Jems
anêŋ kapya
Abô môŋ
Jems ma Yisu anêŋ yaŋ molok. Yani hato hadêŋ avômalô Islael takatu ba êvhaviŋ Yisu ba êmô pik luvuluvu. Yani lahaviŋ iniŋ êvhaviŋ imbitak lôklokwaŋ ba hadôŋ thêlô ek neyabiŋ i esak malêla takatu ba enaŋ. Ma hik thô nena êvhaviŋ anôŋ ma anêŋ ku hêk haviŋ. Ma hanaŋ nena miŋ onaŋ abôma esak avômalô vi ami. Ma hadôŋ i nena mek ma nôm lôklokwaŋ anôŋ.
Hato kapya êntêk hadêŋ 50 mena 61 AD la. Ma 62 AD ma ik yani vônô.
1
Jems anêŋ lamavi
* Mat 13:55; Ap 15:13; Gal 1:19; 1Pi 1:1Ya Jems, Wapômbêŋ lo Anyô Bêŋ Yisu Kilisi iniŋ anyô ku. Yahato kapya êntêk hi ek avômalô Islael ôdôŋ laumiŋ ba lahavuju takatu ba êsôv mayaliv ba i êmô luvuluvu anêŋ pik bêŋ êntêk lôkthô. Waklêvôŋ mavi!
Malaiŋ havatho ôêvhaviŋ loŋ
* Lom 5:3-5Aiyaŋ thêlô, malaiŋ lomaloma hapôm môlô, êŋ ma lemimimbi nena nôm takêŋ ma nôm leŋiŋmavi iyom. * 1Pi 1:7Môlô oyala nena malaiŋ takêŋ hasôm môlônim ôêvhaviŋ ba hadum ek numiŋ lôklokwaŋ. Ma numiŋ lôklokwaŋ endeba ku êŋ injik anôŋ ba numbitak êtôm ŋê talaŋ ba nundum nômkama sapêŋ thêthôŋ iyom ek nômla yaŋ miŋ ênjêk ami. * Snd 2:3-6Môlô te hêv yak hathak auk, êŋ ma eteŋ Wapômbêŋ ma tem nêm. Yani hathak habi anêŋ wapôm sam hadêŋ avômalô lôkthô ma miŋ hatatale i ami. Yani atu ba hateŋ ma nêmimbiŋ iyom ma miŋ anêŋ auk mayaliv ami. Anyô auk mayaliv ma hatôm ŋgwêk budum ba lovak hayuv hi ba halêm. Anyô anêŋ aêŋ miŋ laimbi nena tem enja nômlate êlêm anêŋ Anyô Bêŋ anêŋ ami. Yani ma anyô auk ju ba hadum nômkama sapêŋ mayaliv.
Ŋê valu mi lôk ŋê valu bêŋ
Aiyaŋ mena livôŋ la atu ba athêŋ mi hathak nômkama pik ma êmô lôk lamavi. Wapômbêŋ hayê thêlô hatôm ŋê lôk athêŋ bêŋ. 10  * Ais 40:6-7Ma ŋê lôk athêŋ bêŋ hathak nômkama pik ma nêmô lôk leŋiŋmavi. Wapômbêŋ hayê thêlô hatôm ŋê athêŋ mi ba tem nênêm yak êtôm kamuŋ anêŋ vuak hêv yak. 11 Wak hapup ba habi lôklokwaŋ ba habôk kamuŋ ba iniŋ vuak lôk lêlêyaŋ mavi hakapok. Ma aêŋ iyom ŋê lôk valu bêŋ idum iniŋ ku denaŋ ba ema ma iniŋ nômkama tem egeleloŋ.
Wapômbêŋ miŋ halôk anyô leŋ ek nindum kambom ami
12 Ŋê takatu ba imiŋ lôklokwaŋ hathak malaiŋ ma Wapômbêŋ lêk lamavi hathak i. Thêlô lovak ba tem neja lôkmala atu ba nêmô êtôm wak nômbêŋ intu sapêŋ êtôm iniŋ vuli. Wapômbêŋ bôk habutiŋ abô ek nêm êndêŋ ŋê takatu ba leŋiŋhaviŋ yani. 13 Kambomlate miŋ hatôm êndôk Wapômbêŋ la ek indum kambom ami. Ma yani miŋ halôk anyôla la ek indum kambom ami. Ba intu nômlate halôk lem ek undum kambom ma miŋ onaŋ nena, “Wapômbêŋ halôk yaleŋ ami.” 14 Mi. Alalôaniŋ thethaŋak ma hatôm etak alim halôk lôm ek nêbôv alim esak ba hakôk alalô leŋiŋ ek nandum kambom. 15 Ma thethaŋak êŋ halumbak bêŋ ba anêŋ anôŋ ma kambom. Ma kambom êŋ anêŋ palumbak lôkthô ma ŋama.
