6
SANYA KLALAPMAN KWO NJƗVWA KWUTƗGA NƗMBANA NYAANGƗT
Sanya klalapman kwo njɨvwa kwutɨga Jisasna mbaapmamba lɨga nɨmba ndina njambwi nyan kat ndina maawupmba yelavɨkiyandi. Ndɨ apma nyana waa ndɨna sɨ kwusoga waigandi. Wungi vat mba yetɨlapman yinjeyan nat nɨmba kwo lɨga nɨmba ndi kat vɨlaa yelavɨkiyandi. Ndi kavle vapmba yetɨlɨgandi. Ndina njambwi nyan God ndi kat kavle vat sɨmogwilɨgandɨ waa yelavɨkiyandi. Sanya klalapman njɨvwa kwutɨga Jisasna mbaapmamba lɨga nɨmba ndina njambwi nyan Jisasna mbaapmamba lɨga nɨmba ndina njambwi nyan Jisasna mbaapmamba kɨta vat tɨndeyan nca kat wupma ana yelavɨkiyandi. Ndɨ nɨna kɨta mbaapma nyan. Ndɨnai waigaa nyaangɨt ana wukiyanɨn waa ana yelavɨkiyandi. Kapma vak yelavɨk ngwula. Ndina njambwi nyan Jisasna mbaapmamba kɨta vat tɨndeyan ndɨnai waigaa njɨvwa apma vat kwukiyandi. Ndɨ nɨna kɨta mbaapma nyana. Ngi kat tɨga ndɨ kat kwunaka woviyaguga lɨganɨn waa yelavɨtaa ndɨna njɨvwa apma vat kwukiyandi. Mɨn ndi kat ambup mɨla wan vak.
APMA VAT KLANEYA VAT
Nat nɨmba yandi maa mandɨt kavle nyaangɨt mbutɨgandi. Nɨna njambwi nyan Jisas Kraist waa nyaangɨk kat kai walaa mandɨt kavle nyaangɨt mbutɨgandi. God yeta vak kat kwagalalaa mandɨt kavle nyaangɨt mbutigandi. Ndi wundi nɨmba yelavɨtɨgandi. Wun apma vat mɨna yetɨlɨgowun waa yelavɨtɨgandi. Wupma waa nɨmba ndina maawut apma vat yelavɨtɨgandi. Ndi ngambulɨnjeyan nɨma sakwat kavle vat mɨna lɨgiyandɨ. Tɨpmigwula yiga yetɨlɨnja vat tɨgiyandɨ. Wan waleavat yetɨlɨnja vatno ngilɨga. Nat nɨmbana sɨ viyesanda walɨnja vatno ngilɨga. Wundi nɨmba apma maawut ana yelavɨka yetɨlɨgandi. Wan apma nyaangɨk kat kai walaa ndi ndina maawupmba yelavɨka waleavat mɨna kwutaa lɨgandi. Wupma yelavɨtɨgandi. God waiga vapmba yetɨneyan kan kɨpmana kwanda kwanda nda aywaa klaiganɨn waa yelavɨtɨgandi. Wupma yelavɨtɨnja nyaangɨt ana nglaatndɨ. Kan kɨpmana kwanda kwanda nda kat yelavɨtapman God waiga vapmba yetineyan God nɨn kat apma nglei vat kwigiyandɨ. Kwindeya nda kɨpmana kwanda kwanda ana ndɨ. Nɨn kat name kwukna nandinya kwanda kwanda ndo kwutaa ana yanɨn. Wundumba yineya njɨbla ndɨno wupma. Kwanda kwanda nda kwutaa ana yigiyanɨn. Nɨna kɨgɨnda nɨna waavwi tɨndeyan ngiyambak. Nat kwanda kwanda nda kat nɨn ana yelavɨka yetɨgiyanɨn. Kɨta nyan nɨma sakwat nda klavat ndɨna maawupmba yelavɨka yetɨlɨndeyan wan nyan ndɨ mbak waangu veigɨtɨka ndaiya vap vla kavle yilaa tɨgandɨ. Ndinyangu ndino wupma. Kɨpmana kwanda kwanda nda kat klavak yelavɨka yiga kavle yilaa lɨgandi. Kɨpmana nda kat klavat yelavɨka lɨnjeyan kavle vat yelavɨka kavle savle yetɨgiyandi. 10 Sanya klavat maawupmba nɨmamba yelavɨtnjeya vat wan kavle vatna angwa vatna. Nɨma sakwat nɨmba wan kavle vak kat klavak nɨmamba yelavɨka apma nyaangɨk kat kai waa yetɨndi. Ndina maawut ngɨni ana nolin ngwandɨgiyandi. Kavle vat ndi kat nɨma vat yaatɨgandɨ apma vat klavak kat.
