RAKATANIA NEGA
(ESODO)
1
Israela taudia Aigupito dekenai hisihisi idia davaria
Iakobo ena natuna Aigupito dekenai idia lao taudia be inai, idia be ta ta mai edia ruma taudia Iakobo danu idia lao. Edia ladana be inai: Rubena, Simeona, Levi, Iuda, Isakara, Sebuluno, Beniamina, Dano, Napatali, Gado, Asere. Iakobo ena bese ibounai, taunimanima be 70. Iosepa ese Aigupito dekenai ia noho guna, gabeai idia mai ia dekenai. Gabeai Iosepa ia mase, iena tadikakana taudia bona iena nega taudia ibounai danu idia mase. To Israela taudia ese idia edia natuna momo herea idia havaraia. Idia edia bese ia bada ia lao, bona mai goada danu, Gosena tano idia hahonua momokani.
Farao matamata
King matamata tauna ese Aigupito dekenai ia lohia karaia. Ia be Iosepa ena sivarai ia diba lasi. Iena orea taudia dekenai ia hamaoroa, ia gwau, “Umui kamonai, Israela taudia be momo herea, bona mai goada danu. Ita naria namonamo, ita be goada lasi idia dekenai garina. 10 Do ita itadia namonamo, bona dohore idia momo herea garina, edia dala ita koua be namo. Badina be tuari ia mai neganai, sedira do idia toreisi. Ita dekenai tuari henia taudia dohore idia durua, bona dohore idia tuari henia ita dekenai, bona iseda tano dohore idia rakatania garina.” 11 Unai dainai ia ese gaukara biaguna taudia ia atodia, idia ese unai Israela gaukara karaia taudia naria totona, mai dagedage danu. Vadaeni gaukara momo dekena amo hisihisi idia henia Israela taudia dekenai. Vadaeni Israela taudia ese hanua rua idia haginia, Farao ena aniani haboua gabudia, edia ladana be Pitoma bona Ramese. 12 Israela taudia dekenai gaukara momo Aigupito taudia ese idia henia nega ibounai, to idia edia besena be ia habadaia noho, ia lao bona Gosena tano ibounai ia honu momokani. Vadaeni Aigupito taudia be idia gari noho Israela taudia dekenai.
13 Unai dainai Aigupito taudia ese Israela taudia be hesiai taudia davana lasi idia halaoa, mai dagedage danu. 14 Israela taudia edia noho be ia dika. Gaukara metau herea idia karaia, bona raro dekena amo biriki nadi idia karaia, ma inai nadi ena semenisi bamona gauna danu idia karaia. Gaukara idauidau ibounai idia karaia, ruma haginia, bona uma gaukara ibounai danu. Aigupito taudia ese Israela taudia idia dagedage henidia dainai, hesiai gaukara idauidau ibounai karaia dekena amo idia hekwarahi momo.
15 Vadaeni Aigupito ena king ese Heberu edia natuna havaraia neganai durua henia hahine taudia, edia ladana be Sipora bona Pua, dekenai ia hereva.
16 Ia gwau, “Umui ruaosi Heberu hahine taudia umui itaia, idia natuna matamata havaraia neganai, bema mero ia vara, umui alaia. Bema kekeni ia vara, umui alaia lasi, do ia mauri.” 17 To inai durua henia hahine taudia ese Dirava dekenai idia gari, inai dainai Aigupito ena king ena hereva idia badinaia lasi, edia natuna memero idia vara neganai, idia hamauria.
18 Unai dainai Aigupito ena king ese ia boiboi unai durua henia hahine taudia dekenai, ia henanadaia, ia gwau, “Dahaka totona inai bamona umui karaia? Dahaka totona edia natuna memero umui hamauria vadaeni?”
19 Inai durua henia hahine ese idia haere henia Farao dekenai, idia gwau, “Badina be Heberu hahine taudia be Aigupito hahine taudia bamona lasi. Idia be mai goada, vadaeni durua henia hahine taudia do idia ginidae lasi neganai, idia sibona edia natuna idia havaraia guna.” 20 Unai dainai Dirava ia hanamoa inai durua henia hahine taudia dekenai, bona Heberu ena bese ia momo herea noho, bona ia goada noho. 21 Inai durua henia hahine taudia ese idia matauraia Dirava dekenai, unai dainai Dirava ese edia natuna ia henidia. 22 Vadaeni Farao ese iena orea taudia dekenai ia hereva henia mai goada danu. Ia gwau, “Heberu edia natuna mero matamata ibounai be sinavai dekenai do umui negea. To kekeni be do idia mauri.”