15
Usia ibu Yuda dindiha kini henego ogo
(2 Bi Te 26.1-23)
Yaroboama mende ibu Isaraele dindiha kini heane mali pira kirani waragaria henego kane hayagola (27) Amasaia igini Usia ibu nde Yuda dindiha kini pigane hene. Usia ogoni ibunaga mini mende Asaraia wini. Ibu ai̱yahanda taba hanayangi howa hama ibinigo ibunaga mali pira mbirani huniane waragaria (16) hayagola ibu kini howa ibugua mali pira duriani huniane kira (52) Yarusaleme tanoha howa haru hene. Ibu ai̱ya Yarusaleme tano wali mini Yagolia berene. Usia ibugua Anduane Homogo turu helo ibunaga deni howa mana bayale ibu aba Amasaiahanda bialu haga wiadagua taluwa bialu haga hene. Ani bialu henegoyu mbirale dama mitangi bialu gime wabinirunaga bi pupu wiaga anda hearu dege bo gialo wanahe helo wahene. Ani helo waheagola wali agali hearume anda uruniha puwa damanaga lomaru wialu mbirale ira hagua ngabilo delaga mini inisenesiru lomabu delaga bialu hene. Horo mbirungi Anduane Homogohanda Kini Usianaga tingini ge hamua ale bilene. Ge hamua ale ogoni dabi habe naheore bu haabo hene. Ani biya handala Usia ibu kini andaga yu wahalu ibuni hangu anda mendeha hene. Ani piyagola ibu igini Yodamahanda kininaga biabe bulene wiaru bialu kini andagabi Yuda dindi bibahendebi ibuni handaya ho hene.
Biabe maru Kini Usiahanda bialu henedarunaga te mbuga mbira mini Yuda Kini Henerunaga Te laga ngagoha gilibu winigo nga. Kini Usia homayagola tigua ibunaga tingini Debidinaga tanoni ibu mamaliru hora haga wini wiagoha dege hora hene. Ani hora halu ibu igini Yodamahanda ibu abanaga henge mialu Yuda dindiha kini ha aribia hene. Ais 6.1
Segaraia ibu Isaraele dindiha kini henego ogo
Usia ibu Yuda dindiha kini heane mali pira tebirani karia henego huniane halini (38) hayagola Yaroboama mende biago igini Segaraia ibu Isaraele dindiha kini pigane hene. Ani howa ibugua ege waragaria hanguni kini howa Samaria tanoni haru hene. Ani haru howa Segaraiahanda ibu mamalirume Anduane Homogonaga deni howa mana ko wiaru bialu hagadagua dege ibuguabi bialu hene. Bamba Nebada igini Yaroboama mbira ibugua Isaraele wali agalime Anduane Homogonaga deni howa mana ko uruni ale bialu helo haru pubagi howa mo biahaga henedagua Segaraia ibuguabi ani dege bialu hene. 10 Ani bialu heagola Yabese igini Salumu halu agali maru hearume Kini Segaraia homelo bo wahole hariga taya bialu hene. Mani howa Salumuhanda Ibileama dindiha wali agali bu hearu bibahendenaga deni howa Kini Segaraia homelo bo wahalu ibuni kini ha aribia hene.
11 Biabe maru Kini Segaraiahanda bialu henedarunaga te mbuga mbira mini Isaraele Kini Henerunaga Te laga ngagoha gilibu winigo nga.
12 Bamba Anduane Homogohanda Kini Yihuhondo lamialu lalu, Í̠naga aguanenerume ma daba hanguni kini howa Isaraele wali agali haru holebira, lalu bi lowini. Bi ogoni lo winidagua heneneore lola hene.
Salumu ibu Isaraele dindiha kini henego ogo
13 Usia ibu Yuda dindiha kini heane mali pira tebirani halira henego dini (39) hayagola Yabese igini Salumu ibu Isaraele dindiha kini pigane howa ibugua Samaria tanoni ege mbira hanguni haru hene.
14 Ogoningi dege Gadi igini Menaheme ibu Tisa tano howa Samaria tano ibalu ibugua Kini Salumu bo wahalu ibuni kini ha aribia hene.
