23
Yuda tigua Anduane Homogo andaneha holeberema lenego ogo
(2 Bi Te 34.3-7,29-33)
Kini Yosaia ibugua agali haguane Yarusalemeha hearubi Yuda dindiha hearubi bibahende íbu ngoai hadaba lene. Íbu ngoai hayagola kini ibugua Anduane Homogonaga bi mana latagi haga bu hearubi loma binigo mo miaga hearubi wali agali homogobi yagibanobi ti bibahendeore Anduane Homogonaga andani mo ngoai hene. Ani íbu heagola ibugua mbuga habo nalolene bi lowinigo Anduane Homogonaga andaha wiaria handa walia hene biago mo yuwa bi ogoniha gilibu wiaru wali agali ti hale hai helo daga latagi hene. Ani daga latagi heagola kini ibu anda gene luni Anduane Homogonaga andaha heagoria heyu howa habo nalolene bi mbira Anduane Homogohondo lo wialu ibugua lalu, I̱naga minimebi gubalinimebi Anduane Homogonaga mbuga ogoniha bi gilibu wini ngaruni talialu biaiore holebero, lene. Ani layagola wali agali tiguabi nde, Habo nalolene bi mbuga ogoniha gilibu ngaru talialu biaiore holeberema, lalu bi lowini.
Ani lowialu Kini Yosaia ibugua lalu, Loma binigo mo miaga Haguane Timbuni Hiligaiabi loma binigo mo miaga maru ibu andaneha haga hearubi agali maru Anduane Homogonaga anda panga haraba mamage haga hearubi bibahende Anduane Homogonaga andaha anda puwa mbirale dama mitangi bialu gime wabini mini Balanaga bi pupu wiagane wiarubi dama wali beda mitangi bialu gime wabini mini Aseranaga bi pupu wiagane wiarubi yakundihondo bi pupu wiagane wiarubi bibahende mo yu tagira ibai halimu. Ani bialu tano pabe tagiraha yu tagira pialu Kidirono dindi ulini unu ngagoha irani delaiore halimu, lene. Ani delowa dai halu ira punga halu be kagola Bedele tano dugu yalu pilimu, lene. 2 Kin 21.3, 2 Bit 33.3 Ani lowa dama mitangi bialu gime wabini wiarunaga loma binigo mo miaga agali bu hearu bibahende Kini Yosaia ibugua bo duguai hene. Agali uruni ti abale Yudali kini henedarume dama mitangi bialu gime wabini uruninaga bi pupu wiaga andaha lomaru mo mialu helo dabo helaga bini. Mbirale uruninaga bi pupu wiaga anda Yarusalemenibi Yuda dindiha tano wiaru bibahendenibi hai hene. Ibugua agali maru Balahondo bi pupu wiaga hearubi nihondobi egehondobi yakundihondobi urunialehondo bi pupu wiaga hearu bibahende bo duguai hene. Mbirale dama wali beda mitangi bialu gime wabini mini Asera Anduane Homogonaga anda tamuha wiago mo yalu tagira pialu Kidirono dindi ulini iba peagoha yalu puwa irani delai hene. Ani dai halu ira punga wiagola baya hangu dambu gindu lowa mo be abaluore helene. Ani buwa be abaluore wiagola Yarusaleme wali agali daga nalene homenerunaga homali wiagoha taulo payabu wahene. Ani biai howa Yosaia ibugua bidaba lalu layadagua Anduane Homogonaga andaha hobane mbira mbira wali agali kayu yu paliaga bu helearuni bibahende gialo wahaiore hene. Anda hobane uruni walirume dama wali beda mitangi bialu gime wabini mini Aserahondo bi pupu wulenaga aga karulagaru wabiaga wiagoria henego uruni bibahende bo gialo wahaiore hene.
Yuda dindi bibahendeha Yosaia ibugua damarunaga lomabu delaga dabu bu helearu bibahende bo gialabaga bima uyurahayagi Geba tanoha howa delama pialu unurahayagi Beaseba tanoha delama tagira pene. Ani buwa dama mitangi bialu gime wabinirunaga bi pupu wiaga anda hearu bibahende mo koore hai hene. Ani biai halu dama mitangi bialu gime wabinirunaga loma binigo mo miaga dindi uruniha hearu bibahende Yarusaleme tano haru ibai hene. Lomabu delaga dabu mbira Yarusaleme tanoha panga mbiranaga harabani kaware dege bu helenego ogoni bo gialo wahai hene. Panga ogoni Yosua ibu Yarusaleme tanonaga hondo haga agali heangi ibugua Yarusaleme tano uba andatagi biaga panga dunini timbuni heagonaga abene gi lehayagi wabu helene. Loma binigo mo miaga biaru kinihanda Yarusaleme haru anda ibiyaru ti loma binigo mo miaga Yarusalemeni karu baba mandagi howa mberedi yidi nahe hirini nalu holene wini. Anigo Anduane Homogonaga andaha lomabu delaga dabu heagoria lomabu delaga biabe tigua bulene nawi hene.
