2
Mose ia vara
Tau ta, Levi iduhu ena tauna, ese Levi iduhu kekeni ta ia adavaia. Inai hahine ia rogorogo, mero ta ia vara. Ia itaia ia be mero namo herea momokani. Vadaeni ia hunia hua toi. Ia hunia dala be lasi neganai, bosea ta ia abia, inai mero ena, vadaeni pisi dekena amo bosea ia koua namo herea. Vadaeni mero ia udaia bosea ena lalona dekenai, sinavai dekenai ia atoa, siriho edia huanai. Mero ena taihuna be sisina daudau ia gini noho, iena taihuna maragina dekenai dahaka do ia vara itaia totona.
Farao ena natuna hahine ia lao, sinavai dekenai ia digu gwauraia. Iena hesiai kekeni be sinavai badibadina dekenai idia loaloa noho. Ia ese bosea ia itaia, siriho edia huana dekenai. Iena kekeni ta ia siaia, bosea do ia mailaia. Bosea ia kehoa, mero ia itaia, ia hoa. Mero maragi madi ia tai noho. Vadaeni ia bogahisihisi henia, ia gwau, “Inai be Heberu hahine ta ena natuna.” Vadaeni inai natuna ena taihuna ese Farao ena natuna hahine dekenai ia raka, ia hereva, ia gwau, “Lau lao, ani? Heberu hahine ta dohore lau davaria, ia ese mero do ia ubua.”
Farao ena natuna hahine ese ia haere henia kekeni dekenai, ia gwau, “Oi lao.” Vadaeni kekeni ia lao, mero ena sinana ia boiria. Vadaeni Farao ena natuna hahine ese ia hereva henia mero ena sinana dekenai, ia gwau, “Inai mero oi abia lao, do oi ubua lauegu. Lau ese iena davana do lau henia oi dekenai.” Vadaeni iena sinana ese mero ia abia lao, ia ubua. 10 Mero ia tubu daekau noho, vadaeni inai hahine ese ia abia lao Farao ena natuna hahine dekenai. Vadaeni king Farao ena natuna hahine ese mero be iena natuna ia halaoa, ia ese iena ladana ia atoa Mose, ia gwau, “Badina be ranu dekena amo lau abia isi.”
Mose ia heau lao Midiana dekenai
11 Dina ta, Mose ia tau neganai, ia raka lao iena varavara taudia dekenai, idia edia hekwarahi ia itaia. Vadaeni ia ese Aigupito tauna ta ia itaia, Heberu tauna, iena varavara tauna ta ia botaia noho. 12 Mose ese kahana kahana ibounai ia itaia, tau ta ia itaia lasi, vadaeni ia ese Aigupito tauna ia alaia mase, miri dekenai ia hunia. 13 Kerukeru ma ia giroa lao, Heberu taudia rua ia itaia, idia heatu. Vadaeni, ia ese heatu hamatamaia tauna dekenai ia gwau henia, ia gwau, “Badina be dahaka, oiemu bese tamona tauna oi botaia noho?”
14 Ia ese ia haere, ia gwau, “Daika ese aiemai lohia, bona aiemai kota karaia tauna dekenai ia halaoa oi? Oiemu ura be, oi alaia mase lau, Aigupito tauna oi alaia mase bamona a?” Vadaeni Mose ia gari, ia gwau, “Lau karaia gauna be taunimanima idia diba vadaeni.” 15 Farao ese inai kara ena sivarai ia kamonai neganai, ia ura be Mose ia alaia mase gwauraia, to Mose ese Farao dekena amo ia heau, ia lao, Midiana tano dekenai ia noho gwauraia. Ia ginidae neganai be ranu guri ta ena badibadinai ia helai noho.
16 Midiana ena dubu helaga tauna be mai ena natuna hahine 7. Vadaeni idia mai, ranu idia utua, edia tamana ena mamoe bona nani ibounai dekenai ranu idia henia gwauraia. 17 To mamoe naria taudia haida idia mai, inai hahine taudia idia lulua idau gabu dekenai. Mose ese ia itaia, vadaeni ia toreisi, ia durua hahine taudia dekenai. Edia mamoe dekenai ranu ia henidia. 18 Vadaeni edia tamana Ietero dekenai idia giroa lou neganai, ia henanadaia idia dekenai, ia gwau, “Edena bamona hari dina umui giroa mai haraga vadaeni?”
19 Idia haere, idia gwau, “Aigupito tauna ta ese ia durua ai dekenai, mamoe naria taudia ia koua, ranu ia utua, ia henia ai dekenai, bona aiemai mamoe dekenai danu ranu ia henia.” 20 Ietero ese iena natuna hahine taudia dekenai ia gwau henia, ia gwau, “Inai tau be edeseni? Dahaka totona umui rakatania? Umui lao, umui boiria, ia mai aniani ita danu.”
21 Vadaeni Mose be unai tau Ietero dekenai ia noho, mai moale danu. Ietero ese iena natuna kekeni ta, ena ladana be Sipora, be Mose dekenai ia henia, ia adavaia. 22 Inai hahine ese iena natuna ta ia havaraia, vadaeni Mose ese mero ena ladana ia atoa Geresome, ena anina be “idau tano dekenai noho,” badina be Mose ia gwau, “Lau be tano idau dekenai, bona taunimanima idau danu lau noho.”
23 Lagani momo murinai, Aigupito ena king, Farao, ia mase. To Israela taudia idia taitai noho, mai lalohisihisi danu, gaukara metau momokani idia karaia noho dainai. Idia taitai Dirava dekenai. 24 Idia edia taitai Dirava ese ia kamonai, bona iena gwauhamata, Aberahamo bona Isako bona Iakobo dekenai ia gwauhamata henia gauna ia laloa. 25 Vadaeni Dirava ese Israela taudia dekenai ia itaia, bona edia hisihisi ia laloa noho.