3
Kini Debidi igini mini uru
Debidi ibu Heberono tanoha heangi ibu igini marubi henego tinaga mini uru. Igiri mbira Amanono hene. Amanono ai̱ya Yaserili tano wali mini Ahinoama berene. Ibu igini mende Kamelo tano wali mini Abigele berenego igini mini Daniele hene. Ibu igini tebone mini Abasalomo hene. Abasalomo ai̱ya ibu Gesu dindiha kini mini Talamai henego wane mini Maga berene. Debidi igini mane mini Adoniya hene. Adoniya ai̱ya Hagida berene. Debidi igini dauni Sebadaia hene. Ibu ai̱ya Abidala berene. Debidi igini waragane mini Idireama hene. Ibu ai̱ya Egela berenego igini hene. Debidi ibu Heberono tano mali kariani ege waragaria haru heangi igiri waragaria uruni taba henene. 2 Sml 5.4-5, 1 Kin 2.11, 1 Bit 29.27
Ani bialu Yarusalemeni mali pira tebirani tebira (33) haru howa igiri dewa hono wigi bini. 2 Sml 11.3
Amiele wane Badaseba ibu Debidi one biruwa igiri maria taba henenego tinaga mini Simea Sobaba Nadana Solomono imaru hene.
6-8 Ani heagola Debidi igini dira maha heneru tinaga mini Ibara Elisua Elebelede Noga Nebege Yabia Elisama Eliada Elibelede imaru haga bini. Debidihanda igiri uruni hono wini. Ani bialu Debidi ibu one halu mende bereneru ariame igiri maru taba hana dege bini. Debidi ibu wane mbira mini Tama berene.
Kini Solomono igini aguane henerunaga mini uru
10-14 Kini Solomono igini aguane henerunaga mini uru. Solomono igini Lehoboama Lehoboama igini Abiya Abiya igini Asa Asa igini Yahosabada Yahosabada igini Yahorama Yahorama igini Ahasaia Ahasaia igini Yoasa Yoasa igini Amasaia Amasaia igini Usia mini mende Asaria laga hene. Usia igini Yodama Yodama igini Ahasa Ahasa igini Hesegaia Hesegaia igini Manase Manase igini Amono Amono igini Yosaia hene. 15-16 Yosaia ibu igini maria henego tinaga mini uru. Yohanana Yahoiagimi Sedegaia Salumu imaru hene. Salumu ibu mini mende Yoahasa laga hene. Yahoiagimi ibu igini kira Yahoiagini Sedegaiala hene. Yahoiagini ibu mini mende Yagonia laga hene.
Yahoiagini igini aguaneru henego ogo
17-18 Yahoiagini ogoni ibu kini hearia waitigime dindi taraha garabaya bu yalu penego ogoni ibu igini karia uru hene. Seadeli Malagirama Pedaia Senasa Yagamaia Hosama Nedabaia imaru hene. 19 Pedaia ibu igini kira Serubabele Simaila hene. Ai Serubabele igini kira dege Mesulama Hananaiala ibu wane mbiraore mini Selomidi berene. 20 Maha Pedaia igini duria henego uru Hasuba Ohele Beregaia Hasadaia Yusabahesede imaru hene.
21 Hananaia ibu igini kira Peladaia Yasaiala hene. Yasaia ibu igini Lebaia Lebaia igini Anana Anana igini Obadaia Obadaia igini Seganaia. 22 Seganaia igini mbira Semaia hangu hene. Ai Semaia ibu igini duria ti mini Hadusu Igala Baraia Nearaia Sabada imaru hene. 23 Nearaia igini tebira Elioenai Hisigaia Asarigama imaru hene. 24 Ani howa Elioenai ibu igini karia hene mini Hodabaia Eliasibi Pelaia Agubu Yohanana Delaia Anani layaru hene.

3:4: 2 Sml 5.4-5, 1 Kin 2.11, 1 Bit 29.27

3:5: 2 Sml 11.3