8
Hisihisi henia namba 2, paroparo dekena amo
Vadaeni Lohiabada ese Mose dekenai ma ia hereva, ia gwau, “Farao dekenai oi lao, do oi hamaoroa, oi gwau, ‘Lohiabada be inai bamona ia hereva, ia gwau: Egu orea taudia oiemu imana dekena amo oi negea, do idia lao, dohore idia tomadiho lau dekenai. To bema oiemu imana dekena amo oi negea lasi idia, lau ese paroparo do lau siaia, oiemu tano ibounai do idia hadikaia. Sinavai be paroparo dekenai dohore idia honu, vadaeni dohore idia daekau oiemu ruma dekenai, bona oiemu mahuta daiutu dekenai, bona oiemu mahuta pata dekenai, bona oiemu hesiai taudia edia ruma dekenai, bona oiemu orea taudia edia ruma dekenai, bona oiemu aniani nadua gaudia bona aniani gabua amu dekenai, bona oiemu disi dekenai. Harihari paroparo be oiemu latanai do idia daekau, bona oiemu orea taudia edia latanai, bona oiemu hesiai taudia ibounai edia latanai.’ ” Mose ese Farao unai bamona ia hamaoroa, to Farao ia kamonai henia lasi.
Lohiabada ese Mose dekenai ma ia hamaoroa, ia gwau, “Arona dekenai oi hereva, oi gwau, ‘Oiemu itotohi oiemu imana dekenai oi abia, oi atoa maoromaoro sinavai badadia bona sinavai maragidia edia ataiai, bona koupa bona gohu edia ataiai, vadaeni paroparo do idia daekau Aigupito tano ibounai dekenai.’ ” Vadaeni, Arona ese iena itotohi ia atoa maoromaoro Aigupito ena ranu edia ataiai, vadaeni paroparo be ranu dekena amo idia daekau, Aigupito ena tano be paroparo dekenai ia honu. To meamea taudia ese danu unai bamona idia karaia, edia meamea dekenai, vadaeni paroparo ma idia momo herea Aigupito tano ibounai dekenai.
Vadaeni Farao ese Mose bona Arona ia boiridia, ia gwau, “Lohiabada dekenai umui noinoi, paroparo be lau dekena amo, bona lauegu orea taudia dekena amo dohore ia kokia, vadaeni umui emui orea taudia lauegu imana dekena amo dohore lau negea, do idia lao, Lohiabada ena boubou dohore idia karaia.”
Vadaeni Mose ese ia haere Farao dekenai, ia gwau, “Mani oi hereva edena negai do lau noinoi oi totona, bona oiemu hesiai taudia totona, bona oiemu orea taudia totona, vadaeni paroparo be umui dekena amo, bona emui ruma dekena amo do idia kokia, sinavai dekenai sibona do idia noho.”
10 Ia gwau, “Kerukeru.” Vadaeni Mose ia gwau, “Oiemu hereva hegeregerena do lau karaia, vadaeni dohore oi diba, Lohiabada, aiemai Dirava, be dirava ta danu ia hegeregere lasi. 11 Paroparo ese oi do idia rakatania, oiemu ruma bona oiemu hesiai taudia, bona oiemu orea taudia, danu dohore idia rakatania, sinavai dekenai sibona dohore idia noho.” 12 Vadaeni Mose bona Arona ese Farao idia rakatania, murimuri dekenai idia raka. Vadaeni Mose ese Lohiabada dekenai ia noinoi, inai paroparo, Farao idia hadikaia gaudia, do ia kokia totona. 13 Lohiabada ese Mose dekenai ia kamonai henia, vadaeni ruma dekenai bona hanua ena huana dekenai, bona uma dekenai, paroparo idia mase ore. 14 Aigupito taudia ese paroparo idia haboua, vadaeni idia bodaga, edia bonana be tano ibounai dekenai ia daekau. 15 To Farao ese ia itaia gau ibounai ia namo, vadaeni iena lalona ma ia auka, ia kamonai henia lasi Mose bona Arona dekenai, Lohiabada ese ia gwauraia vadaeni bamona.
