Kapya atu ba Pol hato hadêŋ
Pilemon
Abô môŋ
Pilemon ma anyô hêvhaviŋ te anêŋ Kolosi. Yani ma alaŋ ek ŋê doho atu ba êmô yani vibiŋ ba idum anêŋ ku. Ma anêŋ anyô ku êŋ te ma Onesimi. Yani hawa Pilemon anêŋ nômla doho vani ba hasôv ba hi. Lom iniŋ balabuŋ hanaŋ nena ôpatu ba hamô alaŋ vibiŋ hatak anêŋ ku ba hasôv ba hi, êŋ ma anêŋ alaŋ hatôm injik yani vônô. Haveŋ yam ma Onesimi hapôm Pol hamô koladôŋ ma halaŋô Abô Mavi ba hêvhaviŋ. Ba intu Pol hato abô hadêŋ Pilemon nena Onesimi ma lêk anyô hêvhaviŋ ba nêm anêŋ kambom vê.
Hatôm 60 AD la ma Pol hamô koladôŋ ba hato kapya ju êntêk, yaŋ ma Pilemon ma yaŋ hi Kolosi.
1
Pol hêv lamavi
Ya Pol, yahamô koladôŋ hathak Yisu Kilisi. Yai lôk alalôaniŋ aiyaŋ Timoti ato kapya êntêk hadêŋ o, Pilemon. O ma yaianiŋ aiyaŋ anôŋ atu ba alalô adum ku doŋtom êntêk haviŋ i. * Kol 4:17; 2Ti 2:3Lôk ato hadêŋ livôŋ Apia lo Alkipus haviŋ. Yani ma Wapômbêŋ anêŋ anyô vovak te atu ba hamiŋ haviŋ yai. Ma yai ato hadêŋ avômalô êvhaviŋ takatu ba ethak êv yeŋ hamô anêm unyak kapô haviŋ.
Alalôaniŋ Kamik Wapômbêŋ lôk Anyô Bêŋ Yisu Kilisi iniŋ wapôm lôk labali êmô imbiŋ môlô sapêŋ.
Pol hanaŋ lamavi hathak Pilemon anêŋ ku
4-5 Yahalaŋô hathak anêm lemhaviŋ avômalô matheŋ sapêŋ lôk anêm hôêvhaviŋ hathak Anyô Bêŋ Yisu. Ba intu mek sapêŋ atu ba yahateŋ ma yaleŋhabi o ba yahanaŋ yaleŋmavi hadêŋ yenaŋ Wapômbêŋ. Hôêvhaviŋ Wapômbêŋ ba intu o anyô wapôm. Ma yahateŋ mek ek anêm wapôm êŋ injik anôŋ ba Wapômbêŋ nêm auk mavi êndêŋ o ek oyala nômkama mavi lôkthô atu ba alalô awa halêm anêŋ Kilisi. * 2Ko 7:4Aiyaŋ, abô hathak hôthô avômalô matheŋ iniŋ kapôlôŋiŋ liŋ hayô ek ya. Ba intu anêm kobom lemhaviŋ êŋ hêv ya thêvô lôk yaleŋmavi bêŋ anôŋ.
Pol hanaŋ ek Pilemon ênjê Onesimi êtôm yaŋ anôŋ
Aêŋ ba yahadum ek yanaŋ injik anêm lemhaviŋ liŋ ek undum nômlate êtôm atu ba oda lemhaviŋ undum. Nôm êŋ ma thêthôŋ mavi ba intu ya hatôm yanaŋ lôklokwaŋ ek undum aêŋ esak Kilisi anêŋ athêŋ. Ma doŋtom hathak leŋhaviŋ êŋ iyom intu yahanaŋ hik o liŋ. Ya ma anyô boŋ Pol atu ba lêk yahamô koladôŋ hathak Yisu Kilisi, 10  * 1Ko 4:15; Kol 4:9yahanaŋ hik o liŋ hathak yenaŋ okna Onesimi ek nuŋgwik anêm lemhaviŋ thô êndêŋ yani. Yahamô koladôŋ ma yani hêvhaviŋ ba intu habitak yenaŋ okna. 11 Sêbôk ma yani miŋ hatôm nêm o sa ami. Ma doŋtom lêk habitak anyô mavi ek nêm alai luvi sa.* Onesimi anêŋ athêŋ anêŋ ôdôŋ nena, “Hêv sa”
