12
Raka Hanaia (Pasova)
Vadaeni Lohiabada ese Mose bona Arona ia hereva henidia, Aigupito tano dekenai, ia gwau, “Inai hua be hua ginigunana Lohiabada ese do ia halaoa umui emui, umui emui lagani ia hamatamaia ena hua do ia halaoa. Israela taudia ibounai do umui haboua, bona idia do umui hamaoroa, inai hua ena dina 10 lalonai, tau ta ta edia famili ta ta totona, mamoe ena natuna, o nani ena natuna do idia abia, ruma ta mamoe natuna ta, unai bamona do idia abia. To ruma ta taudia bema idia momo lasi, unai ruma taudia bona badinai ia gini ruma taudia be mamoe ena natuna tamona do idia abia, inai taunimanima hida bamona be vamu ania haorea totona do idia davana hegeregerena. Emui mamoe be do ia bero lasi gauna, mara namonamo gauna, lagani tamona ia abia gauna, mamoe o nani do umui abia. Unai ubua gaudia do umui naridia ia lao bona hua ena dina 14, vadaeni dina ia diho kahirakahira neganai, Israela ena taudia ibounai ese edia mamoe natudia do idia alaia mase. Vadaeni mamoe ena rara haida do umui abia, iduara ena au kahana kahana bona ataiai au dekenai rara do umui dahua, inai ubua gauna umui ania rumadia ibounai dekenai. Unai hanuaboi dekenai, mamoe natuna ena vamu do umui gabua lahi dekenai. Unai vamu, mai paraoa kavakava, hatubua muramura ia noho lasi gauna, bona aniani gaudia, ava mamina dika gaudia danu do umui ania. Vamu kasiri do umui ania lasi, bona do umui nadua lasi, to iena anina ibounai lahi dekenai do umui gabua, mai ena kwarana, mai ena imana, mai ena aena, mai ena bogana danu. 10 Sisina do umui rakatania lasi ia lao bona daba ia mai, rakatania gauna be lahi dekenai do umui gabua haorea. 11 Inai bamona do umui ania, emui rami do umui kwatua, emui tamaka emui aena dekenai, emui itotohi emui imana dekenai. Do umui ania haraga. Inai be Lohiabada ena Pasova aria.
12 “Badina be unai hanuaboi dekenai, Aigupito tano do lau hanaia lao, edia vara guna natudia tau ibounai do lau alaia mase, taunimanima bona boromakau danu. Aigupito edia dirava ibounai danu do lau panisia momokani, badina be lau inai Lohiabada. 13 Inai rara umui emui noho rumadia dekenai be toana ta, toana be, umui be lau umui kamonai henia taudia. Rara do lau itaia neganai, do lau raka hanaia umui, lauegu badu ese do ia hadikaia lasi umui, Aigupito tano do lau botaia neganai. 14 Inai dina danu do umui laloa noho hanaihanai, iena aria danu do umui karaia Lohiabada ena. Uru ibounai taudia danu ese do idia karaia, bona aria ena taravatu do idia badinaia hanaihanai.
Hatubua Lasi Paraoa ena aria
15 “Dina 7 lalonai paraoa gabua gaudia, hatubua lasi gaudia, do umui ania. Dina ginigunana dekenai hatubua muramura ibounai be emui ruma dekena amo do umui atoa siri murimuri dekenai, badina be dina 1 ia lao bona dina 7 lalonai hatubua paraoa do ia ania tauna be Israela ena bese dekena amo do umui negea momokani.
