HAHELAGAIA TAUDIA EDIA GAUKARA, TARAVATU TOTONA
1
Boubou gaudia edia taravatu
Palai Dubu, Lohiabada ia noho ena toana dekena amo Lohiabada ese Mose ia hereva henia, ia gwau, “Israela taudia do oi hamaoroa, oi gwau: Bema umui ta ese Lohiabada dekenai boubou vamu gauna ia mailaia neganai, ia ese iena boromakau orea edia huanai, o iena mamoe orea edia huanai dekena amo do ia abia.”
Gabua ore bouboudia
Ma Mose ese Dirava ena hereva taunimanima ia hamaoroa, ia gwau, “Bema tau ta ena boubou, gabua ore gauna, be iena boromakau orea dekena amo do ia abia neganai, ia ese boromakau tau namona momokani, toto o bero lasi gauna do ia abia. Inai boromakau be Palai Dubu ena iduara dekenai do ia atoa, Lohiabada ese ia do ia abia dae totona.
“Unai tau ese iena imana be boromakau ena kwarana dekenai do ia atoa, bona Lohiabada ese inai boubou do ia abia dae, unai tau ena kara dika gwauatao totona. Unai tau ese unai gabu dekenai boromakau do ia alaia mase, bona Arona ena natuna tau ese boromakau ena rarana be Lohiabada dekenai do idia henia, bona boubou patana ena kahana 4 dekenai unai rara do idia negea. Unai boubou patana be Palai Dubu ena iduara kahirakahira. Unai tau ese boromakau ena kopina do ia kokia, bona ena kahana ibounai do ia ivaia.
“Hahelagaia taudia ese au rakuraku be boubou patana dekenai do idia atoa hegaegae, boubou do idia gabua totona. Idia ese boromakau idia ivaia kahana ibounai, kwarana bona digara ibounai danu be au rakuraku edia latanai do idia atoa, boubou patana ena latanai. Unai tau ese boromakau ena bogarau kahadia, bona boubou ena aena be ranu dekenai do ia huria, bona hahelagaia tauna ese inai boubou vamu ena kahana ibounai boubou patana dekenai do ia gabua ore. Inai vamu boubouna be mai ena bonana namona Lohiabada dekenai.
10 “Bema tau ta ese iena mamoe ta o nanigosi ta boubou totona ia ura ia henia neganai, inai mamoe o nanigosi be do ia namo herea, toto o bero gauna lasi. 11 Unai tau ese unai boubou be boubou patana ena mirigini kahana dekenai do ia alaia mase. Bona hahelagaia taudia ese unai boubou ena rarana be boubou patana ena kahana 4 dekenai do idia negea.
12 “Tau ese unai mamoe o nanigosi ia utua utua murinai, hahelagaia tauna ese ena kahana ibounai ia ivaia gaudia be lahi ena latanai do ia atoa, kwarana bona digara danu. 13 Tau ese boubou ena bogarau kahadia, bona boubou ena aena be ranu dekenai do ia huria. Vadaeni hahelagaia tauna ese boubou Lohiabada dekenai do ia henia, bona boubou ena kahana ibounai boubou patana dekenai do ia gabua ore. Inai vamu boubouna be mai ena bonana namona Lohiabada dekenai.
14 “Bema tau ta ese manu ta gabua boubou totona ia ura ia henia neganai, pune o manu ta ladana kerea do ia henia. 15 Hahelagaia tauna ese boubou patana dekenai manu do ia mailaia, iena aiona do ia mogea, bona manu ena kwarana be boubou patana dekenai do ia gabua. Manu ena rarana be boubou patana ena kahana dekenai do ia bubua. 16 Manu ena bogarauna, mai ena momoru do ia kokia, bona boubou patana ena dina daekau kahanai, lahi kahu atoa gabuna dekenai do ia negea. 17 Hahelagaia tauna ese manu ena hanina be iena imana dekenai do ia darea parara, do ia ivaia lasi. Vadaeni manu ena tauanina mai hanina danu boubou patana latanai do ia gabua ore. Inai vamu boubouna be mai ena bonana namona Lohiabada dekenai.”