IOANE ENA REVAREVA IHATOINA
1
Lau ekalesia ena gunalaia tauna ese lauegu lalokau Gaio, oi dekenai inai revareva lau torea inai. Oi lau lalokau henia mai momokani danu.
Lauegu lalokau tauna e, Dirava lau noia, gau ibounai oi karaia ese namo do idia havaraia, bona lau noia danu, oiemu tauanina ena mauri ibounai do ia namo. Badina lau diba vadaeni oiemu lauma ia namo noho. Keristani varavara taudia haida idia mai, lau idia hamaoroa oi be kara momokani tauna. Vadaeni lau moale bada, hereva momokani ena dala dekenai oi raka noho dainai. Bema lau kamonai, egu natuna Keristani taudia ese Dirava ena hereva momokani ena dala dekenai idia raka noho, vadaeni lau moale bada herea. Moale ta ese unai moale ia hereaia diba lasi.
Gaio ena gaukara namona
Lauegu lalokau tauna e, oi ese oiemu Keristani varavara taudia oi durua noho, be gaukara namo herea oi karaia. Oibe, oiemu kara be namo bada, badina idia be idau taudia oi dekenai. Idia ese iniseni idia noho ekalesia orea taudia idia hamaoroa vadaeni, oi ese idia oi durua noho, bona idia oi lalokau henia. Mani emu kara, idia ma do oi durua noho, vadaeni edia laolao dekenai do idia lao, Dirava ena ura dalana hegeregerena. Badina be Keriso ena ladana dainai edia hanua idia rakatania, bona edia laolao totona, durua kara ta Keristani lasi taudia dekena amo idia abia dae lasi. Ita Keristani taudia ese inai bamona taudia ita durua be namo. Badina unai dekena amo, Dirava ena hereva momokani durua totona do ita gaukara hebou namonamo.
Diotrepe ena kara be dika
Revareva kwadogina ekalesia orea dekenai lau torea vadaeni. To Diotrepe, sibona ia gwauraia ia be gunalaia tauna, ia ese lauegu hereva ia kamonai henia lasi. 10 Unai dainai, umui dekenai do lau mai neganai, iena kara do lau laloatao. Ia ese mai hereva dika bona koikoi danu aiemai kara ia maumauraia noho. Bona inai sibona lasi, to Keristani varavara taudia idia vadivadi henia gwauraia neganai, Diotrepe ese idia ia abia dae lasi. Ma inai vadivadi taudia idia ura abia dae taudia edia dala be Diotrepe ese ia koua. Ma ia ese unai abia dae kara taudia be ekalesia dekena amo ia atodia siri gwauraia danu.
Demetrio be kara namo tauna
11 Lauegu lalokau tauna e, dika tauna ena kara bamona do oi karaia lasi, to namo tauna ena kara bamona do oi karaia. Kara namo ia karaia noho tauna be Dirava ena tauna. To kara dika ia karaia noho tauna ese Dirava ia itaia lasi.
12 Ibounai idia gwau Demetrio be kara namo tauna. Dirava ena hereva momokani ese danu ia gwauraia, ia be tau namona. Ai danu Demetrio ai gwauraia ia be namo, bona umui diba aiemai hereva be momokani.
Dokona herevadia
13 Lau ura hereva momo umui dekenai lau hamaoroa, to lau ura lasi pepa dekenai lau torea. 14 Nega sisina ia ore, lau ura oi dekenai do lau mai vadivadi, vadaeni ita ruaosi do ita herevahereva.
15 Lau ura maino oi dekenai do ia noho. Oiemu turana iniseni ese oi idia hanamoa noho. Lauegu turana unuseni, ibounai ta ta dekenai lauegu hanamoa do oi henia.