WAN APMA VAK KAT NƗMAMBA KWUTAA ALƗ NGWULA
11 Mɨn Timoti Godna nyan mɨn. Wan kavle vat yilɨga nɨmbana kwupmba ke yiga. Mɨn mandɨp vak yiga yetɨ. Mɨn apma vat kwo yetɨ. Mɨn God yetɨlɨga vak vla yetɨ. Wan apma nyaangɨk kat nsmamba kwutaa alɨ mɨla. Nat nɨmba kat miwa yiga kwunaka woviyaguga alɨ. Wan apma vat ke kwagalama. Nat nɨmba kat nɨma vat ke yiga. 12 Mɨn kwulak kwulapmba yilɨga nyan vla lɨgamɨn. Mɨn kavle vak kwagalalaa ngi apma vapmba kwutaa yetɨgiyamɨn. Mɨn God nɨma sakwat nɨmbana nɨndɨmba laataa wun kat yeta vapmba yetɨgowun waa wamɨn. Wan nɨma sakwat yisolaa la nɨmba mɨn kat aywaa vɨga wutndi wana vak. Walaa njɨmbla njɨmbla apma vat yetɨmeya vat mɨn Godnanamba tamba klamɨn. Wan yetɨvat wama vak at ke kwagalama. 13-14 Mɨn kat wowun, wawa nyaangɨtmba mɨn kwutaa yetɨ. Wan mɨn kat wawa nyaangɨt ke kwagalaga. Mandɨt vak mɨn ke yiga. Mɨn wan mɨn kat mbukwa nyaangɨt kwutaa njɨmbla njɨmbla tɨmɨn mala njambwi nyan Jisas Kraist yaigandɨ. Godnagwio Jisaso nyaet nyano kwutaa yetɨmeya vak kat mɨn kat vɨga lɨgiyambɨt. Yelavɨk mɨn. God kwanda kwanda aywaa kwutndɨ, yuvut yilɨgandi. Kraist Jisas Pontias Pailat kat vɨlaa wun Godna nyan wun waa ndɨ kat vɨsɨmogwindɨ. Mɨn yelavɨp mɨla. Wan nɨma nyan mbɨt mɨn kat vɨga lɨgambɨt. Ngɨni Jisas Kraist yaigandɨ. 15 God ndɨna maawupmba yelavɨtaa wandɨ maa Kraist yaigandɨ. God njambwi nyana. Ndɨ wan kɨpmana kingna njambwi nyana. Wan kɨpmana njambwi nɨmbana njambwi nyana. 16 Ndi wan nɨmba aywaa wundumbu yigyandi. Ndɨ God kwo lɨgiyandɨ. Ndɨ nɨma ngleimba kemba lɨga kavamba yetɨlɨgandɨ. Ndinyangu wan kava ana wuleiga ndɨ kat vɨgiyandi. Kɨta nyan God kat ana vɨlɨgandɨ. Kɨta nyan ana alɨpsɨga God kat vɨgiyandɨ ndɨna mɨnimba. Godna sɨ kwutaa kwusovak kat waiganɨn. Njɨmbla njɨmbla ndɨ vɨga lɨgiyandɨ. Apma vatna.
NƗMA SAKWAT NDO LƗGA NƗMBANA NYAANGƗT
17 Wan nɨma sakwat ndo lɨga nɨmba kat awa mɨla. Nɨn nɨma nɨmba nɨn waa ke yelavɨkngwa waa ndi kat awa mɨla. Ngwutna kwanda kwanda kat nɨmamba ke yelavɨka lɨngwa waa awa mɨla. Kwanda kwanda nda ngɨni ngɨlɨgiyandɨ. God kat nɨmamba yelavɨka tɨgiyangwuk waa awa mɨla. God nɨn kat apma nda mɨna tɨgiyangwuk waa awa mɨla. God nɨn kat apma nda mɨna aywaa kwindɨ. Ndɨ kat solat sɨga nolin ngwandɨga lɨneya nda nɨn kat kwindɨ. 18 Ndi kat awa mɨla. Apma njɨvwa nɨma sakwapmba agwut ngwula waa ndi kat ambuk. Kwanda kwanda nat nɨmba kat kwiga waavi nambwiya nɨmba alɨ ngwula waa ndi kat ambuk. 19 Wungi vapmba yetɨnjeyan ngɨni yaiga nandinya ndi kat apma nda ngɨni tɨgiyandɨ. Njɨmbla njɨmbla ngɨni tɨnjeyan njɨmbla apma vapmba yetɨgiyandi.
KWUPMEYA NJƗMBLA NJƗMBLA NGƗNI TƗNJEYAN
20 Timoti mɨn kat kwinja njɨvwa mɨn yigumba kwunaka kwutaa yetɨmba. Nat nɨmba god waa nyaangɨt kwagalalaa ndi ndina maawupmba yelavɨtnja vapmba ngambuga yetɨlɨgandi. Nɨna maawupmba lɨga vak apma vatna waa walɨgandi. Ndinai kwuta yetɨga vat apma vat ana ndɨ. Mɨn ndi kat kwaglala mɨla. 21 Wan kavle nyaangɨt kwutaa yetɨlɨga nɨmba God waa apma nyaangɨk kat maawut tɨvɨga yetɨlɨgandi. God awagapma mɨn kat kwunatndangat wowun.