10 Kini Yosaia ibugua dama mbira mini Tobede lagagonaga bi pupu wiaga Hinomo dindi uliha wali agalinaga deni mo ko halu mo ngubia hai haga wiago bo gialabaga bini. Ani biyagola wali agalirume tinaga waneigini dama mitangi bialu gime wabini mini Molegehondo loma bialu bo mibe nahe wini. LBM 18.21, Yar 7.31, 19.1-6, 32.35 11 Ala howa Yudanaga kini hearume ni ibu dama mbira kagoni lowa tigua nihondo bi pupu wiaga hene. Tigua nogo hosiru karisiru maru ninaga loma bia howa Anduane Homogonaga anda heagonaga pabe tagirahayagi helene. Dindi tu wa bagi hene mbirale uruni helenedaruni kininaga biabe haru haga haguane Nadana Melege henego ibu dalu pabe tamuhayagi wini. Ani winigo Yosaiahanda nogo hosi biaruni talia tagi halu karisi wiaruni bibahende irani delai hene. 12 Kini Ahasa andaga daliga danginiha bamba Yudanaga kini henedarume lomabu delaga daburubi Kini Yosaiahanda gialabaga bini. Ala Kini Manase ibuguabi nde lomabu delaga dabu Anduane Homogonaga anda biagonaga tamuha wali agali mo ngoaiho haga henge timbuni wiagoria bu helenego ogonibi Yosaia ibugua bo gingirulobaga bu wahene. Bo gingirulobaga bu wahene wiaru baya hangu iluwa Kidirono dindi ulini iba peagoha yu wahene. 2 Kin 21.5, 2 Bit 33.5 13 Ani bialu bamba Kini Solomonohanda lomabu delaga dabu dewaore Yarusaleme tanonaga abene unura Hari Olibe kagohayagi bu helene uruni Yosaiahanda gialo wahene. Dabu uruni Solomono ibugua dama mitangi bialu gime wabiniru mbirago Saidono wali agalinaga dama wali beda mini Asadarebi mendego Moaba wali agalinaga dama mini Kemosobi tebonego Amono wali agalinaga dama mini Molegebi wabu helaga bini. Anigo uruni bibahende Anduane Homogonaga deni ko ngubiore wini. 1 Kin 11.7 14 Yosaia ibugua ege to̱le̱ anda genenibi ira anda genenibi dama wali beda mitangi bialu mini Asera gime wabu helearu bibahende dibu gialo wahai hene. Ani buwa Yosaia ibugua homa kuni wiaru dindi ogoniha mo yu paya payabu ngelalu dindi ogoniha lone bi pupu wibe nahe wali agalinaga deni mo ngubia ho ngelene.
15 Bamba Nebada igini Yaroboama heangi lotu laga dindi mbira Bedele tanoha mo ngelalu lomabu delaga dabu mbira bu helalu bini. Yaroboama ogoni ibu kini heangi ibugua Isaraele wali agali Anduane Homogonaga deni howa mana ko wiaru bilo mo bia halu haga hene. Ani binigo Yosaia ibugua Bedele tano puwa lomabu delaga dabu wiago agali bu hearuhondo, Gialo wahadaba, lene. Gialo wiago irani delowa ira punga wiago dambu gingirulobaga buwa be abalu helene. Ani bialu dama wali beda mitangi bialu gime wabini mini Asera wabu heleagobi irani delene. 1 Kin 12.33 16 Ani buwa Yosaia ibuni uruni biyago handayaho henego beregedowa handa dai bialu hearia homali maru naina hari nene wiaruha hearia hendene. Ani hondowa biabe biaga agali hearuhondo, Homa kuni homali uruniha wiaru dugu pudaba, lene. Dugu puwa yalu dai biyagola Yaroboama ibugua lomabu delaga dabu ala bu helene biagoria homa kuni biaru irani delene. Ani biyadagome wali agali bu hearunaga deni dabu ogoni mo ngubiaore hene. O biyadaruni bamba Kini Yaroboama ibu lomabu delaga dabu biagoria hearia Anduane Homogonaga bi mana latagi haga mbira henegoha howa mbiwia henego henene lola hene. Yosaia ibugua homa kuni biaru irani delai howa lone handa dai bialu hearia homali mende hearia hendene. 1 Kin 13.1-2 17 Hondowa ibugua agali hearuhondo hale halu lalu, Homali ogoni ainagadabe, lene. 1 Kin 13.30-32
