7
Loma binigo mo miaga Melegesedege henego ogo
Melegesedege ogoni ibu Saleme wali agalinaga kini howa Ngode Datagaliwabe Daligaorene Daliga kagonaga loma binigo mo miaga hene. Abarahama ibu wai bialu kini maria balu dai bialu hearia Melegesedege ibu Abarahama lola howa ibugua Abarahama biamogo bilo Ngode Datagaliwabehondo bi lahalu hene. Pig 14.17-20 Ani biyagola Abarahamahanda mbirale wai bialu howa mo yalu ibiyaru pini dege dege Melegesedegehondo mini. Melegesedegenaga mini winigo irane kira ngago mbirago ogo, Mini Tigabi Wulenenaga Kini, lalu wini. Ai irane mendego ogo, Ibu Saleme wali agalinaga kini howa ibu mini Mo Palia Holenenaga Kini, lalu wini. Melegesedege ibu ai̱ya abala henegobi ibu mamali henegobi ogodagua hene lalu mbira nalowiore. Ibu hono winigobi homenegobi ogodagua bini lalubi nalowi dege. Ibu Ngode Datagaliwabe Igini ale howa loma binigo mo miaga haho wiaabo holebira. Iba 110.4
Ani holebirago ibu agali daligaore henego mitangi bidamigoni. Inanaga mamali mini lene henego Abarahama ibugua mbirale wai bialu howa miyaru pini dege dege Melegesedege mini. Pig 14.20 Ani binigo Libainaga aguanene heneru ti loma binigo mo miaga agali howa Mosese heneyangi Mana lowini ngagome, Tígua Isaraele wali agaliha howa mbirale pini dege dege mo yaore bilimu, lo ngago ogoni tini ariaha howa mo yulene wini. Tini aria uruni Abarahama aguanene hene kayaguabi mo yulene wini. Dag 18.21 Melegesedege ibu Libai aguanene ndo howa ibugua mbirale pini dege dege Abarahamaha howa mo yuwa Abarahama biamogo bilo Ngode Datagaliwabehondo bi lahalu hene. Ngode Datagaliwabehanda agali mbiragohondo, Nguleberoore, lowiyaru miyagola mo yinigo Abarahama ibuniore ogoni. Heneneore ogo mbiralime mendeali biamogo bialu mo turu hagago ibugua mendeali biago bolangua halu daligaore ibu ka. Loma binigo mo miaga agali ti homagarume mbirale pini dege dege mo mogo bialu haga. Ani hagago ai Melegesedegenaga lalu Anduane Homogonaga mbugani bi ledadagua mbirale pini dege dege mo mogo biyago mbirali haho wiaabo holebiragome mo mogo bini. Hi 5.6, 6.20 Bi ogoni ogodagua larama. Abarahamahanda mbirale pini dege dege minigodagua Libai ibuguabi mini. Mbirale pini dege dege minigo Libai aguanenerume ilu mogo bini. 10 Melegesedege ibu Abarahama lola henengi Libai nahono wiaha ibu mamali Abarahama tinginiha hene iname labehe kamagoni.
11 Libai ariarume loma binigo mo miaga howa biaga wiadagua bialu Mana lowini ngago Isaraele wali agali mo mini. Libai ariarume loma binigo mo miaga howa biabe biaga wiadagua bialu baya buruguleore bidale Arono ariaha howa ndo Melegesedege ariaha howa hapani holene henge nangale. 12 Anigo loma binigo mo miaga Libai aria wahalu aria mende ho aribia haragola nde mana lo ngarubi lone lowia aribia holene nga. 13 Inanaga Anduane Homogo mitangi bialu bi uruni longago ibu hameigini tara hene. Ani binigo Anduane Homogo hameigini henego aria mbirali loma binigo mo miaga howa biabe bialu nahene. 14 Ibu hameigini Yuda aria howa taba henenego manda biai kama. Mosese ibugua loma binigo mo miaganaga te lalu howa Yudanaga hameigini lalu nalene. Pig 49.10, Ais 11.1, Md 2.6, Mo 5.5
Loma binigo mo miaga Melegesedege hayagobi mende henego ogo