15 Biabe maru Kini Salumuhanda bialu henedarunaga te mbuga mbira mini Isaraele Kini Henerunaga Te laga ngagoha gilibu winigo nga. Mbuga ogoniha biabe maru Salumu halu agali marubi tigua Kini Segaraia homelo bo waholenaga bialu henedaru ogodagua bialu hene lalu te gilibu wigi bida. 16 Menaheme halu ibunaga agali haru halu Tisa tano yu wahalu Samaria tano pole Tibisa tano wiagoria anda pene. Ani pialu hearia Tibisali bu hearume tinaga tanoha anda naibule lene. Ani layagola Menaheme halu ibunaga agali ibinidarunime Tibisa tano ogoni mo ko halu bo gialahole bini. Ani bialu tigua wali agali Tibisa tano ogoniha haga hearubi maru tano kaware ngelo haga bu hearubi bibahende homelo bo wahai hene. Ani buwa tigua wali maru tombeha gali bere berearunaga tombene podo haealaga biyagola homaga bini.
Menaheme ibu Isaraele dindiha kini henego ogo
17 Usia ibu Yuda dindiha kini heane mali pira tebirani halira henego dini (39) hayagola Gadi igini Menaheme ibu nde Isaraele dindiha kini pigane howa ibugua mali pirani Samaria tanoni haru hene. 18 Ani haru howa ibu Anduane Homogonaga deni mana ko wiaru bamba Nebada igini Kini Yaroboama mbira henegome ibuni ko bialu wali agali hearumebi Anduane Homogonaga deni ko bialu helo mo biahagadagua dege Menaheme ibuguabi nde ani dege bialu hene. Ibugua mana ko ngubi urunidagua biaabo halu ibuni homolene ibilo hene. 19 Menaheme ibu kini heangi Asirianaga Kini Tigilada Pilese ibugua Isaraele baba wai bule ibini. Tigilada Pilese ibu mini mende Pulu hene. Wai bule ibiyagola Menaheme ibugua muni siliba kina ale milini tebira (K3,000,000) Tigilada Pilesehondo mini. Ani minigo irane Tigilada Pilese ibugua Kini Menaheme baba wai nabi wahelobi Menaheme ibuni Isaraele dindiha kini bayale hongohe holenaga biamogo bilobi yolo uruni ibugua Tigilada Pilesehondo mini. 20 Muni siliba uruni ilu mogo bulenaga Menaheme ibugua agali homogo muniwi hearuha dagisi ale ngidaba laga bini. Ibugua agali mbira mbirahondo muni siliba kina lalu pira duria (K50.00) ale dege dege ngidaba laga bialu miyagola Menahemehanda Kini Tigilada Pilesehondo mo migi bini. Ani mo miya handala Tigilada Pilese ibu Isaraele dindi yu wahalu ibuni dalu dai bini.
21 Biabe maru Menahemehanda bialu henedarunaga te mbuga mbira mini Isaraele Kini Henerunaga Te laga ngagoha gilibu winigo nga. 22 Menaheme homayagola hora halu ibu igini mbira mini Pegahiahanda ibu abanaga henge mialu kini ha aribia hene.
Pegahia ibu Isaraele dindiha kini henego ogo
23 Usia ibu Yuda dindiha mali pira duriani (50) kini heagola Menaheme igini Pegahia ibu Isaraele dindiha kini pigane howa mali kira hangu Samaria tanoni haru hene. 24 Ani haru howa ibugua Anduane Homogonaga deni mana ko bialu bamba Nebada igini Kini Yaroboama mbira ibugua mana ko wiaru bialu wali agali hearumebi bialu helo mo biahaga henedagua dege Pegahia ibuguabi ani bialu hene. 25 Anidagua bialu heagola ibunaga ami agali haguane mbira Lemalia igini Pega henego ibugua Gileada tanoali pira duria (50) hearu heba ndilalu Pegahia homelo bo wahami̱ya lene. Ani lalu pialu tigua Samaria tanoha kini andaga anda hongohe tigi pabe bu yaanda hene wiagoha Pegahia berearia anda puwa Pegahia homelo bo wahene. Ani bialu agali kirali Agobo Arialabi bo wahalu Pega ibuni kini hole ibugua Pegahianaga henge mialu Isaraele dindiha kini ha aribia hene.