Ani layagola Bedeleali hearu tigua ibuhondo ladai bialu lalu, Homali ogoni Yudali mbira Anduane Homogonaga bi mana latagi haga bamba henego ibugua áyu í̠na lomabu delaga dabu ogoni o beregonidagua bulebira lalu bamba mbiwiaho bolangua henegonaga homali ka, lalu lamini.
18 Ani layagola Yosaia ibugua tihondo lalu, Tígua ibunaga homali ogoni mo ko holomini. Ibunaga homali baya hangu helalu ibunaga kuni ibuni homaliha ela nahe baya hangu ngelalimu, lene.
Ani laya handala tigua ibunaga kunibi Anduane Homogonaga bi mana latagi haga mende Samaria dindiha henegobi libunaga kuni mo dela nabi ngelo wahene.
19 Bamba Isaraele wali agalinaga kini henerume dama mitangi bialu bi pupu wiaga tano bibahende wiaruha mo wiagola tigua mana ogonidagua binidagonime Anduane Homogo mo tandaga hene. Ani binigo Kini Yosaia ibugua Bedele tanoha biyadagua dege dama mitangi bialu bi pupu wiaga wiaru bibahende bo gialo wahai hene. 20 Ani buwa dama mitangi bialu bi pupu wiaga uruninaga loma binigo mo miaga hearu bibahende tininaga lomabu delaga dabu bu helaga biagoria tinibi bo delai hene. Ani bialu homa kuni wiarubi dabu odaruniha mo delaga bini. Ibugua biabe uruni biai halu Yarusaleme dai bini.
Bolangua Halu Penegonaga Horo mitangi bialu tomo nenego ogo
(2 Bi Te 35.1-19)
21 Kini Yosaia ibugua wali agali bibahende hearuhondo bi lo pelalu lalu, Bolangua Halu Penegonaga horo mitangi bialu tomo nolene habo nalolene bi mbuga ngagoha gilibu ngadagua bamba ina mamaliru Iyibi dindiha bayale helo helenego mitangi bialu tomo nolene winingi nami̱ya, lene. Ani layagola wali agali tigua kinihanda layadagua biai hene. 22 Bambaore agali haguanerume haru haga heangi howa hama ibalu Isaraele Yudanagabi kiniru heangi Bolangua Halu Penegonaga Horo tomo nolene ogoni mitangi bu haga winigo áyu ogonidagua nane lu haabo hene. 23 Anigo áyu mali pira mbirani halini (18) hayagola Yosaia ibu kini hene lowa tigua mbuga biagoha bi gilibu wiadagua talialu tomo ogoni Yarusalemeni dawa nene.
Yosaia ibugua Yuda dindiha mana ko damene maru wiaru mo wahai henego ogo
24 Yosaia ibugua homene dininiha wali agalime halaga biaga wiarubi dama mitangi bialu gime wabini wali agali tini andagaha hangu hangu wu hearubi gime wabini maru wiarubi bibahende mo wahai hene. Yarusalemenibi Yuda dindi bibahendehabi wali agali bibahendeme mana ko ngubi dama mitangi bulenaga mana tara tara biaga wiaru mo wahai hene. Ibugua ogonidagua binidaruni irane ibugua wali agalime Anduane Homogonaga mana mbuga loma binigo mo miaga Haguane Timbuni Hiligaiahanda Anduane Homogonaga andaha wiaria handa walia hene biagoha lo wiadagua talialu bilonaga ani bini. 25 Yosaia ibu kini bayaleore howa ibunaga bu minimebi mandamebi hamemebi mo mbiraore hangu howa Anduane Homogo hongo howa talialu bi mana Mosesehanda gilibu wini wiaru buleore hamelo hene. Bamba Kini Yosaia ale mbira nahene manibi nahe dege. Ibu hangu kini bayaleore hene.
