13
Vara guna memero idia hahelagaia
Lohiabada ese Mose dekenai ia hamaoroa, ia gwau, “Guna idia vara mero ibounai lau dekenai do umui hahelagaia. Israela edia vara guna mero, ia tau o ubua gauna, vadaeni ia be lauegu.”
Hatubua Lasi Paraoa ena aria
Mose ese Israela taudia dekenai ia hamaoroa, ia gwau, “Hari dina, Aigupito umui rakatania ena dina, do umui laloatao noho nega ibounai. Badina be Aigupito tano, umui emui gaukara ia metau gabuna dekena amo, Lohiabada ese iena goada bada herea dekena amo umui ia hakaua siri. Hatubua paraoa do umui ania lasi. Inai dina dekenai, hua ladana Abiba ena lalonai, umui ese Aigupito tano umui rakatania. Lohiabada ese emui tubuna dekenai ia gwauhamata vadaeni Kanana taudia bona Hiti taudia bona Amoro taudia bona Hivi taudia bona Iebusu taudia edia tano do ia henia umui dekenai. Unai tano ia namo herea, mai aniani momo herea. Unai tano dekenai umui do ia hakaua vareai neganai, inai aria do umui karaia lagani ibounai ena hua ginigunana lalonai. Dina ibounai 7 edia lalonai, paraoa gabua gaudia, idia hatubua lasi gaudia, do umui ania. Vadaeni dina namba 7 dekenai, Lohiabada ena aria do umui karaia. Unai dina 7 edia lalonai, idia hatubua lasi paraoa sibona do umui ania, idia hatubua paraoa do idia hedinaraia lasi umui dekenai, bona hatubua muramura danu do ia noho lasi umui emui noho gabuna ibounai dekenai.
“Unai dina dekenai, emui natudia do umui hamaoroa, umui gwau, ‘Inai aria ena badina be, Lohiabada ese lau ia durua, Aigupito dekena amo lau ia hakaua siri neganai.’ Inai kara be toana ta, emui imana dekenai, o laloatao gauna ta emui baguna dekenai bamona. Inai be laloatao gauna dainai, emui uduna dekenai Lohiabada ena taravatu do umui herevalaia noho. Badina be Lohiabada ese mai iena siahu bada danu, Aigupito dekena amo ia hakaua siri umui. 10 Unai dainai inai kara do umui badinaia, ena nega korikori dekenai, lagani ibounai lalonai.”
Vara guna natudia
11 Ma Mose ia hereva, ia gwau, “Lohiabada ese Kanana taudia edia tano dekenai umui do ia hakaua vareai, umui dekenai ia gwauhamata, bona emui sene taudia dekenai ia gwauhamata hegeregerena, bona inai tano do ia henia umui dekenai. 12 Unai neganai umui emui vara guna memero ibounai Lohiabada dekenai do umui henia. Emui ubua gaudia danu, vara guna tau ibounai be Lohiabada ena. 13 Doniki vara guna tau ena davana do umui henia Lohiabada dekenai. Inai davana be mamoe ena natuna. Bema umui ura lasi iena davana do umui henia neganai, doniki ena aiona do umui makohia. To umui emui natuna tau, guna idia vara ibounai, be edia davana do umui karaia Lohiabada ena.
14 “Vaira neganai, sedira emui natudia tau ese do idia nanadaia umui dekenai, do idia gwau, ‘Inai kara ena anina be dahaka?’ Do umui haere, umui gwau, ‘Lohiabada ese mai ena siahu bada, Aigupito, gaukara idia metau gabuna, dekena amo ai ia hakaua siri.
15 “ ‘Vadaeni Farao ese ia auka, bona ai ia dogoatao gwauraia neganai, Lohiabada ese guna idia vara memero ibounai Aigupito tano dekenai ia alaia mase, taunimanima bona ubua gaudia danu. Vadaeni guna idia vara ubua gaudia ibounai be Lohiabada ena boubou gauna dekenai ai halaoa, to aiemai natuna tau, guna idia vara, be ai hoia lou, edia davana ai karaia Lohiabada ena. 16 Inai kara be laloatao ena toana ta, oiemu imana dekenai, o toa ta oiemu baguna dekenai bamona, badina be Lohiabada ese mai siahu bada danu Aigupito dekena amo ai ia hakaua siri.’ ”
Dirava be ori lalonai, bona lahi lalonai ia noho, bona ia hakaudia lao
17 Farao ese Israela taudia iena imana dekena amo ia negea murinai, Dirava ese dala kwadogi, Pilistia taudia edia tano dekenai ia hakaudia lasi, badina be Dirava ia gwau, “Idia be tuari ena mamina do idia abia neganai, edia lalona do idia giroa, Aigupito dekenai do idia giroa lou sedira.” 18 Vadaeni Dirava ese taunimanima idia noho lasi gabuna dekenai ia hakaudia lao, Davara Kakakaka dekenai do idia lao gwauraia. Israela taudia be mai edia tuari gaudia ibounai edia imana dekenai.
19 Mose ese Iosepa ena turiana be ia dekenai ia abia lao, badina be Iosepa ese guna Israela taudia dekenai taravatu ia atoa, ia gwau, “Dirava be momokani do ia durua umui dekenai, unai neganai lauegu turiana do umui abia lao inai tano dekena amo.” 20 Vadaeni idia laolao, Sukoto dekena amo idia raka lao, bona Etama, taunimanima idia noho lasi tano ena badibadinai idia kamepa.
21 Dina neganai Lohiabada be ori lalonai ia noho, bona idia edia vairana dekenai ia lao, edia dala ia hedinaraia totona. Hanuaboi neganai Lohiabada be lahi lalonai ia noho, bona idia edia vairanai ia lao, edia dala hadiaria totona. Unai dainai, dina neganai, bona hanuaboi neganai danu, idia laolao diba. 22 Inai ori be dina negana ibounai idia edia vairanai ia noho, bona unai lahi be hanuaboi negana ibounai idia edia vairanai ia noho.