4
Vadaeni Mose ia haere, ia gwau, “Mani oi laloa, Israela taudia be dohore idia kamonai henia lasi lau dekenai. Lauegu hereva do idia abia dae lasi, do idia gwau, ‘Lohiabada be ia hedinarai henia lasi oi dekenai.’ ”
Vadaeni Lohiabada ia gwau, “Unai be dahaka oiemu imana dekenai?” Ia haere, ia gwau, “Itotohi.”
Lohiabada ia gwau, “Tano dekenai oi negea diho.” Tano dekenai ia negea diho, vadaeni itotohi be Lohiabada ese gaigai ia halaoa. Vadaeni Mose ia heau, ia rakatania. To Lohiabada ia hereva Mose dekenai ia gwau, “Oiemu imana oi atoa lao, iena iuna dekenai oi dogoatao.” Unai dainai iena imana ia atoa lao, ia dogoatao. Vadaeni Lohiabada ese itotohi ma ia halaoa iena imana dekenai. Lohiabada ia gwau, “Inai bamona oi karaia, vadaeni dohore idia diba Lohiabada, edia sene taudia edia Dirava, Aberahamo ena Dirava, Isako ena Dirava, Iakobo ena Dirava ese ia hedinarai henia vadaeni oi dekenai.”
Lohiabada ese ma ia hereva henia, ia gwau, “Oiemu imana, oiemu kouti dabua ena lalona dekenai oi atoa vareai.” Iena imana, iena kouti dabua dekenai ia atoa vareai. Vadaeni ia veria murimuri dekenai neganai, iena imana ia kurokuro herea, lepera tauna ena imana bamona. Dirava ma ia gwau, “Oiemu imana, oiemu kouti dabua ena lalona dekenai oi atoa vareai lou.” Vadaeni iena imana be iena kouti dabua dekenai ia atoa vareai lou. Vadaeni iena imana ia veria murimuri dekenai neganai, ia itaia, ia namo vadaeni, iena kopina gunana bamona. Vadaeni Dirava ma ia gwau, “Bema idia kamonai henia lasi oi dekenai, bona toana ginigunana bema idia abia dae lasi, sedira toana iharuana dohore idia abia dae. To inai toana ruaosi bema idia abia dae lasi, bona oiemu hereva dekenai bema idia kamonai lasi, Naila Sinavai ena ranuna do oi abia, tano dekenai do oi bubua. Vadaeni sinavai dekena amo ranu oi abia, be rara dekenai dohore ia lao tano dekenai.”
10 Mose ese Lohiabada dekenai ia hereva lou, ia gwau, “Lauegu Lohiabada e, lau be hereva dekenai egu malana be ia haraga lasi, guna ia mai bona harihari lau dekenai oi hereva neganai danu. Badina lau be hereva goada lasi tauna, egu malana danu ia haraga lasi, hereva dekenai danu lau daradara.”
11 Vadaeni Lohiabada ese ia haere Mose dekenai, ia gwau, “Taunimanima edia uduna daika ese ia karaia? Daika ese tau ta ena uduna ia hakapua, o iena taiana ia koua? Daika ese matana ia kehoa? Daika ese iena matana ia hakepulua? Lau inai Lohiabada, ani? 12 Unai dainai oi lao. Lau be oiemu hereva do lau durua. Do oi gwauraia herevadia dohore lau henia oi dekenai.”
13 To Mose ia gwau, “Egu Lohiabada e, mani emu kara idau tauna ta do oi siaia.”
14 Vadaeni Lohiabada ia badu Mose dekenai, ia gwau, “Oiemu kakana Arona, Levi iduhu tauna ia noho lasi, a? Lau diba ia be haroro ia diba. Inai harihari ia raka mai inai oi dekenai, oi danu hedavari totona. Ia ese oi ia itaia neganai, do ia moale. 15 Oi ese ia dekenai do oi hereva henia, bona dahaka dahaka do ia gwauraia be do oi hamaoroa ia dekenai. To lau ese umui ruaosi emui hereva do lau durua. Umui ruaosi dekenai dohore lau hadibaia dahaka do umui karaia. 16 Ia ese oiemu hereva taunimanima dekenai do ia hamaoroa, ia be oiemu uduna do ia lao. Oi be Dirava bamona, do oi hamaoroa dahaka hereva do ia gwauraia. 17 Inai itotohi oiemu imana dekenai oi abia, ia dekena amo hoa kara do oi karaia.”
