7
Lohiabada ese Mose dekenai ia haere, ia gwau, “Oi kamonai, lau ese Dirava hegeregerena oi do lau halaoa Farao ena vairana dekenai, bona oiemu kakana Arona ese do ia hereva henia, oiemu peroveta tauna hegeregerena. Oi dekenai do lau hamaoroa hereva ibounai dohore oi gwauraia, be oiemu kakana ese Farao dekenai do ia hamaoroa, ia ese Israela taudia iena imana dekena amo dohore ia negea, iena tano dekena amo dohore idia raka siri. Lau ese Farao ena lalona do lau ha-aukaia, bona lau ese toa bona hoa kara momo dohore lau karaia Aigupito tano dekenai. To Farao be do ia kamonai lasi umui dekenai. Unai dainai lauegu imana Aigupito taudia edia latanai dohore lau atoa, vadaeni lauegu orea, lauegu bese, Israela taudia, Aigupito tano dekena amo dohore lau hakaudia siri.
“Vadaeni lauegu imana Aigupito ena latanai dohore lau atoa, bona Israela taudia be idia edia tano dekena amo do lau hakaua siri neganai, Aigupito taudia do idia diba lau inai Lohiabada.” Vadaeni Mose bona Arona ese unai bamona idia karaia, Lohiabada ese ia hamaorodia hegeregerena.
Lohiabada ena hereva Farao dekenai idia hamaoroa neganai, Mose ena mauri lagani be 80, to Arona ena lagani be 83.
Arona ena itotohi
Vadaeni Lohiabada ese Mose bona Arona dekenai ma ia hereva, ia gwau, “Farao ese dohore ia hamaoroa umui dekenai, dohore ia gwau, ‘Hoa kara ta do umui karaia, vadaeni dohore lau diba umui be Dirava ia siaia umui.’ Unai neganai oiemu kakana Arona dekenai do oi hereva, ‘Oiemu itotohi oi abia, Farao ena vairana dekenai oi negea diho tano dekenai, vadaeni itotohi be gaigai do ia lao.’ ”
10 Vadaeni, Mose bona Arona be Farao dekenai idia lao, Lohiabada ena hereva hegeregerena idia karaia. Arona ese iena itotohi ia negea diho, Farao bona iena hesiai taudia edia vairana dekenai, vadaeni gaigai dekenai ia halaoa. 11 Vadaeni Farao ese aonega taudia bona meamea taudia dekenai ia boiboi. Vadaeni inai Aigupito meamea taudia danu ese unai kara bamona idia karaia, idia edia meamea dekenai. 12 Idia ta ta ese edia itotohi idia negea diho, vadaeni gaigai dekenai idia halaoa. To Arona ena gaigai ese idia edia gaigai ibounai ia ania. 13 To Farao ena lalona do ia auka noho, ia kamonai lasi idia dekenai, Lohiabada ia hereva hegeregerena.
Hisihisi henia namba 1, rara dekena amo
14 Vadaeni Lohiabada ese Mose dekenai ia hamaoroa, ia gwau, “Farao ena lalona ia auka noho vadaeni, taunimanima be iena imana dekena amo dohore ia negea lasi. 15 Dabai, Farao dekenai do oi lao, Naila Sinavai dekenai do ia lao neganai. Sinavai ena badibadinai do oi naria, itotohi danu, gaigai dekenai ia halaoa gauna, do oi abia lao. 16 Vadaeni oi hamaoroa ia dekenai, oi gwau, ‘Lohiabada, ai Heberu taudia aiemai Dirava, ese lau ia siaia vadaeni oi dekenai, ia gwau: Lauegu orea taudia oiemu imana dekena amo do oi negea taunimanima idia noho lasi gabuna dekenai, dohore idia tomadiho lau dekenai.’ To oi be oi kamonai lasi ia dekenai. 17 Unai dainai Lohiabada ese inai iena kara dekena amo oi dekenai do ia hadibaia, ia be Lohiabada. Oi itaia, Naila Sinavai be lauegu imana dekenai ia noho itotohi dekena amo do lau botaia, vadaeni itotohi ese ranu be rara dekenai do ia halaoa. 18 Vadaeni Naila Sinavai ena gwarume ibounai do idia mase ore, bona ranu do ia bodaga, vadaeni Aigupito taudia ese Naila Sinavai ena ranu do idia ura henia lasi, do idia inua lasi.”
19 Lohiabada ese Mose dekenai ma ia hereva, ia gwau, “Arona dekenai do oi hereva, oi gwau, ‘Oiemu itotohi oiemu imana dekenai oi abia, oi atoa maoromaoro Aigupito taudia edia ranu ena ataiai, edia sinavai badadia edia ataiai, bona edia sinavai maragidia edia ataiai, edia gohu edia ataiai, bona edia koupa ibounai edia ataiai, vadaeni rara dekenai do idia halaoa, Aigupito tano ibounai dekenai rara sibona do ia noho, baubau dekenai bona hodu dekenai.’ ”
20 Vadaeni Mose bona Arona ese Lohiabada ia hereva hegeregerena idia karaia. Farao ena vairana dekenai, bona iena hesiai taudia edia vairana dekenai, Arona ese iena itotohi ia abia, Naila Sinavai ena ranu ia botaia. Vadaeni Naila Sinavai ena ranu ibounai rara dekenai ia halaoa. 21 Vadaeni Naila Sinavai ena gwarume ibounai idia mase ore, ranu danu ia bodaga, Aigupito taudia Naila Sinavai ena ranu do idia inua, be edia lalona ia hegeregere lasi. Aigupito tano ibounai dekenai rara sibona ia noho. 22 Aigupito meamea taudia danu ese unai kara bamona idia karaia, edia meamea dekenai. Vadaeni Farao ena lalona ma ia auka, ia kamonai lasi Mose bona Arona dekenai, Lohiabada ia hereva bamona. 23 Farao be ia giroa lou, iena ruma dekenai ia lao, ia laloa momo lasi. 24 Vadaeni Aigupito taudia ibounai ese guri idia geia, sinavai ena badibadinai, inua ranuna idia tahua, badina be sinavai ena ranu be hegeregere lasi inua totona. 25 Lohiabada ese inai bamona ia karaia sinavai dekenai murinai, dina 7 inai rara ia noho.