40
Palai Dubu, Lohiabada ia noho ena toana, haginia bona hahelagaia
Lohiabada ese Mose ia hamaoroa, ia gwau, “Kamonai, hua ginigunana ena dina ginigunana dekenai Palai Dubu, Lohiabada ia noho ena toana, do umui haginia. Palai Dubu lalonai be Taravatu Maua, bona Maua ena lalonai be Dirava ena Taravatu 10 idia noho. Maua hunia totona koua dabua helagana be Maua ena vairanai do umui taua dae.
“Pata helagana be Palai Dubu lalonai do umui atoa. Pata ena latanai be iena kohu do umui atoa. Lamepa dogoatao gauna danu do umui mailaia vareai, bona lamepa be ena latanai do umui atodia.
“Muramura patana, golo gauna, mai bonana namona muramura pauda gabua ena patana be Taravatu Maua kahirakahira do umui atoa, to koua dabua helagana ena murimurinai. Bona Palai Dubu ena iduara dekenai koua dabua do umui taua dae.
“Palai Dubu ena vairana dekenai be boubou patana do umui atoa, idia gabua boubou gaudia totona patana be unai. Huria totona disi be Palai Dubu bona boubou patana edia huanai do umui atoa, bona disi be ranu dekenai do umui hahonua.
“Palai Dubu ia hagegea koua dabua do umui taua dae, bona iena iduara dekenai koua dabua ta danu do umui taua dae.
“ Unai neganai Palai Dubu, mai ena kohu ibounai be dehoro helagana dekenai do umui dahua, do idia helaga totona. 10 Inai murinai boubou patana be dehoro helagana dekena amo do umui dahua, vadaeni ia be helaga momokani. 11 Inai dala dekenai danu be huria totona disi, mai ena patana do umui hahelagaia.
12 “Arona bona iena natuna tau be Palai Dubu ena iduara dekenai do oi hakaudia mai, bona oi ese idia do oi hadigua. 13 Hahelagaia tauna ena dabua be Arona dekenai do oi atoa, bona dehoro helagana be iena kwarana dekenai do oi bubua. Inai bamona do oi hahelagaia, ia ese lauegu hahelagaia tauna ena gaukara do ia karaia totona.
14 “Arona ena natuna tau danu do oi hakaua mai, bona idia dekenai sioti do oi atoa. 15 Unai murinai, dehoro helagana edia kwarana dekenai do oi bubua, edia tamana dekenai oi bubua bamona. Inai kara dainai idia ese egu hahelagaia taudia edia gaukara do idia karaia diba. Inai dehoro bubua kara ese do ia hahelagadia, vadaeni hahelagaia taudia edia gaukara be idia, bona edia tubudia taudia do idia karaia noho ela bona hanaihanai.”
16 Mose ese gau ibounai ia karaia namonamo, Lohiabada ese ia oda henia hegeregerena.
Palai Dubu idia hahelagaia
17 Lagani iharuana, hua ginigunana, dina ginigunana, Aigupito idia rakatania murinai be Palai Dubu, Lohiabada ia noho gabuna ena toana, idia haginia. 18 Mose ese unai Palai Dubu ia haginia neganai, maua ta ta be tano dekenai ia atodia. Maua ibounai lalonai, haba turia ia haginidia, bona koua dabua edia du ibounai danu ia haginidia. Ma haba hagoadaia reirei danu ia kwatua kau. 19 Vadaeni Dubu be palai dekena amo ia koua hagegea, bona guhi koua dabua toi dekena amo, ia ese guhi ia koua, Lohiabada ese ia oda henia hegeregerena. 20 Bona Taravatu nadidia ruaosi be Taravatu Maua dekenai ia udaia. Ma Taravatu Maua huaia totona au ruaosi be edia rini dekenai ia toia vareai, bona koua gauna dekena amo Taravatu Maua ia koua. Unai Maua ena koua gauna be kara dika gwauatao gabuna. 21 Unai murinai Taravatu Maua be Palai Dubu lalonai ia atoa, bona koua dabua helagana ia taua dae, Taravatu Maua ia hunia totona, Lohiabada ese ia oda henia hegeregerena. 22 Pata helagana be Palai Dubu lalonai ia atoa, Dubu ena mirigini kahana dekenai, koua dabua helagana ena murimurina dekenai. 23 Bona paraoa ia abia, pata helagana ena latanai ia atoa namonamo, Lohiabada ena vairana dekenai, Lohiabada ese ia hadibaia hegeregerena. 24 Vadaeni lamepa dogoatao gauna be Palai Dubu lalonai ia atoa, pata helagana ena vairana kahana dekenai, Dubu ena diho kahana dekenai. 25 Bona Mose ese lamepa ia gabua Lohiabada ena vairana dekenai, Lohiabada ese ia hadibaia hegeregerena. 26 Vadaeni muramura patana, golo gauna, be Palai Dubu lalonai ia atoa, Taravatu Maua kahirakahira, to koua dabua helagana ena murimurina dekenai. 27 Bona unai pata ena latanai be muramura mai bonana namona ia gabua, Lohiabada ese ia hadibaia hegeregerena. 28 Unai murinai Palai Dubu ena iduara dekenai, koua dabua ia taua dae.
29 Vadaeni Mose ese Palai Dubu ena iduara ena vairana dekenai boubou patana ia atoa. Unai boubou patana ena latanai Mose ese boubou gaudia, lahi ese ia araia ore gaudia, bona paraoa gaudia ia atoa, Lohiabada ese ia oda henia hegeregerena. 30 Palai Dubu bona boubou patana edia huanai Mose ese hurihuri disi ia atoa, bona ranu dekenai ia hahonua. 31 Unai ranu be Mose bona Arona, bona Arona ena natuna ese edia imana bona aena idia huria ranuna. 32 Nega ibounai Palai Dubu dekenai idia raka vareai, o boubou patana dekenai idia raka lao neganai, unai bamona idia digu guna, Lohiabada ese Mose ia oda henia hegeregerena.
33 Vadaeni Mose ese Dubu ia hagegea koua dabua badana ia taua dae, vadaeni unai koua dabua badana dekena amo, Palai Dubu bona boubou patana danu ia hagegea. Bona koua dabua badana ena iduara dekenai koua dabua ta ia taua dae. Mose ena gaukara ibounai be unai bamona ia ese ia karaia haorea.
Ori ese Palai Dubu ia koua
34 Vadaeni ori ese Palai Dubu ia koua hagegea, bona Lohiabada ena diaridiari ese Dubu ia hahonua. 35 Unai dainai Mose be dala lasi Palai Dubu do ia raka vareai, badina be ori ese ia koua, bona Lohiabada ena diaridiari ese Dubu ia hahonua. 36 Edia laolao ibounai lalonai Israela taudia edia kara be inai bamona: Bema ori ese Dubu ia rakatania neganai be idia toreisi, edia laolao ma idia raka lao. 37 To bema unai ori ese Dubu ia koua neganai, unai gabu idia rakatania lasi, ela bona ori ese Dubu ia rakatania. 38 Badina be Israela taudia edia laolao ibounai lalonai, Lohiabada ena ori be dina lalonai Dubu ena ataiai dekenai ia noho. Bona hanuaboi ibounai lalonai, unai ori be mai ena lahi, Dubu ena ataiai dekenai ia noho. Dina lalonai, ori idia itaia, bona hanuaboi lalonai, lahi be ori dekenai idia itaia, Dubu ena ataiai dekenai.