30
Muramura patana: Mai bonana namona muramura gabua totona gauna
“Pata helagana ta do umui karaia, muramura mai bonana namona gabua totona gauna. Akasia audia dekena amo do umui karaia. Pata ena lata be 45 sentamita bona iena lababa danu be 45 sentamita, bona ena ataiai be 90 sentamita. Pata ena kona 4 dekenai be doa 4 do idia noho. Inai doa be pata danu au tamona dekena amo do idia karaia. Pata ena kopina be golo namo herea dekena amo do umui koua, ena ataiai, ena kahana 4, bona ena doa 4 danu. Pata ena isena be golo herahera dekena amo do umui koua hagegea. Rini rua be golo dekena amo do umui karaia, pata ena isena henunai inai rini do umui kwatua, ta pata ena kahana dekenai, ma ta pata ena kahana dekenai. Pata huaia totona au rua be inai rini rua lalonai do umui toia vareai. Pata huaia audia rua be akasia audia dekena amo do umui karaia, bona golo dekena amo do umui koua.
“Helaga Herea Gabuna lalonai lasi, to koua dabua helagana kahirakahira, bona Taravatu Maua kahirakahira, inai muramura patana do umui atoa. Inai Maua ena koua gauna, kara dika gwauatao gabuna dekenai, be lau ese oi dekenai do ita hedavari.
“Dabai ibounai, lamepa do ia hagoevaia neganai, Arona ese mai bonana namona muramura unai pata ena latanai do ia gabua. Adorahi neganai danu, lamepa do ia hadiaria neganai, Arona ese mai bonana namona muramura ma do ia gabua unai pata dekenai. Umui ese inai muramura gabua ena boubou be do umui karaia noho, doko lasi, ela bona hanaihanai. Inai muramura patana ena latanai muramura idauna ta, gwaumaoro lau henia lasi gauna, do umui gabua lasi. Vamu gabua boubouna, paraoa o uaina boubouna do umui karaia lasi inai pata ena latanai.
10 “Lagani ta ta lalonai dina tamona dekenai, Arona ese muramura patana hagoevaia gaukara do ia karaia. Inai bamona karaia totona Arona ese kara dika kokia vamuna ena rara dekenai muramura patana ena doa 4 do ia dahua. Umui ese lagani ta ta ibounai hanaihanai inai muramura patana hagoevaia kara do umui karaia. Vadaeni inai muramura patana be do ia helaga momokani, lau Lohiabada dekenai.”
Lohiabada ena Palai Dubu ena takisi moni
11 Lohiabada ese Mose ia hamaoroa, ia gwau, 12 “Oi ese buka dekenai Israela taudia edia ladana do oi torea neganai, idia ta ta ibounai ese moni haida lau dekenai do idia henia. Bema idia henia lasi, unai ladana torea neganai, gorere dikana ese idia do ia hadikaia.
13 “Buka dekenai edia ladana idia torea vadaeni taudia ibounai ese moni hegeregere 5 kina be lau dekenai do idia henia, boubou totona. 14 Buka dekenai edia ladana idia torea taudia be mauri lagani 20 idia abia, bona lagani 20 idia hanaia taudia ibounai. Bona inai taudia ese inai moni lau dekenai do idia henia. 15 Kohu momo taudia ese unai moni do idia hanaia lasi, bona ogogami taudia ese unai moni do idia hamaragia lasi. Idia ibounai ese 5 kina lau dekenai do idia henia, edia kara dika davana totona, idia be do idia mase lasi totona. 16 Inai takisi moni Israela taudia dekena amo do oi gogoa, lauegu Palai Dubu do umui naria namonamo totona. Inai takisi moni be edia mauri naria totona ena davana, bona lau ese idia do lau laloa bona naria.”
Huria totona disi ta, auri laboralabora gauna
17 Ma Lohiabada ese Mose ia hamaoroa, ia gwau, 18 “Disi ta, auri laboralabora dekena amo do umui karaia, ma pata ta, disi be ia latanai atoa gauna, be auri laboralabora dekena amo danu do umui karaia. Inai disi be Palai Dubu bona boubou patana edia huanai do umui atoa. Ranu be disi lalonai do umui bubua.
