24
Yoasa ibu Yuda dindiha kini henego ogo
(2 Kini 12.1-16)
Yoasa ibu ai̱yahanda taba hanayangi howa hama ibinigo mali kane hayagola ibu Yuda wali agalinaga kini pigane ogoningi hene. Ibu ai̱ya Beaseba tano wali mini Sibia berene. Yoasahanda mali pira maria (40) Yarusalemeni kini howa haru hene. Ibu kini heangi mana bayaleore Anduane Homogonaga deni turu holene wiaru hangu bialu haabo henego irane loma binigo mo miaga Yahoiada henegome ibunaga mini mandaru baya hangu mo tiga binigome ani biaga hene. Ani bialu Yahoiadahanda wali kira dabalu libu Yoasa one biruwa waneigini taba hanaga bini.
Maniore howa Yoasa ibugua Anduane Homogonaga anda mo tiga bulene nga manda bini. Ani manda buwa loma binigo mo miagarubi Libaialirubi olo ngoai howa lalu, Wali agalime Anduane Homogonaga anda arema bulenaga dagisi muni mali bibahendengi mulene winigo milo Yuda tano bibahendeha abale mo pialu yalu dai bilimu, lene. Ani layago hale howa Libaialirume abale nape emene hondo hene. Ani hondo hemiria Yoasahanda loma binigo mo miaga haguane Yahoiada olowa lalu, Libaialirume dagisi muni Anduane Homogonaga biabe biahaga Mosese heangi mulene lo winigo Yuda dindihabi Yarusalemehabi abale mule pudaba larugo nape hondo harimigo irane aginagabe, lene. Dagisi muni ogoni Anduane Homogonaga anda arema bulenaga mo wiaga hene.
Ala wali ko biaga Adalia ibunaga aria Anduane Homogonaga anda mo ko halu mbirale maru Anduane Homogonaga loma bini wiaru mo yalu dama mini Balanaga bi pupu wule yalu pene.
Kini Yoasahanda Libaialiruhondo lalu, Mbogoyi mbira wabialu daligani diri mbira tombelowa Anduane Homogonaga anda panga harabaha mo widaba, layagola tigua ani bialu mo wini. Ani biyagola ibugua wali agali Yarusalemeha hearumebi Yuda dindi bibahendeha hearumebi Ngode Datagaliwabenaga biabe biahaga Mosese heangi lo winigodagua dagisi muni Anduane Homogonaga andaha yalu ibilo beba gilibu wia haga bini. 10 Agali haguane hearubi wali agali hearubi ti bibahendeme turu howa muni siliba yalu ibugu bialu mbogoyi biagoha mo wini. 11 Horo bibahendengi Libaiali hearume mbogoyi biago muni handaya ho haga agali hearia yalu ibiyagola tigua handalu hemiria muni to̱layago hendene. Ani hondowa loma binigo mo miaga haguane timbuni heagobi kininaga beba gili bia dagala biaga heagobi libugua muni siliba haealai halu mbogoyi biago mo wiaganeha yalu dai biaga wini. Ani bigi biyagola muni siliba dewaore wini.
12 Yoasa Yahoiadala libugua muni siliba uruni Anduane Homogonaga anda biago goba halu mo ko hene wigi bini wiaru arema bilo haru haga agali hearuhondo mo migi biaga wini. Ani miyagola haru haga agali biarume irame anda biaga hearubi ege to̱le̱me anda biaga mugubeyi hearubi agali maru hari wiagoha howa ege to̱le̱ anda bule podaga hearubi tihondo yolo miaga wini. Biabe ogoni alego maru bulene wiyaguabi nde yolo bia dege biaga wini. 13 Tigua anda bayuwa arema bigi bialu Anduane Homogonaga anda ala hongohe hayagobi helo bia dai bini. 14 Biabe ogoni biaiore howa muni ngolo silibarubi ibira hayago kinibi Yahoiadabi libuhondo mialu libugua Anduane Homogonaga andaha wulene mbirale irani delelobi ndisirubi ngolo silibame wabigi bilo muni biaru mini.
