11
Mose ese vara guna natudia edia mase ia gwauraia
Vadaeni Lohiabada ese Mose ia hamaoroa, ia gwau, “Hisihisi henia ma ta Farao bona Aigupito taudia edia latanai do lau siaia. Inai hisihisi murinai, Farao ese iena imana dekena amo dohore ia negea umui. Momokani iena imana dekena amo do ia negea umui neganai, do ia lulua umui. Harihari Israela taudia dekenai oi hereva, tau bona hahine ta ta edia Aigupito badibadinai taudia dekenai do idia noinoi, herahera gaudia, siliva bona golo dekena amo idia karaia gaudia totona do idia noinoi.” Vadaeni Lohiabada ese Aigupito taudia edia lalona ia haidaua, bona idia matauraia Israela taudia dekenai. Farao ena hesiai taudia dekenai, bona hanua taudia dekenai, Mose ena ladana be ia bada.
Vadaeni Mose ese Farao dekenai ia hereva, ia gwau, “Lohiabada be inai bamona ia hereva, ia gwau, ‘Hanuaboi ena huanai momokani, Aigupito tano do lau hanaia lao. Vadaeni Aigupito taudia edia vara guna natuna tau ibounai do idia mase, Farao ena vara guna natuna tau, Farao ena terona latanai do ia helai tauna, ia lao bona hesiai hahine, uiti ia moia nadi uili ia giroa hahinena, ena vara guna natuna tau. Boromakau ibounai edia vara guna natuna danu, do idia mase. Aigupito tano ibounai dekenai taitai badana do ia vara, nega ta unai bamona idia taitai lasi ia mai bona harihari, bona inai murinai danu, unai bamona dohore idia taitai lasi. To Israela taudia mai edia ubua gaudia danu be sisia ta do ia boiboi lasi edia huana dekenai. Inai bamona do umui diba lau Lohiabada ese Aigupito taudia bona Israela taudia lau hapararaia vadaeni.’ ”
Ma Mose ia gwau, “Farao e, oiemu hesiai taudia ibounai do idia mai lau dekenai, lauegu vairana dekenai do idia tomadiho, do idia gwau, ‘Oi raka siri, oiemu orea taudia ibounai danu!’ Unai murinai dohore lau raka siri.” Vadaeni Mose be Farao ena vairana dekena amo ia raka siri, mai badu siahuna danu.
Vadaeni Lohiabada ese Mose ia hamaoroa, ia gwau, “Farao be do ia kamonai lasi noho oi dekenai, lauegu hoa kara Aigupito tano dekenai ma haida do lau karaia totona.” 10 Mose bona Arona ese unai hoa kara ibounai Farao ena vairana dekenai idia karaia, to Lohiabada ese Farao ena lalona ia ha-aukaia. Inai dainai Farao ese Israela taudia be iena tano dekena amo ia negea lasi.