2
Aposel êlôk hathak Pol anêŋ ku
1-2  * Ap 15:2Sondabêŋ hatôm 14 hale ba hi yôv ma Wapômbêŋ miŋ hik anêŋ lahaviŋ thô ek yana Jelusalem. Aêŋ ba yahavôha daku hathak loŋbô. Ma Banabas hi haviŋ ya ma yahawa Titi haviŋ. Ma yahalam avômalô êvhaviŋ iniŋ ŋê bêŋbêŋ ba yêlô amô unyak kapô ma yahanaŋ yenaŋ ku lavôŋ hathak Wapômbêŋ anêŋ Abô Mavi atu ba yahêv hadêŋ avômalô loŋ buyaŋ ek yêlô sapêŋ kapôlôŋiŋ doŋtom ek ku êŋ injik anôŋ. Ŋê bêŋbêŋ takêŋ elaŋô yenaŋ abô ba leŋiŋmavi hathak ma miŋ enaŋ nena yêlô naŋgothe Titi anyô Glik atu anêŋ kupik ami. * Gal 1:7; 5:1,13Ku êŋ anêŋ ôdôŋ nena sêbôk ba aiyaŋ doho atu ba esopa abô yaŋda ivuŋ iniŋ auk ma ibitak êyô yêlô kapô ba êlêm ek neyala yêlôaniŋ auk esak Yisu Kilisi lôk aisê ba balabuŋ neŋgothe kupik miŋ havaloŋ alalô loŋ hathak loŋbô ami. Yakô iniŋ auk êŋ embaloŋ alalô loŋ ba namô balabuŋ vibiŋ esak loŋbô. Ma yêlô miŋ alôk hathak ŋê êŋ iniŋ auk neŋgothe Titi anêŋ kupik ami, ma milôk ek Abô Mavi êŋ anêŋ anôŋ injik imiŋ môlô.
Ma doŋtom ŋê bêŋbêŋ takêŋ miŋ eyabiŋ yenaŋ auk ami. Môlôda obam thêlô nena ŋê bêŋbêŋ ma doŋtom Wapômbêŋ miŋ hayê nômkama takatu ba hêk loŋ yaiŋ ami. Aêŋ ba yada yenaŋ auk nena thêlô ma ŋê bêŋbêŋ, êŋ ma nôm oyaŋ. * Ap 22:21Ŋê bêŋbêŋ takêŋ êyê nena Wapômbêŋ bôk hêv ku yanaŋ anêŋ Abô Mavi bêŋ êndêŋ avômalô loŋ buyaŋ hatôm hêv ku hadêŋ Pita ek enaŋ êndêŋ avômalô Islael. Wapômbêŋ hêv lôklokwaŋ êŋ hadêŋ Pita ek indum ku aposel êmô avômalô Islael malêvôŋ. Ma hêv lôklokwaŋ hadêŋ ya aêŋ iyom ek yandum ku aposel êmô avômalô loŋ buyaŋ malêvôŋ. Jems lo Pita ma Jon ŋê takatu ba môlô ôyê hatôm ŋê bêŋbêŋ, thêlô takêŋ êyê nena Wapômbêŋ hêv anêŋ wapôm ek yandum ku êŋ imbiŋ. Ba intu ekam yai lôk Banabas ma ewa yai hatôm iniŋ iviyaŋ ek nandum ku êmô avômalô loŋ buyaŋ malêvôŋ ma thêlôda nindum ku nêmô avômalô Islael malêvôŋ. 10  * Ap 11:29-30Ma thêlô êv abô doŋtom iyom hadêŋ yai ek nanêm avômalô sawa takatu ba êvhaviŋ sa. Ku êŋ bôk haliŋ ya bô ba hapôviŋ ya ek yandum.
Pol hanaŋ Pita anêŋ kambom bêŋ
11 Sêbôk atu ba yahamô Antiok ma Pita hayô ba yai amô vêm ma hadum kambom te. Yahayê ma yahathaŋ yani nena, 12  * Ap 11:3“O ma anyô hothak hoaŋ nôm haviŋ avômalô loŋ buyaŋ takatu ba miŋ eŋgothe iniŋ kupik ami ma êvhaviŋ Yisu Kilisi. Ma doŋtom Jems anêŋ ŋê ku takatu ba evaloŋ auk neŋgothe kupik loŋ êyô, ma hôkô ba hôpôlik lôk hôvôliŋ dômim ek avômalô loŋ buyaŋ takêŋ. 13 Ma anêm auk lôkbaŋ êŋ havôv avômalô êvhaviŋ vi anêŋ Islael aleba havôv Banabas haviŋ.”