26 Yosaia ibugua mana bayale dewa bialu henegoyu Anduane Homogohanda Kini Manase ibugua mana ko dewaore bialu henego mitangi bialu ibunaga bu miniha Yuda wali agali baba tandaga ho howa embeda nahe haabo hene. 27 Ani embeda nahe howa Anduane Homogo ibugua lalu, I̱na Isaraele wali agalihondo birugonidagua Yuda wali agalihondobi ani dege bulebero. I̱na ti handabe manga timbuni ho kogo ai ti dindi taraha hama pelo bo batagi holebero. I̱ninaga tano loma biahene Yarusaleme biago erembira mialu waholebero. Wali agali i̱ni koria ibalu i̱ mitangi bialu lotu laga anda i̱ninaga loma bia hene biagobi wa dege holebero, lene.
Yosaia homenego ogo
(2 Bi Te 35.20–36.1)
28 Biabe maru Kini Yosaia ibugua bialu henedaru mbuga mbira mini Yuda dindiha Kini Henerunaga Bite laga ngagoha gilibu winigo nga. 29 Yosaia ibu kini heangi Iyibinaga Kini Nego ibugua ibunaga ami haru halu Asiria baba wai bule tidu yalu Iba Yuberedisi peagoria pu hene. Ani pu ka layago hale howa Kini Yosaia ibugua ibunaga ami agali hearu haru puwa Iyibiali biaru baba wai bule pene. Tigua pialu Megido tano wiagoria puwa wai bialu hemiria Iyibi ami agali biarume Kini Yosaia bene. 30 Ani benego homaya handala ibunaga ami agali haguane bu hearume ibu tingini wai biaga karisi wiagoria mo yalu Yarusaleme dai bini. Yalu dai buwa ibu Yudanaga kiniru hora haga homali heagoha hora hene.
Yudaliru tigua ani hora howa ibu igini Yoahasa dabalu kini helo ibunaga haguaneni weli odo wia hene.
Yoahasa ibu Yuda dindiha kini henego ogo
(2 Bi Te 36.2-4)
31 Yoahasa ibu mali pira kirani tebira (23) hayagola Yuda wali agalinaga kini pigane hene. Ani howa ibu Yarusalemeni ege tebira hangu haru hene. Ibu ai̱ya mini Hamudala ibu Libina tanoali Yaremaia henego wane berene. 32 Yoahasa ibugua ibu mamalirume mana ko wiaru bialu henedagua ibugua Anduane Homogonaga deni howa mana ko dewa bialu hene. 33 Ani bialu heagola Iyibinaga Kini Negohanda ibalu Yoahasa kini heago bo dugualu Hamada dindiha Libila tano wiagoha garabaya heleagola Yoahasa lone kini habe nahe hene. Ani helowa Kini Nego ibugua Yuda wali agalime dagisi muni siliba genda magi kilogarama daosini tebirani handari maria (3,400) ngialu ngolo genda magi kilogarama pira tebirani maria (34) ngi lalu hene. 34 Ani buwa Kini Nego ibugua Yosaia igini mende Eliagimi dabalu Yuda dindiha Yosaianaga henge mialu kini helo helene. Ani heagola Kini Nego ibugua Eliagiminaga mini mende wia aribia halu Yahoiagimi wini. Ani helalu Nego ibugua Yoahasa Iyibi haru halu puwa helenego ai Yoahasa Iyibi dindiha halu homene. Yar 22.11-12
Yahoiagimi ibu Yuda dindiha kini henego ogo
(2 Bi Te 36.5-8)
35 Kini Yahoiagimi ibugua ibunaga wali agali bibahendehondo lalu, Ngolo silibaru Kini Nego dagisi mo mule tínime mulene karulape yidamidagua ngilimu, lene. Ani layagola muni dewawi hearu tigua wiadagua miyagola emenewi hearu tiguabi nde emene wiadagua mini. Ani mo mogo biyagola Yahoiagimi ibugua muni uruni bibahende mo mogo bialu Negonaga mo pelai hene.
36 Yahoiagimi ibu mali pira kirani duria (25) hayagola Yuda dindiha kini pigane howa ibugua mali beriani (11) Yarusalemeni haru hene. Ibu ai̱ya Luma tanoali Pedaia mbira henego wane Sebida berene. Yar 22.18-19, 26.1-6, 35.1-19 37 Kini Yahoiagimihanda bamba ibu mamalirume mana ko bialu henedagua dege ibugua Anduane Homogonaga deni mana ko ngubi wiaru bialu haabo haga hene.

23:4: 2 Kin 21.3, 2 Bit 33.3

23:10: LBM 18.21, Yar 7.31, 19.1-6, 32.35

23:12: 2 Kin 21.5, 2 Bit 33.5

23:13: 1 Kin 11.7

23:15: 1 Kin 12.33

23:16: 1 Kin 13.1-2

23:17: 1 Kin 13.30-32

23:34: Yar 22.11-12

23:36: Yar 22.18-19, 26.1-6, 35.1-19