9
Hisihisi henia namba 5, ubua gaudia idia mase
Vadaeni Lohiabada ese Mose dekenai ia hereva, ia gwau, “Farao dekenai do oi raka vareai, do oi hamaoroa, oi gwau, ‘Lohiabada, ai Heberu taudia aiemai Dirava, inai bamona ia hereva, ia gwau: Lauegu orea taudia oiemu imana dekena amo do oi negea, do idia tomadiho lau dekenai. Badina be bema oi dogoatao idia, oiemu imana dekena amo bema oi negea lasi idia, lau Lohiabada ese davana do lau henia umui dekenai, emui ubua gaudia dekenai gorere dikana do lau siaia. Hosi edia latanai bona doniki edia latanai bona kamelo edia latanai bona boromakau edia latanai bona mamoe bona nani edia latanai, gorere dikana idia dekenai dohore ia ginidae. Lau Lohiabada ese Israela edia ubua gaudia bona Aigupito taudia edia ubua gaudia do lau hapararaia, Israela taudia edia ubua gaudia ta do ia mase lasi. Lohiabada ese unai kara ena dina ia gwauraia vadaeni, ia gwau, kerukeru lau Lohiabada ese unai bamona dohore lau karaia inai tano dekenai.’ ”
Vadaeni Lohiabada ese kerukeru unai bamona ia karaia, vadaeni Aigupito taudia edia ubua gaudia ibounai idia mase, to Israela taudia edia ubua gauna ta ia mase lasi.
Vadaeni Farao ese iena hesiai taudia ia siaia, do ia diba inai hereva ia momokani o lasi. Vadaeni hereva idia mailaia, Israela taudia edia ubua gauna ta ia mase lasi. To Farao ena lalona ma ia auka, Heberu taudia iena imana dekena amo ia negea lasi.
Hisihisi henia namba 6, iohururu toto dekena amo
Vadaeni Lohiabada ese Mose bona Arona dekenai ia hamaoroa, ia gwau, “Lahi ena momoru do umui abia, bona Mose ese do ia negea daekau ataiai Farao ena vairanai. Inai lahi momoru be kahu do ia lao, Aigupito tano kahana kahana ibounai dekenai. Vadaeni iohururu do idia vara, bona do idia toto, taunimanima edia kopina dekenai, bona mauri gaudia idauidau ibounai edia kopina dekenai, Aigupito tano ibounai dekenai.” 10 Vadaeni idia ese lahi ena momoru idia abia, Farao ena vairana dekenai idia gini, Mose ese ia negea daekau, vadaeni iohururu idia vara bona idia toto, taunimanima edia kopina dekenai, bona mauri gaudia ibounai edia kopina dekenai. 11 Vadaeni meamea taudia be Mose ena vairana dekenai idia gini hegeregere lasi, badina be idia danu be mai iohururu, Aigupito taudia ibounai bamona. 12 To Lohiabada ese Farao ena lalona ma ia ha-aukaia, vadaeni ia kamonai lasi idia dekenai, Lohiabada ese Mose dekenai ia hamaoroa guna hegeregerena.
Hisihisi henia namba 7, medu, aisi nadi bamona
13 Vadaeni Lohiabada ese Mose dekenai ia hereva, ia gwau, “Dabai do oi toreisi, Farao ena vairana dekenai do oi gini, do oi hamaoroa, oi gwau, ‘Lohiabada, ai Heberu taudia aiemai Dirava, inai bamona ia hereva, ia gwau: Lauegu orea taudia oiemu imana dekena amo dohore oi negea, dohore idia tomadiho lau dekenai. 14 Badina be inai nega dekenai, lauegu hisihisi henia ibounai be oiemu latanai, bona oiemu hesiai taudia edia latanai, bona oiemu orea taudia edia latanai do lau siaia, vadaeni dohore oi diba, lau be tau ta o dirava ta danu hegeregere lasi tanobada ibounai dekenai. 15 Badina be lauegu imana ena siahu momokani dekena amo gorere bema lau henia umui dekenai, dohore umui mase ore diba. 16 To inai totona oi dekenai mauri lau henia vadaeni: Lauegu siahu dohore oi itaia, vadaeni tanobada taudia ibounai ese lauegu ladana dohore idia matauraia totona. 17 To do oi hekokoroku noho lauegu orea taudia edia vairana dekenai, bona do oi ura lasi oiemu imana dekena amo oi negea idia. 18 Oi kamonai, kerukeru, nega inai bamona dekenai, medu, aisi nadi bamona dika herea dohore lau siaia diho, Aigupito dekenai nega ta ia diho lasi, Aigupito ena bese ia vara hamatamaia, dekena amo ia mai bona harihari.
