20
Dirava ena Taravatu 10
Dirava ese inai bamona ia hereva, ia gwau, “Lau inai Lohiabada, umui emui Dirava, Aigupito taudia edia tano bona edia hesiai gaukara dekena amo umui lau hakaua vadaeni.
“Idau dirava ta do umui abia lasi lauegu vairana dekenai.
“Laulau ta do umui karaia lasi, guriguri henia totona kaivakuku gauna ta, o gau ta ena laulau, guba gauna ta, o tanobada gauna ta, o ranu lalonai gauna ta. Laulau o kaivakuku ta dekenai do umui tomadiho henia lasi, bona iena hesiai gaukara do umui karaia lasi. Badina be lau Lohiabada emui Dirava be lau ura umui be lau sibona egu. Idia ura henia lasi lau dekenai taudia edia kara dika ena davana, be do lau henia edia natuna bona tubuna dekenai, ia lao bona uru toi o hani. To lau dekenai idia lalokau henia taudia bona egu taravatu idia badinaia taudia do lau lalokau henia. Bona edia tubuna taudia momo momo herea danu do lau lalokau henia.
“Lohiabada emui Dirava ena ladana be do umui gwauraia kava, gwauraia kava lasi, badina be egu ladana do ia gwauraia kava tauna ena davana do lau henia.
“Sabati Dina do umui laloatao, bona do umui hahelagaia. Dina 6 edia lalonai emui gaukara ibounai do umui karaia. 10 To dina namba 7 be laga-ani ena dina, Lohiabada emui Dirava ena. Unai dina dekenai do umui gaukara lasi, umui o emui natudia, o emui hesiai tauna, o emui hesiai hahine, o emui boromakau, o idau tauna emui hanua dekenai ia noho. 11 Badina be dina 6 edia lalonai Lohiabada ese guba bona tanobada bona davara bona edia lalonai gaudia ibounai ia karaia, vadaeni dina namba 7 ia laga-ani. Unai dainai Lohiabada ese dina namba 7 ia hanamoa vadaeni, bona ia hahelagaia.
12 “Oiemu tamana bona sinana dekenai do oi matauraia. Unai dekena amo oiemu mauri nega do ia daudau, Lohiabada oiemu Dirava ese oi dekenai ia henia tano dekenai.
13 “Taunimanima oi alaia lasi.
14 “Oi heudahanai lasi.
15 “Oi henaoa lasi.
16 “Taunimanima ta dekenai oi samania koikoi lasi.
17 “Taunimanima ta ena ruma dainai oi mama henia lasi. Iena adavana totona do oi mama henia lasi, o iena hesiai tauna, o iena hesiai hahine, o iena boromakau, o iena doniki, o iena kohu ta totona do oi mama henia lasi.”
Israela taudia idia gari
18 Taunimanima ese guba ena boiboi bona kibi ena regena idia kamonai, bona kevaru bona ororo ena kwalahu idia itaia neganai, idia gari mai heudeheude danu, bona daudau dekenai idia gini. 19 Mose dekenai idia hereva, idia gwau, “Oi ese do oi hereva ai dekenai, vadaeni do ai kamonai henia. To Dirava be do ia hereva lasi ai dekenai, do ai mase garina.”
20 Vadaeni Mose ese idia dekenai ia hamaoroa, ia gwau, “Umui gari lasi, badina Dirava ia mai, be umui do ia tohoa totona. Vadaeni, inai gaudia umui itaia dainai, do umui gari henia noho, vadaeni do umui kara dika lasi.”
21 To taunimanima be daudau dekenai idia gini noho, bona Mose sibona be Dirava ia noho gabuna, ori koremakorema dekenai ia raka kahirakahira.
Boubou patana ena taravatu
22 Lohiabada ese Mose dekenai ia hamaoroa, ia gwau, “Israela taudia dekenai inai bamona oi hamaoroa, oi gwau: Umui diba vadaeni lauegu gadona be guba dekena amo ia mai. 23 Siliva dirava o golo dirava do umui karaia lasi, lau danu nega tamona umui tomadiho henidia totona. 24 Boubou patana tano dekena amo do umui haginia. Inai pata latanai emui boubou, lahi ese do ia gabua gaudia, maino karaia gaudia, mamoe bona boromakau, lau dekenai do umui henia. Bema lau ese lau abia hidi tomadiho gabudia dekenai umui ese lau umui tomadiho henia neganai, lau ese umui do lau hanamoa. 25 Bema boubou patana be nadi dekena amo umui haginia neganai, idia utua nadidia dekena amo do umui haginia lasi, badina be nadi utua auri umui gaukaralaia neganai, nadi be namo lasi lau dekenai. 26 Inai danu, lauegu boubou patana be vadavada dekena amo do umui daekau lasi, emui kopina kavakava be haida ese do idia itaia garina.”