Kapya atu ba Pol hato hi
Pilipai
Abô môŋ
Pol bôk hanaŋ Wapômbêŋ anêŋ Abô Mavi hadêŋ avômalô Pilipai (Ap 16:11-40). Ba intu ethak êv yani sa ek indum anêŋ ku enaŋ Wapômbêŋ anêŋ abô bêŋ embeŋ loŋ luvuluvu. Ma haveŋ yam ma Pol hamô koladôŋ anêŋ Lom. Ma avômalô êvhaviŋ anêŋ Pilipai elaŋô nena yani hamô koladôŋ ma êv yani sa hathak loŋbô. Ba intu Pol hato kapya êntêk ek hanaŋ anêŋ lamavi bêŋ hadêŋ i. Lôk hanaŋ hathak lêk yani aisê lôk hanaŋ ek embatho iniŋ êvhaviŋ loŋ ek nimiŋ lôklokwaŋ. Yani hanaŋ haviŋ ek thêlô nesopa Yisu vaŋgwam lôk nebaloŋ auk doŋtom. Ma hanaŋ nena Timoti lo Epaploditus ma ŋê mavi luvi. Ma hanaŋ lôklokwaŋ ek thêlô neyabiŋ i esak kêdôŋwaga abôyaŋ.
Pilipai ma malak lôk athêŋ bêŋ ba hamô plovins Masedonia kapô.
Hato kapya êntêk hadêŋ 61 AD la.
1
* Ap 16:12-40Pol lo Timoti, yai ma Yisu Kilisi anêŋ ŋê ku ba ato kapya êntêk hadêŋ avômalô matheŋ takatu ba êvhaviŋ Yisu Kilisi anêŋ Pilipai lôk ŋê takatu ba eyabiŋ i lôk ŋê takatu ba idum ku êv avômalô êvhaviŋ sa. Alalôaniŋ Kamik Wapômbêŋ lôk Anyô Bêŋ Yisu Kilisi iniŋ wapôm lôk labali êmô imbiŋ môlô.
Pol hêv lamavi hadêŋ Wapômbêŋ
Wak nômbêŋ intu ma yaleŋhabi môlô ba yahanaŋ yaleŋmavi hadêŋ Wapômbêŋ hathak môlô. 4-5 Sêbôk ba môlônim ôêvhaviŋ hadêŋ môŋ aleba lêk, ma môlô ovatho ya loŋ hathak ku yanaŋ Abô Mavi bêŋ ba intu yaleŋmavi ba yahateŋ mek hathak môlô wak nômbêŋ intu sapêŋ. * 1Ko 1:8Ma yahayala nena sêbôk ma Wapômbêŋ hadum anêŋ ku mavi ba hatak halôk môlô kapôlômim ma tem indum ku êŋ endeba êyô Yisu Kilisi anêŋ waklavôŋ ma tem injik ku êŋ anêŋ daŋ siŋ. Yahamô koladôŋ mena yahamô yaiŋ ma yahêv Wapômbêŋ anêŋ Abô Mavi bulubiŋ lôk yahik Abô Mavi êŋ thô, ma môlô sapêŋ owa Wapômbêŋ anêŋ wapôm haviŋ ya. Ba intu môlô ma hatôm yenaŋ avômalô vuliŋ biŋ. Aêŋ ba yenaŋ auk atu ba yaleŋhabi hathak môlô ma thêthôŋ hatôm mek atu ba yahateŋ ek môlô. Ma Wapômbêŋ hayala nena Yisu Kilisi lahiki bêŋ anôŋ hathak môlô ma lêk yaleŋ hik ya hathak môlô bêŋ anôŋ aêŋ iyom.
Yahateŋ mek aêntêk nena môlônim lemimhaviŋ indumbak ni ba ni ek noyala auk anôŋ ba nutitiŋ mavi lo kambom 10  * 1Te 5:23ek noyala loŋôndê atu ba mavi anôŋ ek Kilisi anêŋ waklavôŋ ma tem nômô mabuŋ anôŋ ek miŋ êpôm môlônim kambom la ami. 11 Yisu da tem indum ba thêthôŋ injik anôŋ êmô môlô kapôlômim siŋ ek avômalô nêgê ba nebam Wapômbêŋ anêŋ athêŋ lôkmaŋgiŋ.
Pol anêŋ malaiŋ havatho Abô Mavi loŋ
12 Aiyaŋ thêlô, yaleŋhaviŋ môlô noyala katô nena malaiŋ takatu ba hapôm ya intu hadum ba Wapômbêŋ anêŋ Abô Mavi habitak bêŋ hêk avômalô loŋ êntêk malêvôŋ. 13  * Ap 28:30Aêŋ ba ŋê vovak takatu ba eyabiŋ anyô bêŋ môŋ anêŋ unyak lôk avômalô takatu ba êmô loŋ êntêk intu eyala nena etak ya halôk koladôŋ ek malê nena yahasopa Kilisi. 14 Ma Anyô Bêŋ anêŋ avômalô êvhaviŋ bêŋ anôŋ imiŋ lôklokwaŋ ek enaŋ Wapômbêŋ anêŋ abô ma miŋ êkô ami.
