14
Davara Kakakaka idia hanaia
Vadaeni Lohiabada ese Mose dekenai ia hamaoroa, ia gwau, “Israela taudia dekenai oi hamaoroa, idia giroa lou, Pi Hahiroto ena vairana dekenai do idia kamepa karaia, davara ena badibadinai. Inai gabu be Migidola bona davara edia huana dekenai, Bala Sepona kahirakahira. Badina Farao be inai bamona do ia laloa, ‘Israela taudia be taunimanima idia noho lasi gabuna dekenai idia raka kava, raka kava noho, bona unuseni be do idia boio bamona.’ Vadaeni lau ese Farao ena lalona do lau ha-aukaia, bona umui emui murina dekenai do ia mai haragaharaga. To lau ese Farao bona ena tuari taudia ibounai do lau halusia, do lau kwalimu, vadaeni lauegu ladana do ia bada. Unai neganai Aigupito taudia do idia diba lau be Lohiabada.” Vadaeni Israela taudia ese Lohiabada ena hereva hegeregerena idia karaia.
Unai neganai haida ese Aigupito ena king dekenai idia hamaoroa, idia gwau, “Israela taudia be idia heau vadaeni.” Vadaeni Farao bona iena hesiai taudia ese edia lalona ma idia haidaua, Israela taudia dekenai. Idia gwau, “Israela taudia ita dekena amo ita negea, ita dekenai hesiai gaukara dekena amo idia doko, ena anina be dahaka?” Vadaeni Farao ese iena kariota ia karaia hegaegae, bona iena orea taudia ia hakaudia lao. Kariota namodia 600 idia abia hidi, bona kariota haida ma danu idia abia lao. Inai Aigupito kariota ta ta ibounai, be mai edia kapena. Unai neganai Lohiabada ese Farao, Aigupito ena king, ena lalona ia ha-aukaia, vadaeni ia ese Israela taudia edia murina dekenai ia heau lao haragaharaga, badina be Israela taudia idia raka siri, idia gari lasi bamona. Inai Aigupito ena tuari orea be mai edia kariota, mai edia hosi momo, mai edia guia taudia, bona aena dekenai idia raka tuari taudia momo danu. Vadaeni idia ese Israela taudia dekenai idia ginidae, edia kamepa dekenai, Davara Kakakaka ena badibadinai, Pi Hahiroto ena vairanai, Bala Sepona kahirakahira.
10 Farao, mai ena tuari orea idia raka mai kahirakahira, vadaeni Israela taudia ese edia matana idia negea, idia itaia, Aigupito taudia be idia ginidae vadaeni idia dekenai. Vadaeni idia gari dikadika, bona Lohiabada dekenai idia taitai. 11 Vadaeni idia gwau henia Mose dekenai, idia gwau, “Aigupito dekenai guria gabuna idia noho lasi, a? Unai dainai oi ese oi hakaua siri ai, taunimanima idia noho lasi tano dekenai, ai mase totona, a? Badina be dahaka Aigupito dekena amo ai oi hakaua siri? 12 Ai be Aigupito dekenai ai hereva lasi oi dekenai, a, ai gwau, ‘Lasi, ai dekena amo oi raka siri, ai be Aigupito taudia edia hesiai do ai lao henia noho,’ a? Badina be Aigupito taudia edia hesiai ai lao henia noho be ia namo, to taunimanima idia noho lasi tano dekenai ai mase be ia dika.”
13 To Mose ia gwau, “Umui gari lasi, umui gini auka masemase, Lohiabada ena hamauria kara do umui itaia, hari dina umui dekenai do ia hamauria, badina be Aigupito taudia harihari umui itaia, be do umui itaia lou lasi, lasi bona lasi momokani. 14 Lohiabada be umui totona do ia tuari karaia, umui be do umui noho kava sibona.”
