16
Ko Domo Waholene Horo harangi bulene winigo ogo
Anduane Homogohanda Arono igini kira biago labome loma bu mulene winingi ndo mana puguwa mbirale loma bialu hearia bo homelene. Ani bu howa Anduane Homogohanda Mosesehondo lamialu lalu, Í̠naga hamene Arono lamialu Anduane Homogonaga Hobane Loma Bia Heneore labolabome tu wuwa hoba amu kagoha Habo Nalolene Bi lo winigonaga Mbogoyi ngagoria ibuni hameme poa biradagua polene nawi lamibe. Polene winingi ndo ibuni hameme ibiyiyagua homolebira. Homolebirago irane Habo Nalolene Bi lo winigonaga Mbogoyi ogoni wali agalinaga ko biniru domagane panga ogoriani i̱ni hari beralibaha howa ha pani haruli. Anigo i̱na larogonidagua ibu nabiyagua homolebira lamibe. Hi 6.19 Ibugua Hobane Loma Bia Heneore biagoha ibule harangi nogo bulumaga wangabe mbira ibunibi ibu one waneiginirubi tinaga ko i̱na domo waholiya bo yalu mende nogo meme wangabe mbira irani bo delai hole haru halu ibalu anda polene nga lalu lamibe, lene. Hi 9.7
Anduane Homogohanda bi ogodagua lalu, Arono ibugua Hobane Loma Bia Heneore biagoha anda pu nabi howa ibuni ala wayawaya bulene nga. Ani buwa ibugua loma binigo mo miaga biabe bulenaga darasi tubagibi aga bia gimbubi nogo dongonebi labolabo emboneni bobu mabu bialu karulolene nga.
Isaraele wali agali tigua nogo meme wangabe kira tinaga ko i̱na domo waholiyanaga haru ibalu nogo sibi wangabe mbirabi irani bo delai helo haru ibuwa Aronohondo mulene nga. Ibugua nogo bulumaga wangabe mbira ibuninagabi ibu one waneigininagabi ko domo waholiya bolene nga. LBM 9.7, Hi 5.1-3, 7.27-28, 9.7 Ani buwa ibugua nogo meme wangabe biagolabo haru halu Anduane Homogo lola holenaga Balai Anda haneni haru polene nga. Anda hane ogoriani howa ibugua to̱le̱ kira hame dabagane biago labome hame dabagane mana wiyadagua dabolene nga. To̱le̱ mbira Anduane Homogonaga dabole howa dabagane mana wiyadagua dabalu to̱le̱ mende Asaselenaga dabole dabagane mana wiyadagua dabolene nga.* Asasele gilibu ngago dama Heyolabenaga minibe be dama mendenaga minibe tobaho kama.
Arono ibugua nogo meme wangabe mendego Anduane Homogonaga lowa to̱le̱ mbira biagome dabene biago wali agalinaga ko i̱na domo waholiya bolene nga. 10 Nogo meme wangabe mende Asasalenaga lowa dabene biago dére kaore Anduane Homogo kagoria haru ibulene nga. Ani buwa ogoni haru halu pialu dindi ko wali agali nahaga mbira ngagohayagi puwa wara pelolene nga. Ani biragola wali agalinaga ko biyaru nogo meme wangabe biagome mo yalu puabo helo ani bulene nga.
11 Arono ibuninagabi ibu one waneigininagabi ko domo wahelonaga ibugua nogo bulumaga wangabe biago loma bialu bo muwa 12 ibugua lomabu delaga dabu ira do wiaga ngagoria howa ira pungane dedaore duguwa ira hedo yagani tabo wulebira. Ani buwa ira hagua ngabi biaga mini inisenesinaga pauda gi kira yulene mo yulebira. Mo yalu Anduane Homogonaga Hobane Loma Bia Heneore labolabome tu hoba amu ho wiyagoha yalu Aronohanda anda polene nga. 13 Ani buwa ibugua Anduane Homogonaga deni hagua ngabilonaga inisenesi ira dedagoria ogoriani delolebira. Ani delaragola hagua ngabi biragome Habo Nalolene Bi lo winigonaga Mbogoyi wali agali ko biniru domagane panga ngagoria dunguame holebira. Anidagua biragome Arono ibu panga biago nahende howa ibu nahomolebira. 