15 Avômalô doho leŋiŋdaŋ hathak ya ba enaŋ Kilisi anêŋ abô ek nebam thêlôda ek nembak i vose ni lodôŋlodôŋ. Ma doŋtom avômalô vi enaŋ Kilisi anêŋ abô lôk leŋiŋmavi haviŋ ya. 16 Thêlô eyala nena Wapômbêŋ hatak ya ek yanêm anêŋ Abô Mavi bulubiŋ ba intu yahamô koladôŋ. Aêŋ ba thêlô evatho yenaŋ ku loŋ hathak leŋiŋhaviŋ ya. 17 Ma avômalô ôdôŋ yaŋ enaŋ Yisu anêŋ abô ma doŋtom ivuŋ iniŋ auk nembak avômalô vose ni lodôŋlodôŋ hêk kapôlôŋiŋ. Yahamô koladôŋ ba intu thêlô esoŋ nena tem nênêm malaiŋ bêŋ êndêŋ ya. 18 Hatôm. Avômalô ivuŋ iniŋ auk ba enaŋ abô hathak Kilisi mena enaŋ abô avanôŋ, êŋ ma nôm oyaŋ. Ku bêŋ hamôŋ ma enaŋ abô hathak Kilisi. Ba intu yaleŋmavi anôŋ. Avanôŋ! Yaleŋmavi! 19  * 2Ko 1:11Yahayala nena môlô oteŋ mek ek ya ma Yisu Kilisi anêŋ Lovak Matheŋ tem nêm ya sa, aêŋ ba tem injik ya thô lôk yanja bulubiŋ. 20 Yahamô lôkmala mena yahama ma ya vovaŋ ba yahêvhaviŋ nena tem yamiŋ êtôm anyô ŋê ek avômalô nêgê ya lôk nêmbô Kilisi êtôm sêbôk atu ba yahadum aleba lêk. 21  * Gal 2:20Yahamô lôkmala, êŋ ma yahamô haviŋ Yisu. Ma yahama, êŋ ma tem yamô mavi aêŋ iyom. 22 Yahamô lôkmala, êŋ ma tem yandav ku êŋ anêŋ anôŋ la. Ba intu yasopa loŋôndê yaŋ sê? Injo. 23  * 2Ko 5:8Aêŋ ba auk ju êŋ havôv ya. Yahamô haviŋ Kilisi, êŋ ma mavi anôŋ hamôŋ ek nômkama sapêŋ ba intu yahapôviŋ ek yana. 24 Ma doŋtom yahamô lôkmala, êŋ ma mavi anôŋ ek môlô. 25 Aêŋ ba yahayala katô nena tem yamô imbiŋ môlô ma miŋ yana ami ek môlô nundumbak ba lemimmavi esak unim ôêvhaviŋ 26 ek môlô nômbôam esak Yisu Kilisi ek malê nena yahamô haviŋ môlô hathak loŋbô.
27  * Ep 4:1; 1Te 2:12Yenaŋ auk bêŋ doŋtom iyom nena môlô nômô batôŋ oyaŋ êtôm ŋê esopa Yisu Kilisi anêŋ Abô Mavi. Aêŋ ba yahathôk mena yahamô daim ek môlô ma tem yandaŋô nena môlô umiŋ lôklokwaŋ hathak kapôlômim doŋtom lôk uik vovak hathak dahôlômim doŋtom iyom ek nobatho Wapômbêŋ anêŋ Abô Mavi loŋ ek avômalô nênêmimbiŋ 28 lôk miŋ oka hathak ŋê takatu ba êpôlik ek môlô ami. Êŋ ma hik thô nena Wapômbêŋ tem nêm môlô bulubiŋ ma imbuliŋ ŋê takêŋ. 29  * Ap 16:19-40Wapômbêŋ hêv anêŋ wapôm hadêŋ môlô ba ôêvhaviŋ. Ma hêv wapôm noja vovaŋ esak Kilisi aêŋ iyom. Ba intu malaiŋ takêŋ lêk hapôm môlô. 30 Ma yada yahik vovak hathak malaiŋ aêŋ iyom hatôm atu ba môlô ôyê lo olaŋô.

*1:1: Ap 16:12-40

*1:6: 1Ko 1:8

*1:10: 1Te 5:23

*1:13: Ap 28:30

*1:19: 2Ko 1:11

*1:21: Gal 2:20

*1:23: 2Ko 5:8

*1:27: Ep 4:1; 1Te 2:12

*1:29: Ap 16:19-40