Kapya hi hadêŋ avômalô
Hiblu
Abô môŋ
Ôpatu ba hato kapya êntêk miŋ hato anêŋ athêŋ ami. Ma hadêŋ 200 AD ma avômalô ŋaŋ iniŋ avaka te anêŋ athêŋ nena Teetulian hato nena Banabas hato kapya êntêk. Ma lêk doho enaŋ nena Apolo hato ma doho enaŋ nena Silas hato. Ma thêlô lôkthô enaŋ nena ôpatu ba hato kapya êntêk ma hato hasopa Wapômbêŋ anêŋ lahaviŋ.
Ôpatu ba hato ma anyô Islael te atu ba hêvhaviŋ Yisu. Hato hadêŋ avômalô Islael takatu ba êvhaviŋ Yisu. Kapya êntêk hik thô nena Yisu ma bêŋ ek Islael iniŋ plopet lôk aŋela ma Mose lôk ŋê êbôk da. Ma hik thô haviŋ nena Yisu ma anyô malêvôŋ ek Wapômbêŋ lôk alalô ma anêŋ athêŋ ma bêŋ ek Alon anêŋ lôk Islael iniŋ ŋê êbôk da sapêŋ. Lôk hanaŋ ek ŋê bôk êvhaviŋ nimiŋ lôklokwaŋ ma miŋ nendeni nesopa Islael iniŋ kobom bô ami. Yakô vovaŋ êpôm i êtôm sêbôk ba hapôm avômalô Islael halôk loŋ thiliv.
Hato kapya êntêk hadêŋ 68 AD la.
1
Wapômbêŋ Nakaduŋ hamôŋ ek aŋela
Sêbôk bôlada ma Wapômbêŋ hanaŋ abô hadêŋ alalôaniŋ bumalô lôbôlôŋ hathak lavôŋiŋ lomaloma hale plopet veŋiŋbôlêk. * Jon 1:3Ma lêk êntêk ma pik lo leŋ anêŋ daŋ lêk habobo ba yani hawa Nakaduŋ abôlêk ba hanaŋ abô hadêŋ alalô. Wapômbêŋ habi baŋ hayô hêk yani ma hêv nômkama sapêŋ lôk hapesaŋ nômkama sapêŋ hathak yani iyom. * Jon 14:9; Kol 1:20; Hib 8:1Yani hik Lambô anêŋ deda lôkmaŋgiŋ thô ma alalô ayê yani hatôm ayê Lambô da. Ma yani havatho avômalô lôk nômkama sapêŋ loŋ aleba ilumbak mavi hathak anêŋ abô anêŋ lôklokwaŋ. Yani havôkwiŋ alalôaniŋ lelaik lôkthô vê ma halôk hamô Wapômbêŋ Lôkmaŋgiŋ anêŋ baŋ vianôŋ hamô malak leŋ. * Plp 2:9Aêŋ ba yani hamô vuliŋ ek aŋela ma athêŋ atu ba êv hadêŋ yani ma bêŋ aêŋ iyom.
* 1Sto 17:13; Ap 13:33Ma abô atu ba Anyô Bêŋ bôk hanaŋ hadêŋ Yisu ma miŋ hanaŋ hadêŋ aŋela te ami. Mi. Hanaŋ hadêŋ Yisu iyom nena,
“O ma yenaŋ okna,
ma lêk êntêk ma yahabitak lemambô.” Kapya Yeŋ 2:7
Lôk hanaŋ nena,
“Ya anêm lemambô,
ma o ma yenaŋ okna.” 2 Samuel 7:14
* Lom 8:29Ma Wapômbêŋ hêv namalô bôp halôk ba halêm pik ma hanaŋ abô bute haviŋ nena,
“Wapômbêŋ anêŋ aŋela lôkthô nênêm yeŋ êndêŋ yani.” Lo 32:43
Ma hanaŋ hathak aŋela nena,
“Anyô Bêŋ hapesaŋ anêŋ aŋela hatôm lovak
ma anêŋ ŋê ku takêŋ ma hatôm atum dahalaŋ.” Kapya Yeŋ 104:4
Ma doŋtom hanaŋ hathak Nakaduŋ nena,
“Wapômbêŋ, oda tem ômô anêm loŋ lôkliŋyak wak nômbêŋ intu sapêŋ,
ma tem oyabiŋ avômalô esak kobom thêthôŋ iyom.
Lemhaviŋ auk thêthôŋ ma hôpôlik ek auk lokbaŋ.
Ba intu Wapômbêŋ anêm Anyô Bêŋ halam o ba haŋgasô anêŋ nôm lêŋlêŋ hayô hamô o ek onja athêŋ bêŋ ek indum lemmavi.
Ma aŋela lôk avômalô miŋ êmôŋ ek o ami.” Kapya Yeŋ 45:6-7
10 Ma abô yaŋ hanaŋ nena,
“Sêbôk ba môŋ anôŋ ma O Anyô Bêŋ da holav pik anêŋ landiŋ,
ma leŋlêvôŋ ma oda anêm ku hopesaŋ hathak bahem.
11 Lôkthô tem ititip êtôm sôp ba mi.
Ma o iyom intu tem ômô thêthô.
12 Tem unduŋunduŋ pik êtôm kwêv daim,
ma tem ômbi sôp bô atu thô ma nuŋgwik lukmuk.
Ma oda tem ômô aêŋ,
ma anêm sondabêŋ anêŋ daŋ ma mi.” Kapya Yeŋ 102:25-27
13 Ma Wapômbêŋ bôk hanaŋ hadêŋ Nakaduŋ nena,
“Ômô yabaheŋ vianôŋ endeba yatak ŋê takatu ba ik vovak hadêŋ o nêmô vemkapô vibiŋ am.” Kapya Yeŋ 110:1
Ma miŋ bôk hanaŋ abô êŋ hadêŋ aŋela te ami ma mi.
14  * Sng 34:7; 91:11Aŋela ma êtôm ŋgôk yôhôk ek nindum Wapômbêŋ anêŋ ku ek nênêm ŋê takatu ba tem neja bulubiŋ sa.

*1:2: Jon 1:3

*1:3: Jon 14:9; Kol 1:20; Hib 8:1

*1:4: Plp 2:9

*1:5: 1Sto 17:13; Ap 13:33

*1:6: Lom 8:29

*1:14: Sng 34:7; 91:11