LUK
1
LUK TIOFILAS KAT PƗLƗWUTNDƗ
Njambwi nyan Tiofilas mɨn kat nyaangɨt pɨlɨwupmat yigowun. God nɨnogwinala kwuta nɨma njɨvwa kat nɨma sakwat nɨmba pɨlɨwupmat tɨgandi. God kwuta njɨvwa va nɨmba wan njɨvwa vɨlaa nat nɨmba kat mbutndi maa pɨlɨwutndi. God kwuta njɨvwa aywaa vɨlaa mbutndi. Va nɨmba Godna njɨvwa kwuta nɨmba ndi. God kwutɨnda njɨvwa kat aywaa wagalalaa wutaa mɨn kat pɨlɨwupmat wowun. God kwuta njɨvwa kat wagalalaa wutaa apma vat pɨlɨwukiyowun. Sɨmblan ana pɨlɨwukiyowun. Pɨlɨwukweya nyaangɨt vɨlaa tak wukwa nyaangɨt woseka ana wandi waa yelavɨka lɨgiyamɨn. Wupma yelavɨka lɨmangat pɨlɨwukowun.
ENSEL SEKARAIA KAT JON YAIGANDƗ WAA MBUTNDƗ
Herot Judiana king tɨnda njɨmbla kan pɨlɨwukweya vak tɨndɨ. Kɨta nyan tɨndɨ ndɨna sɨ Sekaraia. Ndɨ God kat kwunatɨga nɨmbana kɨta nyana. Ndi God kat kwunatɨga nɨmba mbaapma mbaapmamba lɨndi. Wan nyan Abaisana mbaapma nyana. Ndɨna taagwana sɨ Ilisabet. Lɨla yelangɨ ndɨna yelangɨ kɨta. Eron walɨnja yelangɨ. Mbɨk God waa vak apma vapmba yetɨmbɨk. God waa nyaangɨt wuka ndɨnai taaga njambiyamba yetɨmbɨk. Mbɨt nyan kai. Ilisabet kwandɨ lagwa tɨga nyan ana kwutɨ. Mbambala avɨt ndu avɨt taagwa mbɨt.
Sekaraina mbaapma nɨmba njɨvwa kwupmat yandi. God kat kwunapmat yandi. Ndina vak kɨngiyan. Mandɨt mandɨt njɨvwa kansaga kwutndi. Apma njangu veilɨga ya salɨlɨnda njɨvwa Sekaraia klandɨ. klalaa ya salɨvat Godna ngay wuleindɨ. 10 Ya salɨvat wuleindɨ mala nat nɨma sakwat nɨmba alagumba lɨga god kat wagala lɨndi. 11 Sekaraia godna ngay weleilaa apma njangu veilɨga ya salɨndeya kugɨmbɨ waymba njambwi nyana ensel vɨndɨ. Kugɨmbɨ yaagindan naangɨmba lɨndɨ, vɨndɨ. 12 Sekaraia ensel kat vɨlaa maawut viyalɨndɨ, vaaka lɨndɨ. 13 Ensel ndɨ kat wandɨ. Sekaraia ke vaaka. Wagalalɨma nyaangɨt God tamba wutndɨ. samat tɨga mɨna taagwa Ilisabet nyan kwukiyalɨ. Kwutɨ maa ndɨna sɨ Jon waa waigamɨn. 14 Kwutɨ maa solat sɨgiyamɨn. Nat nɨma sakwat nɨmba ndino solat sɨgiyandi. 15 God wan nyan kat bɨlaa ndɨ apma nyana njambwi nyana waa waigandɨ. Wan nyan ndɨ nɨma ngu ana kɨgiyandɨ. Wan nyan ndɨ nyɨmena yaapmba lɨndɨ, Godna waagan ndɨna mbangɨ tavɨgiyandɨ. 16 Wan nyan ndɨ Juda nɨma sakwat ndi kat mbutndɨ maa ndina njambwi nyan God waa nyaangɨt wuka yetɨgiyandi. 17 Tamba la nyan Iliaja nɨma kwondumba Godna njɨvwa kwutnda vla wan nyan kwukiyandɨ. Ndɨnai waigaa nyaangɨt wutaa God kat kai walɨga nɨmba God waa nyaangɨt mbukiya nyan kat kawiga tɨgiyandi waa wandɨ ensel.
