31
Palai Dubu ena kohu karaia taudia
Lohiabada ese Mose ia hamaoroa, ia gwau, “Lau ese Besalele, Uri ena natuna, Huru ena tubuna, Iuda ena iduhu tauna lau abia hidi vadaeni. Lau ese Besalele dekenai egu Lauma ena siahu lau henia, vadaeni aonega bona diba bada bona laloa goada danu lau henia vadaeni, golo, bona siliva bona auri labora do ia gaukaralaia totona. Ma nadi namo herea, davana bada gaudia do ia utua ena aonega, bona au koroa ena aonega Basalele dekenai lau henia vadaeni.
“Lau ese danu Oholiaba danu lau abia hidi vadaeni. Ia be Ahisamaka ena natuna, Dano ena iduhu tauna. Oholiaba ese Besalele danu do idia gaukara hebou. Bona inai bamona gaukara diba taudia ibounai dekenai aonega lau henia vadaeni. Unai dainai umui lau hamaoroa vadaeni gaudia ibounai be idia ese do idia karaia diba, gaudia inai: Palai Dubu, lau noho gabuna, Taravatu Maua, mai ena koua gauna, bona Palai Dubu lalonai idia noho gaudia ibounai, pata helagana, mai ena kohu, bona lamepa dogoatao gauna, golo namo herea gauna, mai ena kohu ibounai, bona muramura patana, boubou patana, vamu bouboudia idia gabua patana mai ena kohu ibounai, bona huria totona ranu ena disi, mai ena patana.
10 “Ma Arona mai ena natuna tau edia dabua namo herea, hahelagaia taudia edia gaukara idia karaia neganai idia atoa dabua, inai danu be inai aonega taudia ese do idia turia. 11 Ma dehoro helagana, bona mai bonana namona muramura ena pauda, Helaga Gabuna dekenai gaukaralaia gaudia danu be do idia karaia. Inai gaudia idia karaia neganai, oi dekenai lau oda vadaeni hegeregerena momokani do idia karaia.”
Sabati Dina, laga-ani ena dinana
12 Lohiabada ese Mose ia oda henia, ia gwau, 13 “Israela taudia do oi hamaoroa, ‘Sabati Dina, egu laga-ani dinana do umui matauraia nega ibounai. Badina ia be toa ta, lau bona umui iseda huanai, ela bona hanaihanai. Sabati Dina ese umui dekenai ia hedinaraia, lau Lohiabada ese umui lau abia hidi, bona umui be lauegu bese korikori umui lao vadaeni.
14 “ ‘Umui ese inai laga-ani Dinana do umui matauraia, badina ia be helaga. Bema tau ta be inai Dina dekenai ia gaukara neganai, unai tau be do umui alaia mase. 15 Pura ibounai lalonai dina 6 umui gaukara diba, to dina namba 7 be lau sibona egu Dina helaga. Bema tau ta be inai Dina dekenai ia gaukara neganai, unai tau be do umui alaia mase. 16 Israela taudia ese inai Sabati Dina do idia matauraia ela bona hanaihanai, badina ia be umui ese lau danu gwauhamata taravatuna umui karaia ena toana. 17 Inai Dina be umui Israela taudia bona lau, iseda gwauhamata taravatuna ena toana. Bona inai gwauhamata taravatuna be do ia noho ela bona hanaihanai. Badina be lau Lohiabada ese dina 6 lalonai guba bona tanobada lau karaia, bona dina namba 7 dekenai lau gaukara lasi, to lau laga-ani.’ ”
Taravatu nadi ruaosi
18 Dirava ese Sinai Ororo dekenai Mose ia hereva henia ore neganai, Taravatu nadi ruaosi Mose dekenai ia henia. Unai nadi palaka ruaosi be Dirava ese iena imana kwakikwakina dekena amo Taravatu ia torea nadidia.