5
Mose bona Arona be Farao ena vairana dekenai
Unai murinai Mose bona Arona idia lao Farao dekenai, idia hereva henia, idia gwau, “Lohiabada, Israela aiemai Dirava, inai bamona ia gwau, ‘Egu bese taudia oiemu imana dekena amo oi negea, idia ese lauegu aria dohore idia karaia, taunimanima idia noho lasi gabuna dekenai.’ ”
To Farao ia gwau, “Lohiabada be daika? Badina be dahaka iena hereva dohore lau kamonai? Israela taudia lauegu imana dekena amo dohore lau negea, badina be dahaka? Lohiabada be lau diba lasi, Israela taudia danu lauegu imana dekena amo dohore lau negea lasi momokani.”
Ruaosi idia gwau, “Ai Heberu taudia aiemai Dirava ia mai vadaeni ai dekenai. Mani emu kara, dina toi dohore ai raka lao, taunimanima idia noho lasi gabuna dekenai, aiemai Dirava, Lohiabada ena boubou gauna dohore ai karaia. Badina be bema inai bamona ai karaia lasi, gorere o tuari dekena amo ai do ia alaia mase garina.”
Vadaeni Aigupito ena king ese ia haere idia dekenai, ia gwau, “Mose, bona Arona, badina dahaka umui ese emui orea edia gaukara dekena amo umui abia siri gwauraia? Umui lao, emui gaukara dekenai do umui giroa lou.” Farao ma ia gwau, “Momokani, emui bese taudia idia momo herea vadaeni, to umui ese edia gaukara dalana umui koua gwauraia, ani?”
Unai dina Farao ese Israela gaukara biaguna taudia, bona gaukara naria taudia dekenai ia hereva, ia gwau, “Biriki nadi karaia taudia dekenai be uiti ena momoru, raro danu idia mikisi gauna do umui henia lou lasi, dina ibounai umui henia bamona. Inai murinai Israela taudia sibona do idia lao gogoa.
“Bona lau oda inai, raro dekena amo biriki nadi idia karaia be edia momo dohore idia karaia, guna idia karaia bamona. Gaukara anina hegeregere do idia karaia, badina be idia lahedo momo, unai dainai idia taitai lau dekenai, idia gwau, ‘Mani oiemu imana dekena amo oi negea ai, aiemai Dirava ena boubou gauna dohore ai karaia.’ Edia gaukara dekenai metau umui henia, dohore idia gaukara goada noho, vadaeni Mose bona Arona edia hereva koikoi dekenai dohore idia kamonai lasi.”
10 Unai dainai gaukara biaguna taudia bona gaukara naria taudia be idia lao, Heberu taudia dekenai idia hamaoroa, idia gwau, “Farao ia gwau, uiti ena momoru dohore ia henia lou lasi umui dekenai. 11 Vadaeni, umui lao, umui sibona uiti ena momoru do umui tahua. Ma Farao ia gwau, emui gaukara anina be do ia maragi lasi, unai raro dekenai umui karaia biriki nadi edia momo be do ia diho lasi, to guna umui karaia hegeregerena.” 12 Unai dainai ibounai idia lao idau gabu idau gabu dekenai, Aigupito tano ibounai dekenai, uiti ena momoru idia gogoa. 13 To gaukara dekenai idia biagua taudia idia gwaugwau, idia gwau, “Dina ta ta umui emui gaukara ena anina dohore umui haorea momokani, gunaguna uiti ena momoru umui dekenai idia henia neganai umui karaia bamona.”
14 Vadaeni Farao ena gaukara idia biagua taudia ese Israela gaukara naria taudia idia botaia, idia gwau henia, idia gwau, “Dahaka dainai hari dina umui emui gaukara ena anina momokani umui haorea momokani lasi, guna umui karaia raro dekena amo biriki nadi edia momo hegeregerena umui karaia lasi?”
15 Vadaeni Israela gaukara naria taudia idia lao Farao dekenai, idia tai ia dekenai, idia gwau, “Dahaka totona ai dekenai inai bamona oi karaia? 16 Uiti ena momoru idia henia lasi ai dekenai, to idia hamaoroa noho ai dekenai, idia gwau, ‘Raro dekena amo idia karaia biriki nadi umui karaia noho,’ danu idia botaia ai, to kerere be oiemu orea taudia edia kerere.”
17 To Farao ia haere, ia gwau, “Umui be lahedo taudia, lahedo momo taudia. Unai dainai umui gwau, ‘Oiemu imana dekena amo oi negea ai, Lohiabada ena boubou dohore ai karaia.’ 18 Vadaeni, umui lao, emui gaukara dekenai umui giroa lou. Uiti ena momoru be dohore idia henia lasi umui dekenai. To raro biriki nadi edia momo hegeregerena umui karaia noho.”
19 Inai bamona Farao ia hereva dainai, Israela gaukara naria taudia idia diba vadaeni, kerere bada be dohore ia vara. 20 Vadaeni Farao dekena amo idia raka murimuri dekenai neganai, Mose bona Arona danu idia hedavari, badina idia ruaosi be idia naria noho idia dekenai. 21 Vadaeni idia ese Mose bona Arona dekenai idia gwau henia, idia gwau, “Lohiabada ese emui kara do ia itaia, bona emui kerere davana do ia henia umui dekenai, badina be Farao bona iena hesiai taudia edia vairana dekenai aiemai ladana umui hadikaia vadaeni. Hegeregere idia edia imana dekenai kaia umui atoa bamona, vadaeni dohore idia alaia ai.”
Mose ena guriguri
22 Vadaeni Mose ia noinoi lou Lohiabada dekenai, ia gwau, “Lohiabada e, dahaka dainai oiemu bese taudia oi hadikaia noho inai bamona? Dahaka totona oi siaia lau? 23 Badina be Farao dekenai lau mai, oiemu hereva lau hamaoroa ia dekenai, unai neganai ia mai harihari, ia ese inai bese taudia ia hadikaia mai dagedage danu, bona oi ese oi durudia lasi.”