15 Lohiabada ese Mose dekenai ma ia hamaoroa, ia gwau, “Dahaka totona umui taitai lau dekenai? Israela taudia dekenai oi hereva henia, do idia raka lao. 16 Oiemu itotohi oi abia isi, bona oiemu imana davara ena ataiai oi atoa lao maoromaoro, ranu oi hapararaia, vadaeni Israela taudia be tano kaukau dekenai do idia raka hanaia. 17 To lau be Aigupito taudia edia lalona do lau ha-aukaia, vadaeni umui emui murina dekenai do idia mai haragaharaga, vadaeni Farao bona iena tuari orea ibounai, iena kariota bona iena hosi dekenai guia taudia, do lau halusia. 18 Lau ese idia do lau halusia, kwalimu do lau abia, vadaeni Aigupito taudia be do idia diba lau be Lohiabada.”
19 Vadaeni Dirava ena aneru, Israela ena kamepa ena vairana dekenai ia noho aneruna, be edia murina kahana dekenai ia lao, bona unai ori danu, be idia edia vairana dekena amo ia abia isi, idia edia murina kahana dekenai ia lao, vadaeni unuseni ia noho. 20 Unai ori be Aigupito taudia edia kamepa bona Israela taudia edia kamepa edia huanai ia gini. Vadaeni ori ese Aigupito taudia dekenai dibura ia havaraia, to Israela taudia dekenai diari ia havaraia, ela bona hanuaboi ta ia ore. Bona unai hanuaboi ena hora ibounai orea ta ese orea ta dekenai ia raka kahirakahira lasi.
21 Mose ese iena imana ia atoa maoromaoro davara ena ataiai, vadaeni Lohiabada ese lai, dina ia daekau kahana dekena amo ia siaia, davara ia haloua, vadaeni davara ia hapararaia. Hanuaboi ena hora ibounai be lai ia toa, bona davara be tano kaukau Lohiabada ese ia halaoa. 22 Vadaeni Israela taudia ese tano kaukauna dekenai davara idia raka hanaia, davara ena ranu be haba bamona edia imana idiba kahana dekenai, bona edia imana lauri kahana dekenai danu. 23 Vadaeni Aigupito taudia ese davara ena huanai dekena amo idia luludia haragaharaga, Farao ena hosi bona iena kariota bona iena hosi guia taudia ibounai ese. 24 To daba rere ia kahirakahira neganai, Lohiabada ese unai lahi bona ori edia ataiai dekena amo, Aigupito taudia edia tuari oreana dekenai ia itaia noho, bona ia ese daradara bada herea ia havaraia idia dekenai. 25 Edia kariota edia uili be idia diho miri dekenai, vadaeni kariota idia heau namonamo lasi. Unai dainai Aigupito taudia sibona dekenai idia hereva henia, idia gwau, “Israela taudia edia vairana dekena amo do ita heau, badina be Lohiabada ese durua ia henia idia dekenai, to ia tuari henia ita dekenai.”
26 Vadaeni Lohiabada ese Mose dekenai ia hereva, ia gwau, “Oiemu imana be davara ena ataiai ma oi atoa maoromaoro, ranu do ia giroa lou Aigupito taudia edia latanai, bona kariota edia latanai, bona hosi guia taudia edia latanai.” 27 Vadaeni Mose ese iena imana ia atoa maoromaoro davara ena ataiai. Vadaeni daba ia rere neganai, davara ma ia giroa lou ena gabu korikori dekenai, vadaeni Aigupito taudia be davara ena vairana dekenai idia heau gwauraia. Unai bamona dekena amo Lohiabada ese Aigupito taudia ia negedia davara lalonai. 28 Ranu ia giroa lou, kariota bona hosi guia taudia bona Farao ena tuari orea ibounai, davara ena huana dekenai Israela taudia edia murina dekenai idia mai taudia ibounai, be ranu ese ia koua, ta ia mauri lasi. 29 To Israela taudia be tano kaukau dekenai idia raka hanaia, davara ena huana dekenai, ranu be haba bamona, edia imana idiba kahana dekenai, bona edia imana lauri kahana dekenai.
30 Unai dina dekenai Lohiabada ese Israela taudia be Aigupito taudia edia imana dekena amo ia hamauria, vadaeni Israela taudia ese Aigupito taudia idia itaia mai mase danu, idia hekure noho kone dekenai. 31 Aigupito taudia dekenai Lohiabada ese edena bamona ia karaia, be Israela taudia ese idia itaia, vadaeni idia gari Lohiabada dekenai, idia abidadama henia Lohiabada dekenai, iena hesiai tauna Mose danu idia abidadama henia.