14 Arono ibugua nogo bulumaga wangabe bayagonaga darama maru yamuwa Habo Nalolene Bi lowinigo Mbogoyi ogoriani yalu puwa wali agalinaga ko biniru domagane pangani ibunaga gi hondoneme darama maru odo tindi tanda lolene nga. Ani buwa Mbogoyi biagoha hapara howa ibunaga gi hondoneme darama maru lone kahalu odo tindi tanda lolene nga.
15 Ogoni biai howa wali agalinaga ko biniru domo wahelonaga ibugua nogo meme bole haru ibiyago bowa darama yamuwa Hobane Loma Bia Heneore labolabome tu hoba amuho wiyagohayagi yalu puwa nogo bulumaga wangabe biagonaga daramame ala biyadagua tindi tanda lolene nga. Ibugua wali agalinaga ko biniru domagane panganibi Mbogoyi biago ngagoria hapara howabi ibunaga gi hondoneme darama halu mende tindi tanda lolene nga. Hi 9.12 16 Arono ibugua anidagua biragome Isaraele wali agalirume ko tara tara biyarubi Hobane Loma Bia Heneore biago tigua mebia hayagobi domolene wulebira. Balai Anda o biago wali agali tini kagoria kago mebia hayarunaga ko domalu mo baya holenaga ogonidagua dege bulene nga. 17 Horo ogoningi dege Arono ibu Anduane Homogonaga Hobane Loma Bia Heneore biagoha ko domole anda pu kaha wali agali mbirali Arono kagoria anda polene nawiore. Hobane Loma Bia Heneore ogoniha howa Arono ibuninagabi ibu one waneigininagabi Isaraele wali agali bibahendenagabi ko domo wahai helonaga mana ngadagua biai holene nga. 18 Ani biai halu tagira puwa ibugua bo lomabu delagane dabu ngagoria puwa Isaraele wali agalinaga ko binirume mo dodo hene ngago ogoni domole mana biagane wiyadagua bulene nga. Nogo bulumaga biagonaga daramabi meme mbira biagonaga daramabi yamuwa lomabu delaga dabu ngagonaga gibuni maria ngagoria bulumaga ne gayane ale maria karuni daramame ha̱i̱ holene nga. 19 Ibugua darama uruni gi hondoneni wai howa dabu tindi tanda la a̱i̱ na̱i̱ bialu kahalu hirulene nga. Ani biragome Isaraele wali agalinaga mana ko tara tara biyarume dabu biago mo dodo ho wiyagoni darama ogonime mo baya halu lomabu dai buwa ngelolebira.
Meme mende dére hayagome wali agalinaga ko yalu pelaganego te ogo
20 Aronohanda Anduane Homogonaga Hobane Loma Bia Heneore biagonagabi Balai Anda biagonagabi lomabu delaga dabunagabi ko domai helonaga mana wiyadagua biai howa ibugua nogo meme mbira dére Asaselenaga dabo helayago Anduane Homogo deni haru ibulene nga. 21 Ani buwa Arono ibugua meme dére biagonaga haguaneni ibunaga gi kirabali wialu Isaraele wali agalime mana ko biyarubi bi mana mo wahayarubi lapani halu uruni bibahende meme biagonaga haguaneni lo ngelai helo. Ani buwa ibugua meme biago dindi ko wali agali nahaga ngagoha agali biabe ogoni bule dabo helenedagome haru halu puwa wara pelolene nga. 22 Meme biagome tinaga ko bibahende lo wiai hayaru mo yai halu dindi ko wali agali nahaga ngagoha dai nabule pu wahalu puabo holebira.
