IOANE ENA REVAREVA IHARUANA
1
Lau ekalesia ena gunalaia tauna ese, Dirava ese ia abia hidi hahinena mai oiemu natuna taudia danu inai revareva umui dekenai lau torea inai. Lau ese umui lau lalokau henia momokani. Bona lau sibona lasi, to hereva momokani idia diba taudia ibounai ese umui idia lalokau henia. Inai hereva momokani iseda lalona dekenai ia noho, bona ita dekenai do ia noho ela bona hanaihanai.
Namona be Tamana Dirava, bona Tamana ena Natuna, Iesu Keriso ese hariharibada, bogahisihisi bona maino ita dekenai do idia henia, mai hereva momokani, bona mai lalokau danu.
Hereva momokani bona lalokau
Mai moale bada danu hereva lau kamonai, oiemu natuna haida ese hereva momokani ena dala dekenai idia raka noho. Inai bamona idia karaia be Tamana Dirava ese ita dekenai ia henia oda hegeregerena. Hahine lohia e, oi dekenai lau noia inai, ita ese Keristani taudia ta ta ibounai do ita lalokau henia. Inai be taravatu matamata lasi oi dekenai lau henia noho. Lasi, to ia be gunana, hamatamaia nega dekena amo ita abia gauna. Lalokau ena anina be inai: Dirava ena taravatu do ita badinaia. Inai taravatu, guna momokani umui kamonai gauna be inai: Umui ibounai ta ta dekenai do umui lalokau henia.
Keriso ena hereva do ita dogoatao momokani
Koikoi taudia momo be tanobada gabu ibounai dekenai idia loaloa noho, idia gwau Iesu Keriso be taunimanima edia tauanina dekenai ia mai lasi. Idia be koikoi taudia, bona Keriso idia tuari henia noho. Unai dainai, do umui naria namonamo, ita ese gaukara mai hekwarahi bada dekena amo ita davaria gauna be do ia boio garina. Namona be umui emui gaukara davana momokani do umui abia.
Tau ta bema Keriso ena hadibaia hereva ia badinaia lasi, to ia raka siri, bona hadibaia hereva idauna ta ma ia badinaia, unai tau dekenai Dirava ia noho lasi. To Keriso ena hadibaia hereva ia badinaia tauna be, Tamana bona Natuna danu, idia ruaosi be unai tau dekenai idia noho. 10 Unai dainai, bema tau ta umui dekenai ia mai, bona inai Keriso ena hadibaia hereva ia gwauraia lasi neganai, emui ruma dekenai do umui abia dae lasi. Bona hanamoa hereva do umui henia lasi. 11 Badina be unai tau do ia hanamoa tauna ese unai tau ena kara dika do ia durua.
Dokona herevadia
12 Lau ura hereva momo umui dekenai lau hamaoroa, to lau ura lasi pepa dekenai lau torea. Lau ura umui do lau vadivadi henia, bona umui danu do ita herevahereva, iseda moale do ia momokani totona.
13 Oiemu tadikaka hahine, Dirava ese ia abia hidi hahinena, ena natuna ese edia hanamoa oi dekenai idia siaia inai.