12 Lêk yahêv yani hatôm yabiŋdaluk anôŋ hathôk ek o hathak loŋbô. 13 Yahamô koladôŋ hathak Abô Mavi ba intu yaleŋmavi ek yani enja anêm loŋ ba êmô imbiŋ ya ek nêm ya sa. 14 Ma doŋtom yahadô yapôviŋ o ek undum malêla takatu ba mavi. Ba intu miŋ hatôm yandum nômlate atu ba miŋ honaŋ ami ek undum ku mavi êtôm atu oda lemhaviŋ undum. 15 Betha Onesimi hatak o vauna ek nêmimbiŋ Yisu Kilisi vêm ba havôhathôk hathak loŋbô ma tem êmô imbiŋ o wak nômbêŋ intu sapêŋ la. 16  * 1Ti 6:2Yani hathôk ek o ma onja yani êtôm mamuyaŋ anôŋ ma miŋ êtôm o alaŋ ek yani esak loŋbô ami. Yaleŋhaviŋ yani bêŋ anôŋ. Ma doŋtom yani ma anêm mamuyaŋ lôk o ma alaŋ ek yani haviŋ ba intu tem lemimbiŋ yani bêŋ anôŋ êmôŋ ek ya.
17 Aêŋ ba lemhabi nena alai ma ŋê ku te iyom, êŋ ma onja Onesimi thô êtôm intu howa ya thô. 18 Yani hadum nômla kambom hadêŋ o mena hawa anêm nômla, êŋ ma otak êndôk yabaheŋ. 19 Ya Pol yada yahato hathak yabaheŋ nena tem yanêm vuli êŋ viyaŋ êndêŋ o. Ma doŋtom lemimbi nena bôk yahik loŋôndê nêmô lôkmala thô hadêŋ o ba anêm vuli viyaŋ hêk haviŋ ya denaŋ.
20 Avanôŋ, aiyaŋ, yaleŋhaviŋ onja Onesimi thô esak Anyô Bêŋ anêŋ athêŋ. Êŋ ma hatôm hôthô yakapôlôŋ liŋ hathak Kilisi. 21 Yahato kapya êntêk hadêŋ o ba yahêvhaviŋ nena tem ondovak yenaŋ abô vibiŋ ma onja Onesimi lôk lemmavi bêŋ anôŋ êmôŋ ek abô nômbêŋ atu ba lêk yahato.
22  * Plp 1:25; 2:24Nômla yaŋ nena opesaŋ loŋ êmô anêm unyak kapô ek ya. Yaleŋhabi nena tem Wapômbêŋ endaŋô môlônim mek ma nêm ya vê ênjêk koladôŋ ba yambô yasôk esak loŋbô.
Pol anêŋ kapya anêŋ daŋ
23  * Kol 1:7Epaplas ôpatu ba hamô koladôŋ haviŋ ya hathak Yisu Kilisi, yani hêv anêŋ lamavi hadêŋ o. 24  * Kol 4:10-14Ma Mak, Alistakas, Dima lo Luk, yêlô ŋê ku te iyom, thêlô êv iniŋ leŋiŋmavi haviŋ.
25 Anyô Bêŋ Yisu Kilisi anêŋ wapôm embaloŋ môlô sapêŋ kapôlômim loŋ.

*1:2: Kol 4:17; 2Ti 2:3

*1:7: 2Ko 7:4

*1:10: 1Ko 4:15; Kol 4:9

*1:11: Onesimi anêŋ athêŋ anêŋ ôdôŋ nena, “Hêv sa”

*1:16: 1Ti 6:2

*1:22: Plp 1:25; 2:24

*1:23: Kol 1:7

*1:24: Kol 4:10-14