Kapya môŋ atu ba Pol hato hadêŋ
Timoti
Abô môŋ
Pol hato kapya êntêk hadêŋ Timoti. Timoti ma anyô Listla te (Ap 16:1). Lambô ma anyô Glik te ma talêbô ma avi Islael. Pol lo Silas bôk i enaŋ Wapômbêŋ anêŋ Abô Mavi eveŋ ma ewa Timoti haviŋ (Ap 16:1-4). Vêm ma Pol hi hamô Epesus hatôm sondabêŋ lô ba hanaŋ Wapômbêŋ anêŋ Abô Mavi ma Timoti hamô ba hadum ku êŋ haviŋ (Ap 19:1-22). Haveŋ yam ma Pol hatak Timoti ek eyabiŋ avômalô êvhaviŋ anêŋ Epesus ma hi plovins Masedonia. Ma Pol hayê nena tem êmô loŋ êŋ sawa daim ba intu hato kapya êntêk ek nêm Timoti sa. Hato hathak loŋôndê eyabiŋ ŋê êvhaviŋ lôk kobom nênêm yeŋ êndêŋ Wapômbêŋ lôk eyabiŋ i esak kêdôŋwaga abôyaŋ.
Hato hadêŋ 64 AD la.
1
Ya Pol, Yisu Kilisi anêŋ aposel yahato kapya êntêk. Wapômbêŋ anyô hêv alalô bulubiŋ lôk Yisu Kilisi ôpatu ba alalô aêv maleŋiŋ, thai enaŋ abô ba yahabitak Yisu Kilisi anêŋ aposel.
* Ap 16:1-3; Tit 1:4Hadêŋ o Timoti yenaŋ okna anôŋ atu ba hôêvhaviŋ.
Kamik Wapômbêŋ lôk Yisu Kilisi alalôaniŋ Anyô Bêŋ iniŋ wapôm lôk kapôlôŋiŋ ma labali êmô imbiŋ o.
Naŋgik abôyaŋ pesa
Sêbôk atu ba yaha plovins Masedonia ma yahasoŋ o lokwaŋ nena ômô Epesus ek onaŋ êndêŋ ŋê takatu ba êdôŋ avômalô hathak êvhaviŋ anêŋ ôdôŋ yaŋ nena netak iniŋ ku êŋ. * 1Ti 4:7; Tit 1:14Ma miŋ thêlô nimbi kukuthiŋ abôyaŋ bô lôk nekatuŋ limi bôbô takatu ba êthôŋ paliŋ ami. Nôm takêŋ hadum ba avômalô leŋiŋhabui ma miŋ hêv thêlô sa ek nênêmimbiŋ Wapômbêŋ anêŋ auk ami. Yahanaŋ abô takêŋ ek alalôaniŋ kapôlôŋiŋ ênjêk mabuŋ lôk nasôi ba naya lôk nanêmimbiŋ avanôŋ ek leŋiŋimbiŋ avômalô vi. Avômalô doho lêk etak auk takêŋ ba idum mayaliv hatôm abô anêŋ ôdôŋ mi. Thêlô miŋ eyala abô takatu ba enaŋ hathak ami ba leŋiŋhaviŋ nimbitak êtôm anyô êv auk hathak abô balabuŋ ba idum hatôm thêlôda ŋê lôkauk.
* Lom 7:12,16Ma doŋtom alalô ayala nena anyôla miŋ halela abô balabuŋ ami, êŋ ma nôm mavi anôŋ. Ma bôk ayala yôv nena balabuŋ ma miŋ eto ek ŋê thêthôŋ ami. Mi. Eto ek ŋê takatu ba miŋ esopa Wapômbêŋ anêŋ abô ami lôk ŋê leŋôndôŋ kôtôŋ lôk ŋê miŋ êvhaviŋ ami lôk ŋê kambom lomaloma lôk ŋê miŋ matheŋ ami lôk ŋê ibuliŋ Wapômbêŋ lôk ŋê ik lami lo taluvi vônô lôk ŋê ik anyô vônô. 10 Ma eto ek