14
Amasaia ibu Yuda dindiha kini henego ogo
(2 Bi Te 25.1-24)
Yahoahasa igini Yahoasa ibu Isaraele dindiha kini heane mali mbira henego mende hayagola Yoasa igini Amasaia ibu nde Yuda dindiha kini hene. Amasaia ibu ai̱ya Yarusaleme tano wali mini Yahoadini ibuni taba henenegoria howa hama ibinigo mali pira kirani duria (25) hayagola Amasaia ibu kini pigane hene. Kini howa ibugua Yarusalemeni mali pira kirani dira (29) haru hene. Amasaia ibugua Anduane Homogonaga deni mana bayale tigabiru bialu henegoyu ibu mamali Debidihanda biaga wiadagua nabini. Ibugua ibu aba Yoasahanda bialu hagadagua dege bialu hene. Ibugua mbirale dama mitangi bialu gime wabinirunaga bi pupu wiaga anda hearu bo gialo wanahe helo wahene. Ani helo waheagola wali agali hearume anda uruniha puwa damanaga lomaru wialu mbirale ira hagua ngabilo delaga mini inisenesiru lomabu delaga bialu hene.
Kini Amasaia ibu Yuda dindiha howa baya hangu hongo howa haru heangi ibugua agali bu hearuhondo bidaba layadagua bialu tigua agali haguane abale ibu aba Kini Yoasa bo wahayaru bibahende bo wahai hene. Anigo agali haguane uruni ti waneigini bu hearu bo wanahe helo wahene. Ibugua anidagua binidagoni irane bamba Anduane Homogonaga bi mana Mosesehanda gilibu wini biagoha wiago talialu ani bini. Anduane Homogonaga bi mana uruni ogodagua gilibu nga. Waneiginime mana ko biyagua ogoninaga pani aba ai̱yalahondo mialu bo waholene nawi. Anidagua dege aba ai̱yalame mana ko biyagua ogoninaga pani waneigini mia aribia halu waneigini bo waholene nawi. Mana ko biyagome ibuni dege homelo bo waholene nga, lalu ogonidagua gilibu winigo nga. Man 24.16
Horo mbirungi Kini Amasaia halu ibunaga ami agali heba dindi mbira mini Dindi Ulini Ibi Wiaga laga wiagoriani wai bialu howa tigua Idomonaga ami agali daosini dege pira (10,000) bo wahai howa Sela tano wiago ti karulene. Karulowa Kini Amasaia ibugua tano ogoni mini gahenge wia aribia halu Yogodele mo wini. Mini ogoni áyubi wiaabo ka.
Mani Amasaia ibugua Isaraelenaga Kini Yahoasa hearia bi lo pelalu lalu, Ina baba wai bimi̱ya ibidaba, lene. Yahoasa ogoni ibu Yahoahasa igini howa Yihu aguane hene. Agali bi yalu piyaru tigua Yahoasa hearia puwa Amasaiahanda bi layadagua lamini. 2 Kin 12.20-21 Ani lamiyagola Kini Yahoasa ibugua Amasaianaga bi layiyago ladai bialu bi yobage mbira tihondo ogodagua lene. Bamba Lebanono dindi hariha ira emene ko anihe mbira heneyagome ira timbuni tamia heagohondo bi lo pelalu lalu, Í̠ wane bedago i̱ igini kagome dabu bilo ngibelo hamelo ko, laya. Ani lo heagola nogo gabua timbuni mbira ibu hariga ira anihe ogoni heagoha bolangua halu piyaria ibunaga geme ira anihe ogoni hengedayagola gabu hayiya, lene. 10 Yahoasa ibugua bi yobage ogoni lai howa bi maru Amasaiahondo ladai bialu lalu, Amasaia-o í̠na Idomoali baba wai buwa wayali hari layane hale harugo ai í̠naga bu miniha turu timbuni halu kulo howa í̠ninaga mini yaraga halu kedalo manda bu ko. Dindi ogoniha howa wai bialu wayali harigome í̠ mini lene harigo ai í̠ninaga dindi wiridagoria howa turu hagabu halu í̠ni andagani hondo holene nga. Bameore ina baba wai bule ibalu keria í̠ni mo ko halu Yuda wali agalibi heba mo ko hai holene yu anda ibuligo ema nabi hendore holene nga, lalu ladai bini.