18 Ensel wandɨ maa sekaraia ndɨ kat wagalandɨ. Woseka wamɨn? E? Woseka ana wamɨn? angamak vɨgiywowun. Wuna taagwa avɨt taagwat. Wuno avɨt ndu wun. Anda vapmba nyan kwukiyalɨ waa wandɨ maa ensel wandɨ.
19 Wun gebriel wun. Wun Godna apma njɨvwa kwutɨga nyan wun. God wandɨ maa mbukwa apma nyaangɨt yalaa mbukwun. 20 Tɨga lɨga mɨna kwundi kwulamakiyandɨ. Mɨna taagwa nyan kwutɨ maa mɨna kwundi apma vat tɨndɨ, kwundi ngambugiyamɨn. Wawa nyaangɨt wutaa kavle maawut yelavɨtaa woseka wandɨ? E? Woseka ana wandɨ? Waa wamangat mɨna kwundi kwulamakiyandɨ. Wawa nyaangɨt kak kiyandɨ, vɨgiyamɨn waa wandɨ ensel. 21 alagumba la nɨmba Sekaraia kat kwo kawiga lɨndi. Godna ngay wuleilaa sɨvla mbundɨ lɨnda waa nɨma vak yelavɨka lɨga kawiga lɨndi. 22 Sakaraia wogwelaa ndi kat nyaangɨt ana mbutndɨ. Ndi kat taamba mɨna yindɨ. Nyaangɨt mbutapman ndi kat taamba mɨna yinda vak vɨlaa godna ngaymba lɨga sɨmak vla vɨndɨ waa yelavɨtndi. 23 God kat kwunatɨnda njɨvwa ngɨlɨndɨ mala Sakaraia ndɨna ngayat yindɨ.
24 Gɨga lɨga ndɨna taagwa yapmba nyan tɨndɨ. Mbat tambanat ngaymba mɨna tɨlɨ. kava kava ana wogwelaa yilɨ. Lɨ walɨ. 25 Njambwi nyan God wun kat apma vat yindɨ. Tak nyan kwutapman tuwa njɨmbla nat nɨmba wun kat vɨlaa kavle taagwa lɨ waa yelavɨtndi. Mbambala wupma kai waa walɨ.
JISAS YAIGANDƗ WAGA ENSEL MARIA KAT MBUTNDƗ
26 Ilisabetna yaapmba nyan mbak sɨla kɨta tɨndɨ maa God ndɨna ensel Gebriel kat wandɨ maa Galili walɨnja nɨma kɨpmana ngepma Nasaret walɨnja ngepmat yindɨ. 27 Wan ngepmamba taagwa nyan kɨta lɨlɨ. Lɨla sɨ maria. lɨ kat wandi ndu klavak kat. wan nduna sɨ Josep. Ndɨ tamba la nyan Devitna yelangɨ nyan Josep. 28 Ensel lɨ kat vɨlaa wandɨ. Apma nandinya. God nyɨn kat apma vak yigiyandɨ. Nyɨn kat apma vat yindeya vat nat taagwa kat wupma ana yigiyandɨ waa wandɨ maa 29 Maria ndɨ kat vɨlaa nɨma vak yelavɨtɨ. Manda kat wandɨ. Ana yelavɨkowun waa nɨma vak yelavɨtɨ.
30 Ensel lɨ kat wandɨ. Nɨmamba ke yelavɨka. Ke vaaka. God nyɨn kat kavle vat ana wandɨ. Nyɨn kat apma vat yivat wandɨ. 31 Samat tɨga nyɨna yaapmba nyan tɨgiyandɨ. Wan nyan kwutaa ndɨna sɨ Jisas waa waiganyɨn. 32 Wan nyan njambwi nyanat tɨgiyandɨ. Ndɨkat vɨlaa ndɨ Godna nyana waa waigandi nat nɨmba. God wandɨ maa ndɨna yelangɨna najmbwi nyan Devit tamba vɨga lɨnda vla ndɨno vɨga lɨgiyandɨ. 33 Njɨmbla njɨmbla Jekopna yelangɨ nɨmba kat vɨga lɨgiyandi. Vɨga lɨndeya vak ana ngɨlɨgiyandɨ waa wandɨ ensel.