14 Yahayê nena lêk etak Abô Mavi anêŋ loŋôndê ba eveŋ mayaliv, êŋ ma yahamiŋ piklêvôŋ ma yahanaŋ Pita bêŋ nena, “O ma anyô Islael te ma doŋtom lêk hôyô loŋ êntêk môŋ ma hotak avômalô Islael iniŋ kobom ba hoaŋ nôm mayaliv haviŋ avômalô loŋ buyaŋ. Ma doŋtom lêk huik auk êŋ liliŋ ba hudum ek osopa Mose anêŋ balabuŋ esak loŋbô ba hôpôlik hathak avômalô loŋ buyaŋ takêŋ. Aisê, hudum ek ôpôviŋ avômalô loŋ buyaŋ ek nesopa Mose anêŋ abô balabuŋ e?”
Ôpatu ba hêvhaviŋ Yisu ma anyô thêthôŋ
15 Yêlôaniŋ wakatik lo wakamik ma avômalô Islael ba yêlô ma miŋ abitak anêŋ avômalô loŋ buyaŋ takatu ba elam nena ŋê daluk ami. 16  * Ap 15:10-11; Lom 3:20-28; Gal 3:11Ma yêlô ayala nena ôpatu ba hêvhaviŋ Yisu Kilisi, ma Wapômbêŋ halam yani nena anyô thêthôŋ. Ma ôpatu ba hasopa Mose anêŋ abô balabuŋ, yani ma mi. Ma yêlô bôk abitak thêthôŋ hatôm avômalô loŋ buyaŋ hathak ale kapôlôŋiŋ liliŋ ba aêvhaviŋ Yisu Kilisi. Ma miŋ hathak abô balabuŋ ami ek malê nena abô balabuŋ miŋ hatôm indum ba anyôla imbitak thêthôŋ ami.
17 Ma doŋtom anyôla hanaŋ nena balabuŋ ma nôm oyaŋ ma êvhaviŋ iyom intu nôm anôŋ ba hadum mayaliv, êŋ ma avômalô tem nêgê Kilisi êtôm kambom anêŋ alaŋ. Êŋ ma auk lokbaŋ anôŋ! 18 Yahavôliŋ yadômiŋ ek abô balabuŋ ma doŋtom haveŋ yam ma yahik auk êŋ liliŋ ba yahayê nena balabuŋ ma lêk nômbêŋ ba yahasopa. Êŋ ma hik thô nena ya ma anyô yahabuliŋ abô balabuŋ. 19 Lôk abô balabuŋ êŋ hik ya vônô ek batu yamô lôkmala imbiŋ Wapômbêŋ. 20  * Gal 1:4Bôk ik yai lôk Kilisi vônô hathak alovalaŋaŋsiŋ. Yada ma miŋ yahamô lôkmala hathak loŋbô ami. Ma doŋtom Kilisi da lêk hamô lôkmala hamô yakapôlôŋ. Lôkmala êŋ intu hamô yaleŋviŋkupik hatôm yahêvhaviŋ Wapômbêŋ Nakaduŋ, ôpatu ba lahaviŋ ya ba hêv i ek nêm ya sa. 21 Avômalô doho enaŋ nena yahanaŋ abôma hathak abô balabuŋ lôk yahavôliŋ yadômiŋ hadêŋ Wapômbêŋ anêŋ wapôm. Ma doŋtom miŋ yahadum aêŋ ami. Abô balabuŋ hadum ba alalô abitak thêthôŋ hêk Wapômbêŋ ma, êŋ ma Kilisi anêŋ ŋama lêk habitak hatôm nôm oyaŋ.

*2:1-2: Ap 15:2

*2:4: Gal 1:7; 5:1,13

*2:7: Ap 22:21

*2:10: Ap 11:29-30

*2:12: Ap 11:3

*2:16: Ap 15:10-11; Lom 3:20-28; Gal 3:11

*2:20: Gal 1:4