16
Israela taudia idia hitolo
Israela bese taudia ibounai be Elima dekena amo idia lao, bona taunimanima idia noho lasi gabuna ena ladana Sini dekenai idia ginidae, Elima bona Sinai edia huanai. Hua iharuana ena dina 15, Aigupito idia rakatania murinai, unai Sini dekenai idia ginidae. Vadaeni Israela taudia ibounai ese Mose bona Arona dekenai idia maumau, taunimanima idia noho lasi gabuna dekenai. Israela taudia ese idia ruaosi dekenai idia gwau henia, idia gwau, “Aigupito tano dekenai Lohiabada ese ai bema ia alaia mase be namo. Unuseni uro mai vamu danu edia badibadinai ai helai noho, bona paraoa ai ania noho, aiemai ura hegeregerena. To umui ruaosi ese inai taunimanima idia noho lasi gabuna dekenai ai umui hakaua vareai vadaeni, hitolo ese ai ibounai do ia alaia mase totona.”
Vadaeni Lohiabada ese Mose ia hamaoroa, ia gwau, “Oi kamonai, lau ese emui aniani guba dekena amo do lau atoa diho, medu bamona, taunimanima be dina ta ta do idia raka lao, dina tamona ena aniani do idia haboua. Unai dekena amo do lau diba be, lauegu taravatu do idia badinaia o lasi. Dina namba 6 idia be dina rua ena aniani do idia karaia hegaegae.” Vadaeni Mose bona Arona ese Israela taudia dekenai idia hereva, idia gwau, “Hari adorahi do umui diba Lohiabada ese Aigupito tano dekena amo ia hakaua siri umui. Bona dabai Lohiabada ena hairaina do umui itaia. Badina be umui emui maumau, Lohiabada dekenai umui maumau, herevana ia kamonai vadaeni. To ai be daika, umui maumau ai dekenai?” Mose ma ia gwau, “Lohiabada ese vamu do ia henia adorahi, bona aniani do ia henia dabai, umui emui boga ia kunu totona, badina be umui emui maumau, Lohiabada dekenai umui maumau, herevana ibounai ia kamonai vadaeni. To ai be daika? Umui emui maumau be ai dekenai umui maumau lasi, to Lohiabada dekenai.”
Vadaeni Mose ese Arona dekenai ia hamaoroa, ia gwau, “Israela taudia ibounai dekenai do oi hereva, oi gwau, ‘Umui mai, Lohiabada ena vairana dekenai do umui gini. Badina be ia ese umui emui maumau herevana ia kamonaia vadaeni.’ ” 10 Vadaeni Arona ese Israela taudia ibounai dekenai ia hereva henia neganai, idia ese taunimanima noho lasi gabuna idia itaia noho, vadaeni Lohiabada ena hairaina be ori lalonai ia diaridiari, idia itaia. 11 Lohiabada ese Mose dekenai ia hereva, ia gwau, 12 “Israela taudia edia maumau lau kamonai vadaeni. Inai bamona do oi hamorodia, ‘Adorahi neganai vamu do umui ania, bona dabai aniani do umui ania emui ura hegeregerena. Vadaeni do umui diba lau be Lohiabada, emui Dirava.’ ”
13 Adorahi neganai, manu momo, edia ladana kibi idia roho mai, kamepa ena gabu ibounai idia noho. Daba neganai hanuaboi ena ranu be kamepa ena tano ibounai dekenai ia noho. 14 Unai hanuaboi ena ranu ia kaukau neganai, gau maragidia idia noho tano dekenai, edia toana be kurokuro, aisi medu ranu ia auka bamona. 15 Israela taudia ese unai gauna idia itaia neganai, idia sibona dekenai idia nanadaia, idia gwau, “Inai be dahaka?”
Mose ese idia dekenai ia hamaoroa, ia gwau, “Inai be aniani, Lohiabada ese ia henia gauna, umui ania totona. 16 Lohiabada be inai bamona ia oda: Umui ta ta umui haboua, umui hitolo hegeregerena, taunimanima ta disi ta, ena bada kapusi badadia 4 bamona. Ruma biagudia ese edia ruma taudia edia aniani unai bamona do idia haboua.”