19 “Arona bona iena natuna tau ese inai ranu dekenai edia imadia bona aedia do idia huria. 20 Idia ese Palai Dubu do idia raka vareai neganai, o boubou patana dekenai aniani boubou gauna henia totona idia lao neganai, edia imadia bona aedia do idia huria, do idia mase garina. 21 Momokani idia ese edia imadia bona aedia do idia huria, do idia mase garina. Inai taravatu be idia bona edia tubuna taudia do idia naria ela bona hanaihanai.”
Dehoro helagana
22 Lohiabada ese Mose ia hamaoroa, ia gwau, 23 “Muramura namo herea do umui abia, muro ena ranu, iena metau be 6 kilogram. Bona kinamono pauda, mai bonana namona, ena metau 3 kilogram, bona kane, mai bonana namona, ena metau 3 kilogram. 24 Bona kasia auna ena pauda ena metau 6 kilogram do umui abia, ibounai edia metau be Helaga Gabuna ena sikele hegeregerena. Olive dehoro, ibounai 4 lita ma do umui bubua vareai.a Muro, kinamono, kane, kasia. Inai be bonana namo muramura haida. Sikele be metau tohoa gauna. 25 Inai muramura ibounai do umui mikisi, vadaeni dehoro helagana do ia lao. Do umui mikisi namonamo, muramura ia karaia tauna korikori ese ia karaia bamona, vadaeni dehoro helagana do umui halaoa.
26 “Inai dehoro helagana be Palai Dubu dekenai do umui bubua sisina sisina, Taravatu Maua dekenai danu do umui bubua, 27 pata dekenai danu, pata ena latanai gaudia danu, lamepa dogoatao gauna, mai ena kohu, bona muramura patana danu. 28 Boubou patana danu, boubou idia gabua gauna, mai ena kohu ibounai, bona ranu ena disi, mai ena patana. 29 Inai dala dekenai, inai gaudia ibounai do umui hahelagaia. Idia be lauegu momokani, bona taunimanima dekenai idia helaga momokani. Bema tau ta o hahine ta, o gau ta idia dekenai kamokau neganai, edia helaga ena siahu ese do ia hadikadia.
30 “Inai dehoro helagana be Arona mai ena natuna tau edia latanai do oi bubua, vadaeni hahelagaia taudia do oi halaodia, bona egu hesiai gaukara do idia karaia. 31 Vadaeni Israela taudia do oi hamaorodia, do oi gwau, ‘Inai be Lohiabada ena dehoro helagana, egu hesiai gaukara totona do umui gaukaralaia, vaira negadia ibounai. 32 Taunimanima, helaga dagi lasi taudia dekenai do umui bubua lasi, bona dehoro ta ia hegeregerena ta do umui karaia lasi. Ia be helaga, Dirava sibona ena, bona do umui gaukaralaia kava lasi. 33 Bema tau ta ese dehoro ia hegeregerena do ia karaia, o bema hahelagaia tauna lasi tauna ta dekenai ia gaukaralaia, unai tau be egu bese dekena amo do idia negea murimuri dekenai.’ ”
Bonana namona kwalahu ena muramura
34 Lohiabada ese Mose ia hamaoroa, ia gwau, “Inai muramura mai edia bonana namodia edia pauda do umui abia, edia metau be tamona: Natapa, sekelete, kelebena bona libano.b Natapa, sekelete, kelebena, libano. Inai be Heberu taudia edia muramura haida edia ladadia. 35 Inai muramura ibounai do umui haboua, bona do umui mikisi namonamo. Damena danu do umui atoa vareai, umui mikisi nega tamona, do ia goevagoeva, bona do ia helaga. 36 Vadaeni umui mikisi gauna sisina do umui abia, bona do umui botaia ela bona ia be pauda momokani. Palai Dubu lalonai unai pauda sisina do umui abia vareai, bona Taravatu Maua ena vairana dekenai, lau noho gabuna dekenai, do umui atoa. Inai bonana namona kwalahu ena muramura pauda be helaga herea umui dekenai.
37 “Umui sibona gaukaralaia totona muramura pauda ta inai hegeregerena do umui karaia lasi. Ia be helaga momokani, lau Lohiabada sibona egu. 38 Bema tau ta ese muramura pauda inai bamona do ia karaia ia sibona ena, unai tau be egu bese dekena amo do idia negea murimuri dekenai.”

a30:24: Muro, kinamono, kane, kasia. Inai be bonana namo muramura haida. Sikele be metau tohoa gauna.

b30:34: Natapa, sekelete, kelebena, libano. Inai be Heberu taudia edia muramura haida edia ladadia.