Yahoiada ibu nahome heangi mbirale loma biniru Anduane Homogonaga andaha lomabu delaga dabuni delaabo haga hene. 15 Yahoiada ibu mali handari mbirani pira tebira (130) halu homene. 16 Yahoiadahanda Ngode Datagaliwabenaga manani howa hongohe haabo halu Isaraele wali agali biamogo bialu Anduane Homogonaga andabi mo hongo halu mana bayaleore biaga henego mitangi buwa tigua ibu Debidinaga tano wiagoha kini hora haganegoria ibubi hora hene.
Kini Yoasahanda mini tara wialu ko binigo ogo
17 Yahoiada homayagola Yuda dindini haru haga haguanerume Yoasa ko bilo mo bia halu hene. 18 Ani biyagola Yuda wali agalime Anduane Homogo ti mamalinaga Ngode Datagaliwabe mitangi nabi ibunaga andaha napiaga hene. Tigua dama mitangi bialu bi pupu wule mbirale gime wabinirubi dama wali mitangi bialu mbira mini Asera irame wabialu helenego ogonihondo bi pupu wiaga hene. Tigua ko ogoni biyagola Anduane Homogohanda Yuda wali agalibi Yarusaleme wali agalibi tihondo keba timbuni hene. 19 Keba timbuni howa Anduane Homogo ibugua ibunaga mana latagi haga agali hearume wali agalihondo ibunaga bi mana lamule ibilayagola wali agali biaru hale habe manga ho hene. 20 Ani biyagola Ngode Datagaliwabenaga Dinini ibugua Yahoiada igini Segaraiaha karulayagola ibu wali agali deni heyu howa lalu, Anduane Homogo Ngode Datagaliwabe ibugua bi ogodagua layago hale hadaba. Tígua ibunaga mana waharimigome tíha ko timbuni anda ibilolebirago manda bilimu. Tígua ibu erembira mialu wahalu pirimigo ai ibugua nde tíhondo ani dege biragoni, lalu lamini. Md 23.35, Lg 11.51 21 Ani lamiyagola Kini Yoasahandabi agali maru hearumebi Segaraia bo waholene nga layagola wali agali hearume Anduane Homogonaga anda ngoai haga hama wiagoria howa ibu ege to̱le̱me bo wahene. 22 Yoasahanda Segaraia aba Yahoiada ibugua biamogo timbuniore biaga henego mitangi nabi howa Segaraia bo waholene nga manda bini. Segaraia ibu homolene kaware hayagola ibugua bi dalimu lalu, Anduane Homogohanda tí beremigo hondowa pani ngilo hameledo, lene.
Yoasa ibu kini hamaro binigo ogo
23 Mali gahenge hayagola Sirianaga amime Yuda dindibi Yarusaleme tanobi wai bule anda ibuwa agali haguane bibahende bo wahene. Ani bo wahowa tigua Yudalinaga dabudabu bayale damene bibahende mo yalu puwa tinaga kini Damasagasani heagohondo mini. 24 Siria ami agali dewaore ndo emene hangu henego Anduane Homogohanda tigua Yuda ami agali dewaore hearu bo wahelo henge mini. Ani binigo irane Yoasabi Yuda wali agalirubi tigua ti mamalinaga Ngode Datagaliwabe erembira mialu wahalu penegonaga ani bini. Ani binigonaga pani Kini Yoasahondo mini. 25 Wai bialu hearia Siria amime Yoasa hongo howa baya. Ani bo ngelalu mani ibunaga haru haga agali kirame ibu paliaganeni paleria pialu bo wahene. Ani binigo irane abale ibu loma binigo mo miaga Yahoiaida igini Segaraia bo wahayago mitangi bialu pani bene. Yoasa homayagola ibu Debidinaga tanoha kini hora haga wiagoria ndo mendeha hora hene. 26 Ibunaga haru haga agali kira ibu bo wahayago labo mbira ibu Amono wali mini Simeada berenego igini Sabada hene. Mendego Moaba wali mini Simiridi berenego igini Yahosabadi hene. 27 Ibu igini henerunaga bi tebi mana latagi haga agalime ibu mitangi bialu bi lenegobi Anduane Homogonaga anda ibugua arema binigobi te bibahende Kini Henerunaga Bi Te laga ngagoha gili bumaga ho nga. Yoasa igini Amasaiahanda ibu aba henegoria kini ha aribia hene.

24:20: Md 23.35, Lg 11.51