16 Yenaŋ aiyaŋ lôkma anôŋ, noyabiŋ am ek anyôla miŋ esau môlô ami. 17 Wapôm lôk nôm mavi anôŋ sapêŋ ma halôk ba halêm anêŋ leŋ. Kamik Bêŋ atu ba hapesaŋ deda leŋ sapêŋ hêv wapôm mavi takêŋ. Wak lo bôlôvôŋ iniŋ deda hathak habitak yaŋda yaŋda, ma doŋtom Wapômbêŋ da hamô aêŋ iyom hatôm wak nômbêŋ intu sapêŋ. 18  * Jon 1:13Yani anêŋ lahaviŋ ba intu alalô abitak anêŋ nali hathak abô avanôŋ. Hadum aêŋ ek alalô nambitak êtôm anêŋ nôm môŋ anôŋ ek nômkama vi atu ba hapesaŋ haviŋ.
Nodaŋô ba nosopa
19 Yenaŋ aiyaŋ lôkma anôŋ, môlô nodaŋô katô. Anyôla hanaŋ nômla ma nômô tiŋiŋ ba nodaŋô bônôŋ ma miŋ lemimmaniŋ ba nonaŋ viyaŋ ketheŋ ami. 20  * Sav 7:9Avômalô iniŋ leŋiŋmaniŋ miŋ hatôm eto avômalô ba nimbitak thêthôŋ êtôm Wapômbêŋ anêŋ lahaviŋ ami. 21  * Kol 3:8; 1Pi 2:1Aêŋ ba notak nôm lôŋgôlôŋ lôk kambom nômbêŋ êŋ. Ma nômô yaô ba nobaloŋ Wapômbêŋ anêŋ abô atu ba havatho halôk môlô loŋ. Abô êŋ ma hatôm nêm môlô bulubiŋ.
22  * Mat 7:26; Lom 2:13Ma môlô nodaŋô abô êŋ ba nundum anêŋ ku imbiŋ. Olaŋô oyaŋ, êŋ ma hatôm osau amda. 23 Anyôla te halaŋô Wapômbêŋ anêŋ abô ba miŋ hasopa ami ma hatôm ôpatu ba hayê thohavloma halôk liyali. 24 Ma hatak liyali ba hi ma ketheŋ oyaŋ ma lapaliŋ nena yanida ma aisê. 25  * Lom 8:2; Jem 2:12Ma doŋtom ôpatu ba hatitiŋ balabuŋ mabuŋ êŋ ma miŋ lapaliŋ ami ma indum êtôm atu ba hanaŋ, êŋ ma Wapômbêŋ tem nêm mek ek anêŋ ku sapêŋ. Balabuŋ mabuŋ êŋ hêv alalô vê hêk kambom anêŋ lôklokwaŋ.
26  * Sng 141:3Anyôla hanaŋ nena hasopa Wapômbêŋ ma doŋtom miŋ hayabiŋ abôlêk ami, êŋ ma hasau yanida ba nômkama sapêŋ atu ba hadum ek esopa Wapômbêŋ ma nôm oyaŋ. 27 Lemhaviŋ osopa Kamik Wapômbêŋ ek ênjê môlô êtôm nôm mabuŋ thêthê mavi, êŋ ma nundum aêntêk. Noyabiŋ avômena bilak lôk avi tôp esak iniŋ malaiŋ. Ma noyabiŋ amda ek pik malim miŋ esak môlô ami.

*1:1: Mat 13:55; Ap 15:13; Gal 1:19; 1Pi 1:1

*1:2: Lom 5:3-5

*1:3: 1Pi 1:7

*1:5: Snd 2:3-6

*1:10: Ais 40:6-7

*1:18: Jon 1:13

*1:20: Sav 7:9

*1:21: Kol 3:8; 1Pi 2:1

*1:22: Mat 7:26; Lom 2:13

*1:25: Lom 8:2; Jem 2:12

*1:26: Sng 141:3