17
Inuinu ranu nadi dekena amo
Israela taudia ibounai ese taunimanima noho lasi gabuna ladana Sini idia rakatania, vadaeni idia laolao, gabu ta ta dekenai idia kamepa, Lohiabada ese oda ia henia hegeregerena. Repidima dekenai kamepa ta idia karaia, to inuinu ranu be lasi. Mose dekenai idia maumau, idia gwau, “Inuinu ranu ai dekenai oi henia.”
Mose ia haere, ia gwau, “Badina be dahaka lau dekenai umui maumau? Badina dahaka Lohiabada dekenai umui dibagania?”
To taunimanima be idia ranu mase, bona Mose dekenai idia maumau noho. Idia gwau, “Badina dahaka Aigupito dekena amo oi hakaua ai? Aiemai natuna alaia, bona aiemai ubua gaudia alaia totona oi karaia sedira, ranu mase dekena amo.”
Mose ese Lohiabada dekenai ia noinoi goada, ia gwau, “Inai taunimanima dekenai dahaka do lau karaia? Idia be lau do idia hodoa mase gwauraia.”
Lohiabada ese Mose dekenai ia hamaoroa, ia gwau, “Israela ena gunalaia taudia haida oi danu umui lao, taunimanima edia vairana dekenai do umui raka guna. Oiemu itotohi, Naila Sinavai oi botaia gauna, oi abia lao. Lau be oiemu vairana dekenai do lau gini Sinai Ororo ena nadi badana dekenai. Vadaeni nadi badana do oi botaia, bona ranu be nadi dekena amo do ia mai, taunimanima do idia inua totona.” Mose be inai bamona ia karaia Israela ena gunalaia taudia edia vairana dekenai.
Unai gabu ena ladana idia atoa Masa, ena anina be “Dibagani”, bona Meriba, ena anina be “Maumau”, badina be Israela taudia ese idia maumau, bona Lohiabada idia dibagania dainai. Badina unai neganai edia hereva be, “Lohiabada be ita dekenai ia noho o lasi?”
Amaleka taudia danu tuari ia vara
Repidima dekenai idia noho neganai, Amaleka taudia idia mai, idia tuari henidia. Mose ese Iosua dekenai ia hereva, ia gwau, “Tau haida oi abia hidi, vadaeni kerukeru Amaleka taudia do umui tuari henidia. Ororo ena ataiai do lau gini, Lohiabada ese lau dekenai ia henia itotohi be egu imana dekenai do lau dogoatao.”
10 Vadaeni Iosua ese Mose ena oda hegeregerena ia karaia, Amaleka taudia dekenai ia tuari henia. Unai ia karaia neganai, Mose, Arona bona Huru be idia daekau ororo ena ataiai dekenai. 11 Mose ese iena imana ruaosi ia abia isi neganai, Israela taudia idia kwalimu noho, to iena imana ia atoa diho neganai, Amaleka taudia idia kwalimu noho. 12 Mose ena imana idia mase neganai, Arona bona Huru ese nadi ta idia abia, iena murina dekenai idia atoa, nadi latanai ia helai. Vadaeni idia ruaosi kahana kahana idia gini, iena imana ruaosi idia abia isi. Arona bona Huru ese Mose ena imana idia abia isi, ia lao bona dina ia diho. 13 Vadaeni Iosua ese Amaleka taudia ia halusia momokani.
14 Lohiabada ese Mose dekenai ia hamaoroa, ia gwau, “Buka ta lalonai inai tuari kwalimu sivaraina do oi torea, taunimanima do idia laloatao totona. Bona Iosua do oi hamaoroa, lau be Amaleka taudia edia sivarai do lau haorea momokani.” 15 Vadaeni Mose ese boubou patana ta ia haginia, bona iena ladana ia atoa, “Lohiabada be lauegu pepe.” 16 Vadaeni Mose ia gwau, “Lohiabada ese ia gwauhamata vadaeni inai: Lohiabada ese Amaleka taudia do ia tuari henia noho, ia lao hanaihanai.”