16 “Dina ginigunana dekenai hebou helagana do umui abia, dina namba 7 dekenai danu hebou helagana ma do umui abia. Unai dina ruaosi edia lalonai, gaukara ta do umui karaia lasi, to hebou taudia edia aniani sibona mo do umui karaia. 17 Inai dina 7 edia dina ginigunana dekenai, Hatubua Lasi Paraoa ena aria do umui karaia, badina unai dina dekenai lau ese emui orea taudia Aigupito tano dekena amo lau hakaua siri. Inai dina dekenai, vairai lagani ibounai dekenai, emui bese taudia ese inai aria do idia karaia, ia lao bona hanaihanai. 18 Hatubua lasi paraoa do umui ania, hua ginigunana ena dina 14 adorahi, ia lao bona dina 21 adorahi. 19 Dina 7 lalonai, paraoa hatubua ena muramura do ia noho lasi umui emui ruma dekenai, badina be hatubua paraoa do ia ania tauna, bema ia idau tauna, o Israela tauna momokani, be Israela ena hebou dekena amo do umui negea momokani. 20 Hatubua paraoa umui ania lasi, umui emui noho gabuna ibounai dekenai, hatubua lasi paraoa sibona do umui ania.”
Pasova ginigunana
21 Vadaeni Mose ese Israela tau badadia ibounai dekenai ia boiboi, ia hereva idia dekenai, ia gwau, “Mamoe o nani edia natuna umui abia hidi, famili ta ta edia, Pasova gauna do umui alaia mase. 22 Mamoe ena rarana do umui bubua disi dekenai, vadaeni ava ta ladana husopo ena rigi haida do umui guia hebou. Inai husopo umui atoa rara lalonai, vadaeni ia dekena amo iduara ena au kahana kahana, bona iduara ena ataiai au dekenai rara dekena amo do umui dahua. Vadaeni umui Israela taudia ibounai be unai emui ruma lalonai do umui noho, tau ta ese iena ruma dekena amo do ia lao lasi murimuri dekenai, ela bona dabai.
23 “Badina be Lohiabada ese inai tano do ia raka hanaia, Aigupito taudia do ia alaia mase, to rara be iduara ena ataiai au bona iduara ena kahana kahana au dekenai do ia itaia neganai, Lohiabada ese unai iduara do ia raka hanaia sibona, Alaia Aneruna ena dala do ia koua, do ia vareai lasi umui emui ruma dekenai, do ia alaia lasi umui. 24 Inai kara do umui badinaia, bona ena taravatu do umui atoa, umui bona emui natuna edia, lagani ibounai ela bona hanaihanai. 25 Bona Lohiabada ese umui do ia henia tano dekenai umui ginidae neganai, iena gwauhamata hegeregere, inai tomadiho karana do umui badinaia. 26 Vadaeni umui emui natudia do idia nanadaia umui dekenai, do idia gwau, ‘Inai tomadiho karana ena anina be dahaka?’ 27 Do umui haere, umui gwau, ‘Inai be Lohiabada ena Pasova boubou ena kara, Aigupito dekenai ia ese Israela taudia edia ruma ia raka hanaia lao, Aigupito taudia sibona mo ia alaia mase, bona iseda taudia ibounai ia hamauria.’ ”
Inai hereva dainai taunimanima ibounai idia tui diho, Dirava dekenai idia toma diho. 28 Vadaeni Israela taudia idia kamonai henia, idia lao, Lohiabada ese Mose bona Arona dekenai ia hadibaia hegeregerena, unai bamona sibona mo idia karaia.
Hisihisi henia namba 10, vara guna memero idia mase
29 Vadaeni unai hanuaboi huana dekenai, Lohiabada ese vara guna memero ibounai Aigupito tano ibounai dekenai ia alaia mase, Farao, ena vara guna merona ia lao bona dibura ruma dekenai idia koua tauna ena vara guna merona, bona boromakau edia vara guna natudia danu. 30 Vadaeni Farao bona iena hesiai taudia ibounai bona Aigupito taudia ibounai be hanuaboi idia toreisi, vadaeni taitai badana ia vara Aigupito dekenai, badina be mase ia vara ruma ibounai dekenai. 31 Vadaeni unai hanuaboi, Farao ese Mose bona Arona dekenai ia boiboi, ia gwau, “Umui toreisi, lauegu orea taudia edia huanai dekena amo umui raka siri, umui bona Israela taudia ibounai. Umui lao, Lohiabada dekenai do umui tomadiho, umui emui noinoi hegeregerena. 32 Umui emui mamoe ibounai, bona umui emui boromakau ibounai danu umui abia lao, umui emui noinoi hegeregerena. Vadaeni, umui lao. Bona emui hanamoa lau dekenai umui henia.”
