Abô Mavi atu ba
Matyu
hato
Abô môŋ
Matyu hato kapya êntêk. Ma anêŋ athêŋ yaŋ nena Livai. Yani ma anyô Islael te. Yani hadum ku hawa takis haviŋ Lom vêm ma hatak ku êŋ ma hasopa Yisu. Yisu halam Pita lo Andulu ma Jems lo Jon vêm ma halam Matyu (Mat 4:18-22; 9:9-13). Matyu ma Yisu anêŋ ŋê ku laumiŋ ba lahavuju takatu te.
Matyu hato ek injik thô êndêŋ avômalô Islael nena Yisu ma thêlô iniŋ Mesia. Mesia ma abô Hiblu ma hathak abô Glik ma Kilisi. Ma anêŋ ôdôŋ nena, ‘Ôpatu ba Wapômbêŋ habi baŋ hayô hêk ek nêm anêŋ avômalô bulubiŋ.’ Matyu hik thô nena Yisu ma Mesia atu ba bôk eto hathak yani hêk Mose lôk plopet iniŋ kapya ba intu abô takêŋ lêk hik anôŋ hathak Kilisi. Yani hato kapya êntêk ek avômalô Islael, ma doŋtom lahaviŋ avômalô loŋ buyaŋ nesam imbiŋ.
Hato hadêŋ 60 mena 70 AD la.* ‘60 AD’ anêŋ ôdôŋ nena Yisu anêŋ talêbô havathu yani ma sondabêŋ hatôm 60 bôk hale ba hi yôv.
1
Yisu Kilisi anêŋ limi
(Luk 3:23-38)
* Stt 22:18; 1Sto 17:11Êntêk ma Yisu Kilisi anêŋ limi. Yani ma Ablaham lo Devit iniŋ lim lukmuk.
Ablaham habi Aisak vê,
ma Aisak habi Jekop vê,
ma Jekop habi Juda lôk iviyaŋ vê.
* Stt 38:29-30; Rut 4:18-22Ma Juda habi Peles lo Sela vê, ma thainiŋ talêbô Tama.
Ma Peles habi Heslon vê,
ma Heslon habi Lam vê.
Ma Lam habi Aminadap vê,
ma Aminadap habi Nason vê,
ma Nason habi Salmon vê.
* Rut 4:13-17Ma Salmon habi Boas vê, ma Boas talêbô Lahap.
Ma Boas habi Obet vê, ma Obet talêbô Lut.
Ma Obet habi Jesi vê.
* 2Sml 12:24Ma Jesi habi Kiŋ Devit vê.
Ma Devit habi Solomon vê, ma Solomon anêŋ talêbô ma Ulia yanavi.
Ma Solomon habi Lehoboam vê,
ma Lehoboam habi Abiya vê,
ma Abiya habi Asa vê.
Ma Asa habi Jehosapat vê,
ma Jehosapat habi Jeholam vê.
Ma Jeholam ma Usaia anêŋ lim.
Ma Usaia ma Jotam anêŋ bumalô,
ma Jotam habi Ahas vê,
ma Ahas habi Hesekaia vê.
10 Ma Hesekaia habi Manasa vê,
ma Manasa habi Amon vê,
ma Amon habi Josaia vê.
11  * 2Kiŋ 24:14-16; 2Sto 36:10; Jer 27:20; 40:1; Dan 1:1-2Ma Josaia ma Jekonaia lôk iviyaŋ iniŋ bumalô. Jekonaia lôk iviyaŋ ibitak ma avômalô Babilon ik vovak ba ewa avômalô Islael i êmô Babilon.
12  * Esr 3:2Avômalô Islael êmô Babilon denaŋ,
ma Jekonaia habi Sialtiel vê,
ma Sialtiel ma Selubabel anêŋ bumalô. Êŋ ma avômalô Islael êvôi iniŋ loŋ hathak loŋbô.
13 Ma Selubabel ma Abiut anêŋ lim,
ma Abiut ma Elaiakim anêŋ lim,