Mose Aigupito dekenai ia giroa lou
18 Vadaeni Mose ia lao, iena ravana Ietero dekenai ia giroa lou, ia hamaroa, ia gwau, “Mani oiemu imana dekena amo oi negea lau, lauegu varavara taudia Aigupito dekenai do lau giroa lou. Vadaeni dohore lau diba, idia be do idia mauri noho o lasi.” Ietero ia haere Mose dekenai, ia gwau, “Mai maino danu oi lao.”
19 Vadaeni Lohiabada ese Midiana ena tano dekenai Mose dekenai ia hereva henia, ia gwau, “Aigupito dekenai oi giroa. Badina be oi do idia alaia gwauraia taudia be ibounai idia mase vadaeni.” 20 Vadaeni Mose ese iena adavana bona iena natuna memero ia abidia, doniki dekenai idia helai kau, Aigupito tano dekenai idia raka lao. Dirava ena itotohi danu iena imana dekenai ia abia.
21 Vadaeni Lohiabada ese ia hereva Mose dekenai, ia gwau, “Aigupito dekenai oi ginidae neganai, hoa kara ibounai Farao ena vairana dekenai do oi karaia, lau ese siahu lau henia oi dekenai hegeregerena. To lau ese iena lalona dohore lau ha-aukaia, vadaeni ia ese Heberu taudia iena imana dekena amo dohore ia negea lasi. 22 Vadaeni Farao dekenai dohore oi hamaoroa, oi gwau, ‘Lohiabada be inai bamona ia gwau: Israela be egu vara guna natuna tau. 23 Unai dainai lau hereva oi dekenai, lauegu natuna oiemu imana dekena amo oi negea, lau do ia tomadiho henia totona. To bema oi dogoatao noho, oiemu vara guna natuna tau dohore lau alaia mase.’ ”
24 Dina ta dala dekenai idia kamepa gabuna dekenai Lohiabada be Mose ena vairana dekenai ia gini, ia ese Mose do ia alaia gwauraia. 25 Vadaeni Sipora ese nadi mai matana ia abia, iena natuna ena usina duduna kopina ia utua oho, bona inai dekena amo Mose ena aena ia dahua, ia gwau, “Momokani, oi be rara tauna, lau adavaia.” 26 Vadaeni unai dainai Lohiabada ese Mose ia alaia lasi. Unai neganai hahine ia gwau, “Rara tauna lau adavaia,” kopina utua kara dainai.
27 Unai neganai Lohiabada ese Arona dekenai ia hereva, ia gwau, “Taunimanima noho lasi gabuna dekenai oi lao. Unuseni Mose danu do umui hedavari.” Vadaeni Arona be Dirava ena ororo dekenai ia lao, Mose do ia hedavari totona. Idia hedavari neganai, Arona ese Mose ia rosia, ia kisi henia. 28 Vadaeni Lohiabada ese Mose dekenai ia hamaoroa hereva ibounai, bona hoa karadia do ia karaia, be Mose ese Arona dekenai ia hamaoroa. 29 Mose bona Arona ese idia lao, Israela tau badadia ibounai idia haboua. 30 Lohiabada ese Mose dekenai ia hamaoroa hereva ibounai be Arona ese ia gwauraia idia dekenai. Bona hoa karadia be Mose ese taunimanima edia vairana dekenai ia karaia. 31 Idia kamonai bona hamomokania, vadaeni idia diba Lohiabada ese Israela ena bese taudia dekenai ia vadivadi, bona edia hisihisi ibounai ia itaia vadaeni, unai dainai idia edia kwarana idia atoa diho, Lohiabada dekenai idia tomadiho.