Kapya atu ba Pol hato hi
Galesia
Abô môŋ
Pol hato abô êntêk hi hadêŋ avômalô êvhaviŋ takatu ba êmô plovins Galesia. Bôk hamô haviŋ thêlô ba hanaŋ Wapômbêŋ anêŋ Abô Mavi bêŋ hadêŋ thêlô ba intu êvhaviŋ Yisu (Ap 16:6; 18:23). Thêlô bêŋ anôŋ ma miŋ ŋê Islael ami ma ŋê loŋ buyaŋ.
Haveŋ yam ma ŋê Islael doho êlêm ma enaŋ hadêŋ thêlô ek nebaloŋ Mose anêŋ abô balabuŋ loŋ lôk neŋgothe iniŋ kupik êtôm ŋê Islael ek nimbitak thêthôŋ ênjêk Wapômbêŋ ma. Pol halaŋô abô êŋ, ma hato kapya êntêk nena ŋê takatu ba êvhaviŋ Yisu Kilisi ma Wapômbêŋ halam i nena ŋê thêthôŋ. Ma ŋê takatu ba esopa balabuŋ iyom miŋ hatôm nimbitak thêthôŋ ami.
Hato hadêŋ 53 AD la.
1
Pol hêv lamavi
Ya ma aposel Pol. Avômalô la miŋ elam ya ek yandum ku êntêk ami lôk miŋ anyôla hêv ku êntêk hadêŋ ya ami. Yisu Kilisi lo Kamik Wapômbêŋ thai da êv ku êntêk hadêŋ ya, ôpatu ba hik Yisu Kilisi liŋ hêk ŋama. Ya lôk aiyaŋ thêlô aêv kapya êntêk hadêŋ môlô avômalô ôdôŋ takatu ba ôêvhaviŋ ômô malak lôŋ nenanena anêŋ plovins Galesia.
Alalôaniŋ Kamik Wapômbêŋ lôk Anyô Bêŋ Yisu Kilisi nênêm iniŋ wapôm lôk labali êndêŋ môlô. * Gal 2:20Alalôaniŋ Kamik Wapômbêŋ anêŋ lahaviŋ ba Kilisi hêv yanida ek nêm alalô sa ek nêm kambom vê lôk epole kambom bôlôŋ êntêk anêŋ yak takatu ba havaloŋ alalô loŋ vê. Aêŋ ba nambô Kamik Wapômbêŋ anêŋ athêŋ lôkmaŋgiŋ êtôm wak nômbêŋ intu sapêŋ. Avanôŋ!
Abô Mavi ma doŋtom iyom
Ya kapôlôŋ hasoŋ kambom nena ketheŋ oyaŋ ma môlô ôvôliŋ dômim hadêŋ ôpatu ba bôk halam môlô hathak Yisu Kilisi anêŋ wapôm ma lêk môlô osopa abô yaŋda. * Ap 15:1,24Ma doŋtom abô êŋ ma miŋ Wapômbêŋ anêŋ abô ami. Yakô anyô doho lêk nendela môlônim auk ba nindum ek ninduviŋ Kilisi anêŋ Abô Mavi. * 1Ko 16:22Odaŋô! Yêlôda anaŋ abô yaŋda mena aŋela la anêŋ malak leŋ hanaŋ abô yaŋda hadêŋ môlô ba miŋ hatôm Abô Mavi sêbôk ba yêlô anaŋ hadêŋ môlô ami, êŋ ma tem yandam Wapômbêŋ ek imbuliŋ ôpêŋ. Bôk yêlô anaŋ hadêŋ môlô yôv ma lêk yahanaŋ hathak loŋbô. Anyô late hanaŋ Abô Mavi hadêŋ môlô ba miŋ hatôm atu ba bôk owa anêŋ yêlô ami, êŋ ma tem yandam Wapômbêŋ ek imbuliŋ ôpêŋ.
