2
Tau dika rohorohona
Egu varavara taudia e, iseda Lohiabada Iesu Keriso ma do ia giroa mai, bona ia danu do ita haboua lao. Unai dainai umui dekenai lau noinoi, do umui laloa daradara lasi. Tau haida idia gwau, Lohiabada ena Dina ia ginidae vadaeni. Sedira haida idia laloa unai bamona ai peroveta, o unai bamona ai haroro. O sedira haida idia gwau unai bamona revareva ta ai siaia. To inai bamona hereva dekenai do umui laloa daradara lasi, bona do umui laloa kerere lasi. Tau ta ese dala inai bamona dekenai do ia koikoi lasi umui dekenai. Badina Lohiabada ena Dina be do ia ginidae lasi, ela bona unai Tau Dika Rohorohona do ia hedinaraia guna. Unai tau be Dirava ese do ia hadikaia momokani mase gabuna dekenai. Unai tau ese taunimanima idia guriguri henia gaudia, dirava toana gaudia, do ia dagedage henia. Bona ia ese sibona do ia abia isi, unai tomadiho kara ibounai be ia henunai do ia atoa gwauraia. Ma danu unai Tau Dikana ese Dirava ena Dubu Helaga dekenai do ia helai diho, bona do ia gwau, “Lau sibona be Dirava.”
Guna umui dekenai lau noho neganai, inai hereva ibounai lau hadibaia. Sedira umui laloaboio, a? Ma umui diba, ani, hari inai neganai unai Tau Dikana ena dala be gau ta ese ia koua noho. To iena nega korikori ia ginidae neganai, unai Tau Dikana do ia hedinarai. Badina be harihari inai taravatu utua kara dika rohorohona be hunia dala dekenai ia gaukara noho, bona inai bamona hunia dekenai do gaukara noho, ela bona Dirava ese inai kara dika ia koua noho tauna do ia kokia lao. Unai neganai unai Tau Dika Rohorohona do ia hedinarai. To Lohiabada Iesu mai diaridiari bona mai hairai bada danu do ia mai neganai, ia ese unai Tau Dikana do ia alaia mase. Satani ena siahu dekena amo unai Tau Dikana be do ia mai, vadaeni hoa bona toa karadia idauidau momo dekena amo ia ese taunimanima momo do ia hakaua kerere. 10 Ia ese kara kerere idauidau ibounai dekena amo, mase dala dekenai idia raka noho taudia do ia koidia. Inai taudia bema hereva momokani idia abia dae, bona lalokau henia neganai, Dirava do ia hamauridia, to idia ura lasi. 11 Unai dainai Dirava ese laloa kerere bada ia havaraia edia lalona dekenai, hereva koikoi do idia hamomokania totona. 12 Inai anina be, hereva momokani do idia abia dae lasi, bona kara dika karaia totona idia moale bada. Inai taudia ibounai, be Dirava ena Kota Badana lalonai, edia kerere momokani ena davana do idia davaria.
Mauri abia totona Dirava ese umui ia abia hidi
13 Aiemai varavara taudia e, ai be umui dainai nega ibounai Dirava ai hanamoa. Badina be Dirava ese umui ia abia hidi guna, mauri umui abia totona. Bona hereva momokani umui abidadama henia dainai, Lauma Helaga ena siahu dekena amo, Dirava ese iena helaga taudia umui ia halaoa vadaeni. 14 Sivarai Namona umui dekenai ai harorolaia dekena amo, Dirava ese umui dekenai ia boiboi vadaeni. Umui dekenai ia boiboi, iseda Lohiabada Iesu Keriso ena hairaina, be umui danu do umui abia totona. 15 Unai dainai, aiemai varavara taudia e, do umui gini goada, aiemai haroro bona aiemai revareva dekena amo ai hadibaia hereva do umui dogoatao momokani.
16 Iseda Lohiabada Iesu Keriso bona iseda Tamana Dirava ese ita idia lalokau henia noho. Edia hariharibada ese ita ta ta iseda lalona idia hagoadaia noho, bona unai dainai Dirava ena gau namodia ita naria noho, mai haheauka danu. 17 Bona idia ese umui do idia haginia auka, mai goada danu. Vadaeni nega ibounai kara namodia do umui karaia, bona hereva namodia do umui gwauraia.