ŋê idum sek haviŋ anyô yaŋ yanavi lôk anyô da idum i ma avi da idum i, lôk ŋê ewa anyô vi vani hatôm iniŋ ŋê ku lôk ŋê enaŋ abôyaŋ êmô loŋ idum abô. Eto balabuŋ êŋ ek kambom takêŋ lôk nôm lada takatu ba miŋ esopa auk thêthôŋ ami. 11 Auk thêthôŋ êŋ ma abô mavi atu ba hik Wapômbêŋ atu ba ida hamô mavi anêŋ lôkmaŋgiŋ thô ma bôk hêv hadêŋ ya ek yayabiŋ.
Pol hêv lamavi hadêŋ Wapômbêŋ
12  * Ap 9:15; 1Ko 15:9-10; Gal 1:15-16Yisu Kilisi hêv lôklokwaŋ hadêŋ ya ba hayala yenaŋ ku mavi. Ba intu hêv ya ek yandum anêŋ ku. Aêŋ ba intu yahêv yaleŋmavi hadêŋ Yisu Kilisi alalôaniŋ Anyô Bêŋ. 13  * Ap 8:3; 9:1-5Sêbôk atu ba miŋ yahêvhaviŋ ami ba yahasoŋ nena yahadum mavi ba yahanaŋ abôma hathak Wapômbêŋ lôk yahêv vovaŋ hadêŋ anêŋ avômalô ma ya anyô yaleŋŋaŋa. Ma doŋtom Wapômbêŋ hêv kapô ek ya. 14 Anyô Bêŋ ma anyô wapôm ba haŋgasô êvhaviŋ lôk leŋiŋmavi atu ba yahapôm hêk Yisu Kilisi aleba anêŋ daŋ mi.
15  * Luk 19:10Êntêk ma abô avanôŋ biŋ ba avômalô sapêŋ nênêmimbiŋ. Yisu Kilisi halôk pik ba halêm ek nêm avômalô kambom bulubiŋ. Ma yada ma anyô ôvathek anôŋ. 16 Ba intu Wapômbêŋ hêv kapô ek ya anyô ôvathek kambom êŋ ek yani injik Yisu Kilisi anêŋ maliŋyaô atu ba anêŋ daŋ mi thô ek avômalô nêgê ba nênêmimbiŋ ma neja lôkmala atu ba nêmô wak nômbêŋ intu sapêŋ. 17 Wapômbêŋ ma kiŋ hatôm wak nômbêŋ intu sapêŋ ba ida hamô lôkmala. Ma avômalô miŋ hatôm nêgê ami. Yanida ma Wapômbêŋ. Aêŋ ba nanêm athêŋ lôkmaŋgiŋ êndêŋ Wapômbêŋ wak nômbêŋ intu sapêŋ. Avanôŋ.
Timoti injik vovak lôklokwaŋ esak kobom kambom
18 Timoti yenaŋ okna, sêbôk ma plopet enaŋ abô hathak o. Yahavatho thêlôniŋ abô loŋ hathak ku takatu ba bôk yahêv hadêŋ o yôv. Lemimbi abô takêŋ ek nuŋgwik vovak mavi atu. 19 Ombaloŋ hôêvhaviŋ loŋ lôk ôsô o ba oya. Doho bôk êpôlik hathak auk êŋ ba iniŋ êvhaviŋ hatôm yeŋ hamô ôthôm lôk lovak bêŋ ba hamô yeŋ vose. 20  * 1Ko 5:5; 2Ti 4:14-15Himeneus lo Aleksanda bôk idum aêŋ ba yahêv i hadêŋ Sadaŋ ek thai neja auk ek miŋ thai nenaŋ abôma esak Wapômbêŋ ami.

*1:2: Ap 16:1-3; Tit 1:4

*1:4: 1Ti 4:7; Tit 1:14

*1:8: Lom 7:12,16

*1:12: Ap 9:15; 1Ko 15:9-10; Gal 1:15-16

*1:13: Ap 8:3; 9:1-5

*1:15: Luk 19:10

*1:20: 1Ko 5:5; 2Ti 4:14-15