17 Vadaeni Israela taudia be inai bamona idia karaia. Haida idia abia momo, haida idia abia momo lasi. 18 To idia hahetoho karaia neganai, idia abia momo taudia be aniani ena momoru ia noho lasi, bona idia abia momo lasi taudia be idia ania, bona bogadia idia kunu. Idia ta ta idia gogoa gauna be momokani edia hitolo hegeregerena. 19 Mose ese idia dekenai ia hamaoraoa, ia gwau, “Aniani momoru do ia noho lasi ia lao bona dabai.”
20 To Mose ena hereva dekenai haida idia kamonai lasi, idia be aniani momoru idia dogoatao ia lao bona dabai. Vadaeni gaigai maragimaragi idia hadikaia, bona bonana ia dika herea. Mose be ia badu idia dekenai. 21 Daba ibounai idia haboua, ta ta edia hitolo hegeregerena. To dina ia siahu neganai, tano dekenai do noho gauna ia veve haorea.
22 Dina namba 6 dekenai, idia ese dina rua ena aniani idia haboua, taunimanima ta ta disi rua, ena bada kapusi badadia 8 bamona. Israela edia gunalaia tau badadia ibounai Mose dekenai idia lao, edia haboua kara idia hamaorolaia. 23 Vadaeni ia ese idia dekenai ia hamaoroa, ia gwau, “Lohiabada ese inai oda ia gwauraia, ia gwau: Kerukeru be laga-ani dinana, Lohiabada ena Sabati Dina. Umui ura gabua gaudia umui gabua, nadua gaudia umui nadua, bona aniani momoru do idia noho ia lao dabai.” 24 Vadaeni Mose ia oda hegeregerena, aniani momoru idia dogoatao ia lao bona dabai. Ia be ia bodaga lasi, bona gaigai maragidia idia noho lasi. 25 Mose ia gwau, “Hari dina lalonai aniani momoru sibona umui ania, badina hari be Lohiabada ena Sabati Dina dainai aniani gauna ta do umui davaria lasi tano dekenai. 26 Dina 6 lalonai do umui haboua, to dina namba 7, aniani be do umui davaria lasi, badina ia be laga-ani dinana.”
27 Dina namba 7 be taunimanima haida idia lao, aniani haboua totona, to gau ta idia davaria lasi. 28 Vadaeni Lohiabada ese Mose dekenai ia hamaoroa, ia gwau, “Lauegu oda bona lauegu taravatu be umui negea, ia lao bona edena negai? 29 Umui laloa, lau Lohiabada ese laga-ani dinana umui dekenai lau henia vadaeni. Unai dainai dina namba 6 lalonai dina rua ena aniani lau henia. Dina namba 7 lalonai emui noho gabuna dekenai do umui noho, emui ruma do umui rakatania lasi.”
30 Unai dainai taunimanima be dina namba 7 lalonai gaukara ta idia karaia lasi. 31 Israela taudia ese unai aniani ena ladana idia atoa be mana, ena anina be “Dahaka gau?” Ia be uhe nadinadi kurokurona bamona, bona ena mamina be hani bona paraoa dekena amo keke palaka idia karaia bamona. 32 Mose ia gwau, “Lohiabada ese inai oda ia henia, ia gwau: Uro ta mai koua gauna be inai mana dekenai do umui hahonua. Inai be do ia noho, gabeai idia vara emui bese taudia ese do idia itaia totona. Vadaeni do idia diba inai mana dekena amo umui lau ubua, Aigupito dekena amo umui lau hakaua, bona taunimanima idia noho lasi tano dekenai umui noho neganai.”
33 Vadaeni Mose ese Arona dekenai ia hamaoroa, ia gwau, “Uro ta oi abia, mana hegeregere kapusi badadia 4 oi udaia. Lohiabada ena vairana dekenai do oi atoa, vadaeni ia noho, oiemu bese, gabeai idia vara taudia do idia itaia, bona laloa totona.”
34 Unai dainai, Arona ese uro be gabu helagana ta Lohiabada ena vairana dekenai ia atoa, unuseni do ia noho totona, Lohiabada ena oda Mose dekenai hegeregerena. 35 Lagani 40 lalonai, Israela taudia ese mana idia ania, ia lao bona Kanana tano ena hetoa gabuna dekenai idia ginidae. 36 Uro ta ena anina be kapusi badadia 4 edia anina hegeregerena, bona uro 10 edia anina be Heberu edia hahetoho gauna epa ta ena anina hegeregerena.