ma Elaiakim ma Aso anêŋ lim.
14 Ma Aso ma Sadok anêŋ lim,
ma Sadok ma Akim anêŋ lim,
ma Akim ma Eliut anêŋ lim.
15 Ma Eliut ma Eleasal anêŋ lim,
ma Eleasal ma Matan anêŋ lim,
ma Matan ma Jekop anêŋ lim.
16 Ma Jekop habi Josep vê, ma Josep intu Malia yamalô. Ma Malia êŋ intu havathu Yisu. Ma Yisu êŋ atu ba elam nena “Mesia”.
17 Ma avômalô takatu ba ibitak anêŋ Ablaham haveŋ aleba hayô Devit, thêlô ma hatôm ôdôŋ laumiŋ ba lahavuva. Ma avômalô takatu ba ibitak anêŋ Devit aleba hayô avômalô Islael i Babilon, thêlô ma hatôm ôdôŋ laumiŋ ba lahavuva aêŋ iyom. Ma avômalô takatu ba ibitak hadêŋ waklavôŋ atu ba avômalô Islael êmô Babilon aleba hayô Mesia ma hatôm ôdôŋ laumiŋ ba lahavuva aêŋ iyom.
Malia havathu Yisu
(Luk 2:1-7)
18  * Luk 1:27,35Ma abô hathak Yisu Kilisi halêm pik aêntêk. Malia anêŋ avômalô bôk epesaŋ abô yôv ek nendom yani êndêŋ Josep. Thai miŋ ewa i ami denaŋ ma êyê nena yani hasabeŋ. Lovak Matheŋ da hêv amena êŋ. 19-20 Ma Josep, ôpatu ba enja Malia ma anyô thêthôŋ ba intu hadum ek êndô Malia. Ma hadô indum yani mama êndôk avômalô maleŋiŋ.
Êŋ ma habôlêm auk ek êndô avi êŋ menaŋna ba ni. Ma doŋtom hayê niaviŋ nena Wapômbêŋ anêŋ aŋela hayô ba hanaŋ, “Josep, Devit anêŋ lim lukmuk, amena êntêk ma Lovak Matheŋ hêv hadêŋ yani. Ba intu miŋ ôkô ek onja Malia ba nu anêm unyak êtôm vônim ami. 21  * Luk 1:31; 2:21Ma tem embathu okna te ek nêm anêŋ avômalô bulubiŋ ba intu ondam anêŋ athêŋ nena Yisu.”
22 Ma nômkama takêntêk bôk habitak ek Wapômbêŋ anêŋ abô injik anôŋ ba hanaŋ hadêŋ plopet nena,
23 “Avi te miŋ hêk haviŋ anyô ami denaŋ ma tem esabeŋ ba embathu okna te. Ba tem nendam anêŋ athêŋ nena Imanuel.” Aisaia 7:14
Abô êŋ anêŋ ôdôŋ nena, “Wapômbêŋ hamô haviŋ alalô.”
24 Ma Josep hayê niaviŋ êŋ yôv ma haviyô. Ma hadum hatôm atu ba Wapômbêŋ anêŋ aŋela hanaŋ ba hawa Malia ba hi anêŋ unyak hatôm yanavi. 25  * Luk 2:21Ma miŋ hêk haviŋ ami aleba havathu amena êŋ. Ma halam nena Yisu. Havathu amena êŋ vêm ka hêk haviŋ yanavi haveŋ yam.

*^ ‘60 AD’ anêŋ ôdôŋ nena Yisu anêŋ talêbô havathu yani ma sondabêŋ hatôm 60 bôk hale ba hi yôv.

*1:1: Stt 22:18; 1Sto 17:11

*1:3: Stt 38:29-30; Rut 4:18-22

*1:5: Rut 4:13-17

*1:6: 2Sml 12:24

*1:11: 2Kiŋ 24:14-16; 2Sto 36:10; Jer 27:20; 40:1; Dan 1:1-2

*1:12: Esr 3:2

*1:18: Luk 1:27,35

*1:21: Luk 1:31; 2:21

*1:25: Luk 2:21