hahine ese mara ena hisihisi ia davaria haraga bamona unai hisihisi be do ia ginidae. Bona unai taunimanima do idia roho mauri diba lasi. To aiemai varavara taudia e, umui be dibura taudia lasi, unai dainai unai Dina ia ginidae neganai, do umui hoa lasi. Henaoa tauna ese ruma tauna ia dogoatao haraga neganai, ruma tauna do ia hoa bada, to umui be unai bamona lasi. Umui ibounai be diari ena taudia, umui be dina ena taudia. Ita be hanuaboi ena taudia lasi, bona dibura ena taudia lasi. Unai dainai, namo ita mahuta lasi, haida idia mahuta bamona. To namo ita noga noho, ita laloa goada noho. Mahuta taudia be hanuaboi lalonai idia mahuta, bona inua kekero taudia be hanuaboi lalonai idia kekero. To ita be dina ena taudia, vadaeni do ita kekero lasi. Bona gau badana be, ita ese abidadama bona lalokau do ita atoa, iseda kemena ena dabua aukana bamona. Ma ita be namo Dirava ena hamauria do ita naria, mai laloa goada danu, inai kara ita atoa, iseda tuari kwara gauna aukana bamona. Badina be Dirava ia ura lasi ita dekenai do ia badu, to iena ura be hamauria do ita abia, iseda Lohiabada Iesu Keriso dekena amo. 10 Ia be ita dainai ia mase. Vadaeni ia giroa mai neganai, ita mauri noho, o ita mase vadaeni taudia be ia danu do ita noho hebou. 11 Unai dainai umui ta ta dekenai goada do umui henia, bona durua do umui henia, harihari umui karaia noho bamona.
Dirava ese Keristani taudia do ia durua, kara namo do idia karaia
12 Aiemai varavara taudia e, umui dekenai ai noinoi, Keriso ena dala umui dekenai idia hadibaia noho taudia, be mai mataurai danu do umui kamonai henidia. 13 Edia gaukara dainai do umui lalokau henidia bona mataurai henidia. Mai lalokau bona mai maino danu do umui noho hebou.
14 Aiemai varavara taudia e, umui dekenai ai hereva goada, gaukara dekenai idia lahedo taudia do umui sisiba henidia, gari taudia do umui hagoadaia, bona manoka taudia do umui durua. Bona taunimanima ibounai dekenai do umui lalo namo henidia. 15 Umui ta ta dekenai kara dika ena davana do umui henia lasi, to nega ibounai umui ta ta dekenai bona taunimanima ibounai dekenai kara namo do umui karaia.
16 Nega ibounai do umui moale. 17 Nega ibounai do umui guriguri. 18 Emui mauri lalonai idia vara gaudia ibounai dainai Dirava do umui tanikiu henia. Badina inai be Dirava ena ura umui totona, Keriso Iesu danu umui hakapua dainai.
19 Lauma Helaga do umui koua lasi. 20 Bema taunimanima ese Dirava ena hereva momokani idia gwauraia neganai, umui gwau lasi ia be anina lasi. 21 Hereva ibounai do umui laloa namonamo, idia be Dirava dekena amo idia mai o lasi, bona hereva namodia do umui dogoatao momokani. 22 Dika ibounai do umui rakatania.
23 Maino ena Dirava ese umui do ia hahelagaia. Emui lalona bona emui laumana bona emui tauanina be ia ese do ia naria noho. Mai kerere ta lasi danu do umui noho, ela bona iseda Lohiabada Iesu Keriso do ia giroa mai. 24 Umui dekenai ia boiboi Diravana be momokani, ia ese iena hereva gauna do ia karaia.
25 Aiemai varavara taudia e, ai totona do umui guriguri.
26 Iesu idia abidadama henia taudia ibounai ta ta do umui hanamoa, ekalesia ena lalokau kisi idia ta ta dekenai do umui henia.
27 Umui dekenai lau hereva goada, Lohiabada ena ladana dainai, Keristani taudia ibounai dekenai inai revareva do umui duahia.
28 Lohiabada Iesu Keriso ena hariharibada be umui dekenai do ia noho.