23 Arono ibugua uruni biai halu Balai Anda biagoha lone anda puwa Anduane Homogonaga Hobane Loma Bia Heneore biagoha ala pole lowa loma binigo mo miaga agalime karulagane aga horo ogoningi biyago golo ngelolene nga. Ese 44.19 24 Ani buwa ibuni dongone ogoningi dege wayawaya baga wiyagoria waya bialu dai buwa aga ibuni horombe bu haga wiyago bulene nga. Ani buwa ibuninagabi wali agali bibahendenagabi ko domo wahai helo bo mulene kira dabu wiyagoni irani dai helo delolene nga. 25 Ko biyarunaga nogo habane delaga wiyagobi lomabu mini delaga dabuni biagoria delolene nga. 26 Agali mbira meme wali agalinaga ko mo yalu porago haru halu puwa wara pelaga biago ibubi ibani puwa ibunaga agabi ibunibi wayaore biai halu wali agali kagoria dai bibehe holebira. 27 Bulumaga wangabe meme wangabe bo mini biagolabonaga darama Anduane Homogonaga Hobane Loma Bia Heneore biagoha wali agalinaga ko domo wahelonaga yalu anda ibiyago labo wali agali balai anda bu kagoria howa tagirahayagi yalu tagira polene nga. Ani buwa nogo biago labonaga dongonebi mbirini podo ibira ibira bini ngarubi nogo tinibi bibahende ira dalu do mundulo wahelolene nga. Hi 13.11 28 Agali ogoni delaga kago ibunibi ibunaga agabi wayaore bayuwa balu howa wali agali kagoria dai bibehe holebira, lalu Anduane Homogohanda lene.
Ko Domo Waholene Horo harangi mana bulene winigo ogo
29 Anduane Homogohanda, Mana ogodagua biaabo holene nga, lene. Ko domo wahelonaga mana bulene ogo galoneda lowa manda bu haabo halimu. Ege kanegonaga horo pinini Isaraele wali agalirubi dindi tara tara wali agali tí heba mandagi íbu kamirumebi horo ogoningi haragola tomo nane howa biabe nabi halimu. LBM 23.26-32, Dag 29.7-11 30 Horo ogoningi wali agalime horo bibahendeni ko biyaru Anduane Homogohanda domo wahelonaga loma binigo mo miaga kagome bo lomabu mulene ngadagua miragola tí Anduane Homogo deni dodo nahe holeberemi. 31 Horo ogoni dabo bagi hene mbira wuwa ogoningi tomo mbira nane halu biabebi nabi holeberemi. Ani bialu mali bibahendeni horo ogoninaga ko domolene mana ngadagua biaabo holeberami. 32 Loma binigo mo miaga haguane timbuni ibu ha aribia holene tu haragola ibu igini dabalu ibu aba henegoria ha aribia helo tígua dabo helalimu. Ani heledamigola ibugua wali agali bibahendenaga ko biyaru domo wahelonaga mana lowini ngadagua biai holene nga. Ani bule ibugua loma binigo mo miaganaga aga karulowa 33 Anduane Homogonaga Balai Anda Hobane Loma Bia Heneore biagohabi Balai Andaha bibahende ngarubi lomabu delaga dabu biagobi loma binigo mo miaga agali biarubi wali agali bibahende biarubi i̱naga deni dodo nahe hole biagane mana wiyadagua biai holene nga. 34 Mana o lo werogoni tígua bulene horo haragola pugu wanahe bayuwaore handayaho howa biaabo halimu. Loma Binigo Mo Miaga Haguane Timbuni ibugua mali mbira mbira haragola Isaraele wali agalinaga ko biyaru domo waholene mana biai holebira.
Anduane Homogohanda bi uruni Mosesehondo lamiyagola layadagua Mosese ibugua biai hene.

16:2: Hi 6.19

16:3: Hi 9.7

16:6: LBM 9.7, Hi 5.1-3, 7.27-28, 9.7

*16:8: Asasele gilibu ngago dama Heyolabenaga minibe be dama mendenaga minibe tobaho kama.

16:15: Hi 9.12

16:23: Ese 44.19

16:27: Hi 13.11

16:29: LBM 23.26-32, Dag 29.7-11