11 Ani layago lelowa Amasaia ibugua bi ogoni mo wahene. Ogonidagua biyiyago handalu Isaraelenaga Kini Yahoasa ibugua ibunaga ami agali hearu haru halu Yuda dindiha Bede Semese wiagoria puwa ibugua Amasaia halu ibunaga ami agali hearu baba wai bialu hene. 12 Wai biaho wialu Isaraele ami biarume Yuda ami hearu bo poda hanaore hayagola Yuda ami biaru tini dindiha pora bialu ibida piai hene. 13 Ani piai hayagola Yahoasahanda Amasaia minu yalu garabaya bu helene. Ani bialu Kini Yahoasa ibugua ibunaga ami agali biaru ti Bede Semese yu wahalu tidi yalu Yarusaleme tano anda pene. Anda pialu tigua tanonaga ege pabe timbuni wiagonaga panga haraba mbira mini Eberaiminaga Panga lagane henegoria howa bo gialama amuraore pialu pabe pau layagoria panga mende mini Pau lagane wiagoria gialairi hene. Wai pabe gialenedago lunaga magi manda mida handari kira (200) agima gialai hene. 14 Gialai halu tanoha anda puwa Kini Yahoasa ibugua muni ngolo silibaru bibahende tanoha wiaru damene mo yai hene. Ani mo yai halu Anduane Homogonaga andaha anda puwa gabo bebi ndisi bebi bibahende wiaru mo yalu muni mbiraleru kini andagaha wiarubi mo yai dege hene. Ani bialu agali haguane maru Yuda dindiha hearu minu garabaya biai howa ibugua Amasaiahondo lalu, Amasaia-o í̠na ina Isaraele baba wai lone bule manda nabibe. Wai bulene manda biriyagua nde í̠naga agali haguane o garabaya haru halu poramaruni bibahende homelo bo wahai holebero, lene. Ibugua bi ogoni lai howa Yuda agali haguane biaru garabaya haru ha mbirale mo yayaruni ya bialu Samaria tano dai bini.
15 Biabe maru Kini Yahoasa ibugua bialu henedarunaga te mbuga mbira mini Isaraele Kini Henerunaga Te laga ngagoha gilibu winigo nga. Mbuga ogoniha ibugua biabe hongohe bialu henegonagabi Yudanaga Kini Amasaia baba wai binidagonagabi te gilibu wigi bida. 16 Mani Kini Yahoasa homayagola tigua ibunaga tingini kini maru heneru hora haga homali Samaria tano wiagoha dege hora hene. Ani biyagola ibu igini Yaroboama mende henegome ibu abanaga henge mialu kini ha aribia hene.
Kini Amasaia homenego ogo
(2 Bi Te 25.25-28)
17 Isaraelenaga Kini Yahoasa ibu homeagola Yudanaga Kini Amasaia ibu mali pira mbirani duria (15) halu homene. 18 Amasaiahanda biabe maru bialu henedarunaga te mbuga mbira mini Yuda Kini Henerunaga Te laga ngagoha gilibu winigo nga.