10  * 1Te 2:4Ba yahanaŋ abô êŋ ek yandôk avômalô leŋiŋ lôk Wapômbêŋ la e? Mena yahadum ek avômalô nêgê ya nena mavi e? Yahanaŋ abô êŋ ba hatôm sêbôk atu ba yahadum ku ek avômalô nêgê ba nebam ya, êŋ ma ya miŋ Kilisi anêŋ anyô ku te ami.
Pol hanaŋ anêŋ ku lavôŋ
11-12  * Mat 16:17Aiyaŋ thêlô, yaleŋhaviŋ môlô noyala nena Abô Mavi atu ba yahanaŋ hadêŋ môlô, êŋ ma Yisu Kilisi da hik thô hadêŋ ya. Ma miŋ anyôla hanaŋ mena yahawa hêk anyôla anêŋ auk lôk miŋ anyôla hadôŋ ya hathak abô êŋ ami. Milôk.
13  * Ap 8:3Môlô bôk olaŋô hathak yenaŋ bôk lo loŋ sêbôk ba yahasopa Islael iniŋ abô balabuŋ, ba yahêv vovaŋ bêŋ hadêŋ Wapômbêŋ anêŋ avômalô êvhaviŋ ba yahabuliŋ i. 14  * Ap 22:3Ma ya lôklokwaŋ ek yasopa bumalô iniŋ bôk lo loŋ ba yahatitiŋ Mose anêŋ balabuŋ aleba yenaŋ auk hamôŋ ek apenena muk Islael vi iniŋ. 15-17  * Ais 49:1; Gal 2:7Ma doŋtom Wapômbêŋ da hadum ba hik nakaduŋ thô hadêŋ ya ek yanaŋ Abô Mavi esak nakaduŋ bêŋ êndêŋ avômalô loŋ buyaŋ. Sêbôk ba yahamiŋ wakatik kapô denaŋ, ma bôk habi baŋ hayô hêk ya lôk halam ya yôv hathak anêŋ wapôm. Ba intu yaha Alebia vêm ma yahavôhalêm Damaskas hathak loŋbô. Miŋ yahanaŋ hik anyôla liŋ lôk yaha Jelusalem ek yaŋgê aposel takatu ba ibitak êmôŋ ek ya ami.
18  * Ap 9:26-27Sondabêŋ lokwaŋlô hale ba hi, êŋ ma yaha daku Jelusalem ek yanaŋ abô imbiŋ Pita. Ma yahamô haviŋ yani hatôm wak laumiŋ ba labaheŋvi. 19 Ma doŋtom miŋ yahayê aposel vi ami ma yahayê Jems iyom, Yisu yaŋ molok. 20 Ba intu abô êntêk ba yahato hadêŋ môlô, ma yahanaŋ abô avanôŋ hamiŋ Wapômbêŋ ma. Ma miŋ abôyaŋ ami. 21  * Ap 9:30Vêm ma yaha plovins Silia lo Silisia. 22 Ma avômalô ôdôŋ takatu ba êvhaviŋ Yisu Kilisi êmô Judia êthôŋ ya paliŋ. 23 Thêlô elaŋô abô takatu ba avômalô vi enaŋ hathak ya iyom nena, “Sêbôk ma ôpêŋ hêv vovaŋ hadêŋ alalô ba habuliŋ abô êvhaviŋ. Ma doŋtom lêk hanaŋ abô êŋ bêŋ.” 24 Ma avômalô takêŋ êyê yenaŋ ku ba êbô Wapômbêŋ anêŋ athêŋ.

*1:4: Gal 2:20

*1:7: Ap 15:1,24

*1:8: 1Ko 16:22

*1:10: 1Te 2:4

*1:11-12: Mat 16:17

*1:13: Ap 8:3

*1:14: Ap 22:3

*1:15-17: Ais 49:1; Gal 2:7

*1:18: Ap 9:26-27

*1:21: Ap 9:30