Hisihisi henia namba 3, nemo dekena amo
16 Vadaeni Lohiabada ese Mose dekenai ia hamaoroa, ia gwau, “Arona dekenai do oi hereva, oi gwau, ‘Oiemu itotohi dekena amo tano kahuna do oi botaia, nemo dekenai do ia halaoa, Aigupito tano ibounai dekenai.’ ” 17 Vadaeni unai bamona idia karaia, Arona ese iena itotohi ia abia, tano kahuna ia botaia, vadaeni nemo idia ginidae, taunimanima bona ubua gaudia idia koria. Tano kahuna ibounai, Aigupito tano ibounai dekenai, nemo dekenai ia halaoa. 18 Vadaeni meamea taudia ese edia meamea dekena amo nemo idia havaraia gwauraia, to havaraia ena dala idia diba lasi. To nemo ese taunimanima bona ubua gaudia idia koria noho. 19 Vadaeni inai meamea taudia ese Farao dekenai idia hamaoroa, idia gwau, “Inai kara be Dirava ena imana kwakikwakina korikori ese ia karaia.” To Farao ena lalona be ia auka, ia kamonai lasi Mose bona Arona dekenai, Lohiabada ese ia gwauraia vadaeni bamona.
Hisihisi henia namba 4, lao dekena amo
20 Vadaeni Lohiabada ese Mose dekenai ia hamaoroa, ia gwau, “Daba ia rere hamatamaia neganai, oi toreisi, Farao do oi naria, sinavai dekenai digu totona ia lao neganai, vadaeni oi hereva ia dekenai, oi gwau, ‘Lohiabada be inai bamona ia hereva: Lauegu orea taudia oiemu imana dekena amo oi negea, dohore idia tomadiho lau dekenai. 21 Badina be oiemu imana dekena amo bema oi negea lasi idia, lau ese lao momo herea do lau siaia, oiemu latanai, bona oiemu hesiai taudia, bona oiemu orea taudia, bona umui emui ruma edia latanai dohore idia ginidae. Aigupito taudia edia ruma bona edia tano be lao dekena amo dohore idia honu. 22 Unai neganai oiemu tano bona Gosena tano, lauegu orea taudia edia tano, do lau hapararaia, bona Gosena dekenai lao dohore idia ginidae lasi. Unai dekena amo dohore oi diba lau be Lohiabada, tanobada ibounai ena Dirava. 23 Lauegu orea taudia bona oiemu orea taudia do lau hapararaia, bona kerukeru inai toa kara do oi itaia.’ ” 24 Vadaeni Lohiabada ese unai bamona ia karaia. Lao momo herea idia ginidae, Farao ena ruma dekenai, bona iena hesiai taudia edia ruma dekenai, bona Aigupito tano ibounai ia dika momokani vadaeni, lao dainai.
25 Vadaeni Farao ese Mose bona Arona dekenai ia boiboi, ia gwau, “Umui lao, inai Aigupito tano sibona dekenai umui emui Dirava ena boubou do umui karaia.”
26 To Mose ia gwau, “Unai bamona dohore ai karaia be ia maoro lasi, badina be Lohiabada aiemai Dirava ena boubou karaia totona do ai alaia gaudia be Aigupito taudia ese idia ura henia lasi gaudia. Bema idia edia vairana dekenai unai bamona do ai karaia neganai, idia ese nadi dekenai dohore idia hamasea ai.
27 “To do ai laolao taunimanima idia noho lasi gabuna dekenai, dina toi dohore ai raka, Lohiabada, aiemai Dirava ena boubou gauna do ai karaia, ai dekenai ia hereva henia hegeregerena.”
28 Vadaeni Farao ese ia gwau, “Lauegu imana dekena amo do lau negea umui, Lohiabada, umui emui Dirava ena boubou dohore umui karaia, taunimanima idia noho lasi gabuna dekenai, to daudau gabuna dekenai do umui lao lasi, bona lau totona do umui guriguri.” 29 Vadaeni Mose ia gwau, “Oiemu vairana dekena amo do lau raka murimuri dekenai, Lohiabada dekenai do lau noinoi, inai lao momo be Farao dekena amo, bona iena hesiai taudia dekena amo, bona iena orea taudia dekena amo, kerukeru do ia kokia, to namona be, Farao, do oi koikoi lou lasi, aiemai taunimanima be Lohiabada ena boubou karaia totona do idia lao, do oi dogoatao lasi idia.”
30 Vadaeni Mose be Farao ena vairana dekena amo ia raka murimuri dekenai, Lohiabada dekenai ia guriguri. 31 Vadaeni Lohiabada ese Mose ena noinoi hegeregerena ia karaia, lao momo be Farao dekena amo, bona iena hesiai taudia dekena amo, bona iena orea taudia dekena amo ia kokia, ta ia noho lasi. 32 To Farao ena lalona ma ia auka lou, Heberu taudia be iena imana dekena amo ia negea lasi.