19 Kini Amasaia ibu Yarusaleme tanoha heagola agali maru hearume ibu homelo bo wahole ndilalu hene. Tigua bi uruni lalu ka layago hale halu Amasaia ibu Yarusaleme yu wahalu Lagisi tano ibida pene. Ani pu heagola ibunaga waitigi hayadarunime agali maru hearuhondo lamialu, Kini ibu Lagisi tanoha holebirago bo wahole pudaba, laya handala puwa tigua Amasaia hearia pialu ibu bo wahene. 20 Ani bo wahayagola agali maru hearume Amasaianaga tingini hosinaga erekunini mo paga halu Yarusaleme mo yu dai bini. Mo yu dai buwa ibu mamalinaga homali Debidinaga tano wiagoha winigo ogoniha dege hora hene. 21 Hora hayagola Yudali bu hearume Amasaia igini Usia mini mende Asaraia henego ogoni ibu abanaga henge ibuni mialu Yuda dindiha kini ha aribia helo dabo helene. Usia ibunaga mali pira mbirani waragaria (16) heagola Yudanaga kini pigane hene. 22 Mani ibu kini ho howa ibugua wai timbuni mbira bialu tano mbira mini Elada winigo ogoni waitigirunaga giha howa ibuni mo yu dai bini. Ani bialu tano ogoniha maru giala hole bu wiaruni mo tiga bialu lone arema bialu hene.
Yaroboama mende ibu Isaraele dindiha kini henego ogo
23 Yoasa igini Amasaia ibu Yuda dindiha kini heane mali pira mbirani maria henego dauni (15) hayagola Yahoasa igini Yaroboama mende ibu nde Isaraele dindiha kini pigane hene. Ibugua mali pira mariani huniane mbira (41) kini howa Samaria tanoni haru hene. 24 Ibugua Anduane Homogonaga deni mana ko timbuni bialu bamba Nabada igini Kini Yaroboama mbira henegome bialu hagadagua dege bialu hene. Kini Yaroboama mbira ala henegome ibu Isaraele wali agali haru pubagi halu Anduane Homogonaga deni mana ko bialu helo mo biahaga hene. 25 Kini Yaroboama mende ibu kini nahe heangi waitigi bu hearume Isaraele wali agalinaga dindi dewaore ti page bialu karulo hai hene. Ani heagola Kini Yaroboama mende ogoni ibugua wai bialu tinaga dindi karulo henedaruni Hamada tanoha polene hariga wiagoria howa wai bialu tini mo yu dai bigi bima pialu unurayagi iba kuyama mini Homene Iba laga bereagoria wai bialu dindi mo yu dai bigi bima pene. Ani binidagoni bamba Anduane Homogo Isaraelenaga Ngode Datagaliwabehanda ibunaga biabe biahaga Amidai igini Yonaha howa bi mana latagi halu mbiwia henego henene lola hene. Bi mana latagi haga Yona ogoni ibu bamba Gada Hebe tanoali hene. Yna 1.1
26 Anduane Homogo ibu handa dali howa Isaraelenaga waitigi bu hearume ibalu Isaraele genda timbuni mo mialu wali agali dewaore bo wahai heagola yu wahene mbira mbira hangu hama pearia hendene. Ani handalu ibugua ti biamogo bulene agali bayale mbira nahe degeyane hendene. 27 Ani hondowa Anduane Homogo ibugua Isaraele wali agali bibahende bo wahaiore holene manda nabi hene. Ibugua Yahoasa igini Yaroboama mende biagoha howa ibunaga Isaraele wali agali biamogo bialu haru dai bilonaga kini ogoni dabo helene.
28 Biabe maru Kini Yaroboama mende ibugua bialu henedarunaga te mbuga mbira mini Isaraele Kini Henerunaga Te ngagoha gilibu nga. Mbuga ogoniha Kini Yaroboama mende biago ibugua tano kira Damasagasa Hamadala mo yu dai bulenaga wai bialu henegobi biabe hongohe maru bialu henerunagabi gilibu wigi bida. 29 Yaroboama mende biago homayagola tigua ibunaga tingini kini maru heneru hora haga homali wiagoha dege hora hene. Ibu igini Segaraiahanda ibu abanaga henge mialu Isaraelenaga kini ha aribia hene.

14:6: Man 24.16

14:8: 2 Kin 12.20-21

14:25: Yna 1.1