PAULO ENA REVAREVA
IHARUANA TESALONIKA
TAUDIA DEKENAI
1
Ai tau toiosi, Paulo bona Sila bona Timoteo, ese iseda Tamana Dirava bona Lohiabada Iesu Keriso edia ekalesia orea Tesalonika dekenai, umui dekenai revareva ai torea inai.
Iseda Tamana Dirava bona Lohiabada Iesu Keriso dekenai ai noia hariharibada bona maino umui dekenai do idia henia.
Keriso ia giroa mai neganai Dirava ese taunimanima do ia kota henia
Aiemai varavara taudia e, nega ibounai umui totona Dirava ai hanamoa. Unai be ia maoro, badina be umui emui abidadama ia bada lao noho, bona emui lalokau umui ta ta dekenai danu ia bada lao noho. Unai dainai ai ese Dirava ena ekalesia oreadia edia vairanai umui ai herevalaia mai heagi danu. Ai moalelaia gauna be, dagedage bona hisihisi bada umui abia noho, to umui goada noho, bona Dirava dekenai umui abidadama henia noho.
Oibe, inai umui karaia noho kara namodia ese idia hedinaraia, Dirava ena kota be maoromaoro momokani. Bona iena Basileia totona inai hisihisi umui abia noho dainai, Dirava ese davana namona umui dekenai do ia henia iena Basileia lalonai. Dirava ese kara maoromaoro do ia karaia. Hisihisi umui dekenai idia henia taudia dekenai, be ia ese hisihisi do ia henidia. Dirava ese umui bona ai, hisihisi ita abia noho taudia dekenai iena mauri namona do ia henia. Inai be do ia vara, Lohiabada Iesu bona iena aneru mai siahu bada danu guba dekena amo do idia mai neganai. Mai lahi siahu bada danu, Dirava ese ia idia ura lasi taudia, bona Lohiabada Iesu ena Sivarai Namona idia abia dae lasi taudia dekenai davana metau do ia henidia. Edia davana be inai: Idia be Lohiabada ena vairana, bona iena hairai siahuna dekena amo daudau do idia noho. Inai anina be, Dirava ese idia do ia hadikaia ore momokani, bona inai bamona do idia noho hanaihanai. 10 Oibe, Keriso do ia mai Dinana dekenai, inai taudia madi do idia dika. Unai Dina neganai Dirava ena abidadama taudia ibounai ese Keriso do idia hanamoa, bona hairai bada do idia henia. Umui danu idia edia huanai do umui gini, badina be aiemai haroro umui abia dae dainai.
11 Unai dainai nega ibounai umui totona ai guriguri noho. Iseda Dirava ai noia, ia ese umui do ia durua, vadaeni umui ese iena boiboi ena dala do umui badinaia namonamo, iena ura hegeregerena momokani. Bona Dirava ai noia danu, ia ese iena siahu dekena amo umui do ia hagoadaia, vadaeni umui ese umui ura karaia kara namodia ibounai do umui karaia, bona emui abidadama ese umui dekenai ia havaraia gaukara ibounai, be do umui karaia haorea momokani. 12 Inai dala dekena amo, Lohiabada Iesu ena ladana be taunimanima ese do idia hanamoa umui dainai. Bona umui danu Lohiabada ese do ia hanamoa, iseda Dirava, bona Lohiabada Iesu Keriso edia hariharibada dainai.