15 Ogoninaga galone mo waliaore halu loma binigo mo miaga tara hapani hayago ibu Melegesedege hayagobi ka. 16 Ibu loma binigo mo miaga helenego agali bime bulene nabulene lalu lowinirume ndo haabobo holene hongoheoreme helenego ogoni ibu haho wiaabo holebira. 17 Ogoninaga bi Anduane Homogonaga mbugani ogodagua longago, Í̠niore Melegesedege hayadagua loma binigo mo miaga ha ho wiaabo holebere, lalu gilibu nga. Iba 110.4, Hi 5.6 18 Bi ala lowini ngaru hongo nahalu biamogo bibe naheyagola mo wahene. Lm 8.3, Ga 4.9 19 Mosese heneyangi Mana lowinigome mbirale mbira mo baya buruguleore nahabehe wini. Ani binigo áyu mini dunubia ho holene bayaleoreme ngidago ogoniha howa ina Ngode Datagaliwabe kagoria kaware hapara habehe kamagoni. Lm 8.3, Ga 2.16, Eb 2.18, Hi 6.18, 9.9
20 Loma binigo mo miaga tara ogoni Yasu helalu howa Ngode Datagaliwabehanda heneneore lowa bi hongohe lowialu helene. Anigo agali maru loma binigo mo miaga heleneru heangi ti henene bi hongoheore lowialu helene ndo. 21 Anigo Yasu ibu loma binigo mo miaga mbira helene kago Ngode Datagaliwabehanda bi hongo howaore lowinigome helene. Ani helalu Ngode Datagaliwabehanda ibuhondo lalu, Iba 110.4, Hi 5.6
Anduane Homogo ibugua bi hongo howaore lowiyago wuwa
lo beregeda nabuleore bira.
Í̠na loma binigo mo miaga ha ho wiaaboboore bulebere,
lalu lowini. 22 Anigo Yasu ibu loma binigo mo miaga baya taraore hene kago lalu bi habo nalolene ala lowiyago bolangua howa wulebiragonaga manane Yasu ibu ka. Hi 8.6, 12.24
23 Loma binigo mo miaga ala henego ti homenegome tigua biabe bia ho wiaabo nahabeheyagola dewa ha aribia haga hene. 24 Anigo Yasu ibu ha ho wiaaboore halu ibugua loma binigo mo miaga howa biabe bialu kago biairi halu mendealime ha aribia holene irane nawulebira. 25 Ani bidago Yasuhanda ha ho wiaabo howa Ngode Datagaliwabehondo wali agalinaga hongo howa lahalu kagome ibuniha howa bibahende Ngode Datagaliwabe karia poraru ibugua áyu ogonibi horo bibahendengibi pele miaaboore haga ka. Lm 8.34, 1 Ti 2.5, Hi 9.24, 1 Yo 2.1
26 Yasu ibu Loma Binigo Mo Miaga Haguane Timbuniore howa ibugua inanaga mbirale buru pale kamaru bibahendeore ngiaga ka. Ibu baya gibi taraore howa ibuha lehebi mana kobi mbira nawiorego ko biaga karu kagoria nahe ibu habagi howa hari daligahayagi bolangua ho heleda. Eb 1.20, Hi 3.1, 4.15, 8.1 27 Yasu ibu loma binigo mo miaga haguane timbuni maru karubi ndo. Tigua horo bibahendengi tininaga ko domelobi mani wali agalinaga ko domelobi mbirale bo lomabu miaga wini. Yasu ibuni bo loma bia hayangi halu mbira ogoni hangu biyagome horo bibahendenaga bo lomabu miai hene. LBM 9.7, Lm 6.10, Hi 5.3, 9.12 28 Mosese heneyangi Mana lowini ngagome agali maru tigabi ndo hearu loma binigo mo miaga haguane timbuni helo dabo helaga. Ani helaga binigo mani Ngode Datagaliwabehanda, Mbira bulebero, lo wialu bi hongo howaore lo wiatago henegome ibu Igini loma binigo mo miaga Haguane Timbuniore baya buruguleore ha ho wiaabo helo dabo helenego ka. Hi 2.10, 5.1-2, 5.9

7:1: Pig 14.17-20

7:3: Iba 110.4

7:4: Pig 14.20

7:5: Dag 18.21

7:8: Hi 5.6, 6.20

7:14: Pig 49.10, Ais 11.1, Md 2.6, Mo 5.5

7:17: Iba 110.4, Hi 5.6

7:18: Lm 8.3, Ga 4.9

7:19: Lm 8.3, Ga 2.16, Eb 2.18, Hi 6.18, 9.9

7:21: Iba 110.4, Hi 5.6

7:22: Hi 8.6, 12.24

7:25: Lm 8.34, 1 Ti 2.5, Hi 9.24, 1 Yo 2.1

7:26: Eb 1.20, Hi 3.1, 4.15, 8.1

7:27: LBM 9.7, Lm 6.10, Hi 5.3, 9.12

7:28: Hi 2.10, 5.1-2, 5.9