33 Aigupito taudia danu idia hereva goadagoada Israela taudia dekenai, idia noinoi, idia edia tano do idia rakatania haragaharaga, badina be idia gwau, “Ai ibounai do ai mase garina.” 34 Vadaeni Israela taudia edia hatubua lasi paraoa, ranu dekenai idia kuia gaudia, idia abia, paraoa idia kuia ena disi danu idia abia, edia dabua dekenai idia kumia. Edia pagana dekenai idia atoa, idia huaia lao. 35 Israela taudia ese Mose ena hereva idia badinaia, Aigupito taudia edia herahera gaudia, golo bona siliva dekena amo idia karaia gaudia, bona dabua danu idia noia. 36 Vadaeni Lohiabada ese Aigupito taudia edia lalona ia haidaua, Israela taudia dekenai idia matauraia, bona edia noinoi gaudia be idia henidia. Inai dala dekenai Aigupito taudia edia kohu idia kokia lao.
Israela taudia ese Aigupito idia rakatania
37 Vadaeni Israela taudia be Ramese dekena amo idia laolao, Sukoto dekenai idia lao gwauraia. Aena dekenai idia raka tatau be 600,000 bamona, bona hahine mai natudia danu. 38 Orea idauidau taudia momo herea danu ese idia bamoa lao, mai mamoe bona nani bona boromakau momo herea danu. 39 Vadaeni inai hatubua lasi paraoa, ranu dekenai idia kuia, Aigupito tano dekena amo idia raka siri neganai idia abia gauna, be idia gabua. Paraoa idia hatubua lasi, badina be Aigupito tano dekena amo idia luludia murimuri haraga herea dainai, idia be nega hegeregere lasi aniani idia nadua totona. 40 Inai Israela ena bese be Aigupito tano dekenai idia noho lagani ibounai be 430. 41 Lagani 430 ia ore dinana momokani neganai, Lohiabada ena orea ibounai be Aigupito tano dekena amo idia raka siri. 42 Unai hanuaboi dekenai Lohiabada ese Israela taudia ia naridia momokani, ia ese Aigupito dekena amo do ia hakaudia siri totona. Unai hanuaboi be Lohiabada ena, unai dainai Israela taudia ibounai ese unai hanuaboi do idia naria, bona laloatao, vairai lagani ibounai dekenai, ela bona hanaihanai.
Pasova (Raka Hanaia) aria ena taravatu
43 Lohiabada ese Mose bona Arona ia hereva henidia, ia gwau, “Pasova aria ena taravatu be inai: Idau tauna ta do ia ania lasi. 44 To emui hesiai taudia, moni dekena amo hoia taudia be, bema kopina utua kara do umui henidia guna, vadaeni unai murinai do idia ania diba. 45 To idau bese tauna, bema ia vadivadi, o bema moni davana totona ia gaukara, be Pasova do ia ania lasi. 46 Ruma tamona lalonai mamoe natuna do umui ania, murimuri dekenai do umui abia lao lasi, bona iena turia ta do umui makohia lasi. 47 Israela ena bese taudia ibounai be dohore idia ania. 48 To idau bese tauna, umui huana dekenai ia noho, bema ia ura Lohiabada ena Pasova do ia ania, iena ruma varavara taudia tatau bona memero ibounai dekenai kopina utua kara do umui henia guna, unai murinai do ia ania diba. Ia dekenai do umui laloa ia be Israela tauna hegeregere, to kopina utua kara ia abia lasi tauna be do ia ania lasi. 49 Taravatu be tamona, Israela tauna momokani iena, bona idau bese tauna umui huanai ia noho iena.” 50 Israela taudia ibounai ese unai bamona idia karaia, Mose bona Arona dekenai Lohiabada ese ia hereva henidia hegeregerena. 51 Unai dina dekenai, Lohiabada ese Israela taudia edia orea ta ta ibounai, Aigupito tano dekena amo ia hakaudia siri.