19 “ ‘Unai dainai, hari dina oiemu boromakau bona oiemu gau ibounai, tano palaka dekenai idia noho, dohore oi abidia vareai, badina be taunimanima bona mauri gaudia bema oi abia vareai lasi, to tano palaka dekenai bema idia noho, be medu, aisi nadi bamona ese dohore ia aladia momokani, ibounai do idia mase ore.’ ”
20 Vadaeni Farao ena hesiai taudia haida sibona Lohiabada ena gadona dekenai idia gari, vadaeni idia ese edia hesiai taudia bona idia edia ubua gaudia idia hakaua vareai ruma dekenai. 21 To Lohiabada ena hereva idia laloa lasi taudia ese edia hesiai taudia bona edia ubua gaudia edia rakatania tano palaka dekenai.
22 Vadaeni Lohiabada ese Mose dekenai ia hamaoroa, ia gwau, “Oiemu imana oi duduia guba dekenai, vadaeni medu, aisi nadi bamona dohore ia diho Aigupito tano ibounai dekenai, taunimanima edia latanai, bona mauri gaudia idauidau edia latanai, bona au idauidau, ava idauidau ibounai edia latanai danu.”
23 Vadaeni Mose ese iena itotohi ia duduia guba dekenai, bona Lohiabada ese guba mai boiboi, bona medu, aisi nadi bamona ia hadihoa tanobada dekenai, kevaru danu tanobada dekenai ia hadihoa. Lohiabada ese unai medu, aisi nadi bamona ia hadihoa Aigupito tano ibounai dekenai. 24 Medu, aisi nadi bamona bona kevaru nega tamona idia diho, vadaeni ia bada herea, Aigupito tano ibounai dekenai nega ta unai bamona ia diho lasi, Aigupito ena bese ia vara hamatamaia, dekena amo ia mai bona harihari. 25 Medu, aisi nadi bamona ese tano palaka dekenai idia noho gau ibounai idia alaia, Aigupito tano ibounai dekenai, taunimanima bona mauri gaudia idauidau, bona unai medu aisi nadi ese tano palaka dekenai ava ibounai idia hadikaia, bona au ibounai idia hamorua. 26 Gosena tano dekenai sibona, Israela taudia ese idia noho tano dekenai, unai medu aisi nadi be idia diho lasi.
27 Vadaeni Farao ese Mose bona Arona dekenai ia boiboi, ia gwau, “Lau be inai nega dekenai kerere lau karaia vadaeni, Lohiabada be ia maoromaoro, lau bona egu orea taudia, ai be kara dika taudia. 28 Lohiabada dekenai do umui noinoi, badina be inai guba mai boiboi bona medu, aisi nadi bamona badadia edia mamina be ai abia vadaeni. Vadaeni lauegu imana dekena amo do lau negea umui, inai murinai do lau dogoatao lasi umui.”
29 Vadaeni Mose ese ia haere ia dekenai, ia gwau, “Hanua dekena amo do lau raka murimuri dekenai, bona lauegu imana do lau abia isi Lohiabada dekenai, vadaeni guba mai boiboi do ia doko, medu, aisi nadi bamona danu do ia doko, unai dekena amo do oi diba tanobada be Lohiabada ena. 30 To lau diba, oi bona oiemu hesiai taudia ese Lohiabada Dirava dekenai umui do gari lasi.”
31 Inai nega dekenai flax bona bali be idia dika vadaeni, badina be bali ena anina ia atoa vadaeni, bona flax ava ia tubu vadaeni. 32 To uiti bona sipeleta ava be idia dika lasi, badina be idia do tubu lasi.
33 Vadaeni Mose ese Farao ia rakatania, hanua dekena amo ia raka murimuri dekenai, iena imana ia abia isi, Lohiabada dekenai ia noinoi, vadaeni guba mai boiboi, bona medu, aisi nadi bamona idia doko, bona medu be ia diho lasi tanobada dekenai. 34 To Farao ese ia itaia, medu, bona medu aisi nadi bamona, bona guba mai boiboi idia doko vadaeni. Unai neganai iena kara dika ma ia habadaia, iena lalona ma ia auka lou, ia bona iena hesiai taudia danu. 35 Farao ena lalona ia auka vadaeni, bona Israela taudia be iena imana dekena amo ia negea lasi, Lohiabada ese Mose dekenai ia hamaoroa guna hegeregerena.