26 Biabe maru Pegahiahanda bialu henedarunaga te mbuga mbira mini Isaraele Kini Henerunaga Te laga ngagoha gilibu winigo nga.
Pega ibu Isaraele dindiha kini henego ogo
27 Usia ibu Yuda dindiha kini heane mali pira duriani mbira henego mende (52) hayagola Lemalia igini Pega ibu kini pigane howa ibugua mali pira kirani (20) Samaria tanoni haru hene. 28 Ani haru howa ibugua Anduane Homogonaga deni howa mana ko bialu bamba Nebada igini Kini Yaroboama mbira ibugua mana ko wiaru bialu wali agali hearumebi bialu helo mo biahaga henedagua dege Pega ibuguabi ani bialu hene.
29 Pega ibu Isaraelenaga kini heangi Asirianaga Kini Tigilada Pilese ibugua Isaraele baba wai bialu hene. Wai bialu ibugua Iyono tanobi Abele Bedemaga tanobi Yanoa tanobi Kedese tanobi Haso tanobi bo poda hana halu karulai hene. Ani bialu ibugua Gileada dindibi Galilihayagibi Nabadali hameigininaga dindi wiaru bibahendebi bo poda hana hai halu karulai hene. Ani karulai howa dindi uruniha wali agali bu hearu bibahende minalu Asiria dindiha garabaya bu yalu piai hene.
30 Usia igini Yodama ibu Yuda dindiha mali pira kirani (20) kini heagola Ela igini Hosia halu agali maru heba ndilalu Kini Pega homelo bo wahami̱ya lene. Ani lalu puwa mani Hosia ibugua Kini Pega homelo bo wahalu ibuni Isaraele dindiha kini ha aribia hene. 31 Biabe maru Kini Pegahanda bialu henedarunaga te mbuga mbira mini Isaraele Kini Henerunaga Te laga ngagoha gilibu winigo nga.
Yodama ibu Yuda dindiha kini henego ogo
(2 Bi Te 27.1-9)
32 Pega ibu Isaraele dindiha kini heagola mali mendeni Usia igini Yodama ibu Yuda dindiha kini pigane hene. 33 Yodama ibu ai̱yahanda taba hanayangi howa hama ibalu ibunaga mali pira kirani huniane duria (25) hayagola ibu kini howa ibugua Yarusaleme tanoha mali pira mbirani waragaria (16) haru hene. Ibu ai̱ya mini Yarusa ibu agali mbira henego mini Sadogo wane berene. 34 Yodama ibugua kini howa ibu aba Usiahanda bialu henedagua Anduane Homogo turu helo ibu deni howa mana bayale tigabi wiaru bialu hene. 35 Ani bia bialu howa dege mbirale dama mitangi bialu gime wabinirunaga bi pupu wiaga anda hearu dege bo gialo wanahe helo wahene. Ani helo waheagola wali agali hearume anda uruniha puwa lomaru wialu mbirale ira hagua ngabilo delaga mini inisenesiru delaga bialu hene. Yodama ibugua ibunaga biabe biahaga hearuhondo bidaba layagola tigua Anduane Homogonaga anda biago daliga uyurahayagi heagonaga panga haraba mini Daliga Panga laga heago wabu helene.
36 Biabe maru Yodamahanda bialu henedarunaga te mbuga mbira mini Yuda Kini Henerunaga Te laga ngagoha gilibu winigo nga. 37 Yodama ibu Yuda dindiha kini heangi Anduane Homogohanda Sirianaga Kini Lesinila Isaraelenaga Kini Pegalame libunaga ami agali bu hearu haru halu Yudali baba wai pigane bule tidi yalu pelene. 38 Mani Yodama homayagola tigua ibunaga tingini ibu mamalirunaga homali Debidi tanoni wini wiagoha hora hene. Hora hayagola ibu igini Ahasahanda ibu abanaga henge mialu kini ha aribia hene.

15:7: Ais 6.1