34 Ensel wandɨ maa Maria ndɨ kat wagalalɨ. Wama nyaangɨt anda vapmba tɨgiyandɨ. Wun lan kai waa walɨ. 35 Walɨ maa ensel wandɨ. Godna waagan nyɨn kat yaa tavɨgiyandɨ. Godna kwondu nyɨn kat yaigandɨ. Wan nyan ndu kɨta nyɨna yaapmba ana taagagiyandɨ. God ndɨnayɨ taagagiya. Nyi kat tɨga wan nyan Godna nyana waa waigandi.
36 Awut nyɨla. Nyɨna yakwa lagwa Ilisabet nyan tɨgalɨ. Lɨ tamba avɨt taagwa lɨ. Tak nyan ana akwutɨ. Mbak sɨla kɨta tɨgalɨ nyan. 37 God kɨta nda tɨgiyandɨ waa wandeyan tɨgiyandɨ. Ndɨ kwondu mbundɨ nyana waa wandɨ ensel.
38 Wandɨ maa Maria walɨ. Wovuna. Wama nyaangɨt tɨgiyandɨ. Wun ana kai waigowun. Godna njɨvwa kwukiyowun waa walɨ maa ensel lɨ kat kwagalalaa yindɨ.
MARIA ILISABET KAT VƗVAT YILƗ
39 Tɨga lɨga Maria laataa nduwi la kavat yilɨ. Juda walɨnja nɨma kɨpmana nat ngepmat laataa yilɨ. 40 Ngepma yilaa Sekaraiana ngay wuleilaa Ilisabet kat apma nandinya walɨ. 41 Apma nandinya waga walɨ, Ilisabet wutɨ, lɨla yaapmba ta nyan yuvut yindɨ. yuvut yindɨ mala Ilisabetna mbangɨ Godna waagan tavindɨ mala walɨ. 42 Nɨma kwundimba walega walɨ. Apma vat tɨga taagwa nyɨn. God nyɨn kat apma vat yinda vak vla nat taagwa kat ana yindɨ. Nyɨna yaapmba lɨga nyan ama vat tɨga nyana. 43 Wuna njambwi nyana nyɨme nyɨn. Wuna ngay wuleinyan apma vakna. Nyɨn kat vɨwan apma vakna God kwiya apma vakna. 44 Awut nyɨla. Wun kat apma nandinya wanyɨn maa wuna yaapmba tɨga nyan solat sɨga yuvut yindɨ. Wukwun maa yuvut yindɨ. 45 God nyɨn kat waa nyaangɨt wutaa woseka wandɨ waa ana wanyɨn. God waa nyaangɨt tɨgiyandɨ waa wanyɨn. Wanya vat apma vatna waa walɨ Ilisabet.
MARIA LUNGWAMATAA WALƗ
46 Maia lungwamataa walɨ. God njambwi nyana waa wuna maawupmba yelavɨka lɨgowun. 47 God wun kat kwunatɨgandɨ. Wun kat kwunatɨnda vak kat yelavɨtaa solat sɨlɨgowun. 48 Wun Godna njɨvwa kwutɨgat taagwa wun. Wun kwo taagwa wun. God wun kat kwo awagapma apma vat yindɨ. Ngɨni yaiga nɨma sakwat nɨmba wun kat yelavɨtaa apma taagwat waa waigandi. 49 Njambwi nyan wun kat apma vat yindɨ. Ndɨna sɨ kwutaa katsogiyowun. 50 Ndɨnai waa nyaangɨt wutɨga nɨmba ndi kat kwunakiyandɨ. God ndina nyangu kat kwunaka ndina ngwak kat kwunaka kwunakiyandɨ. 51 God ndɨ kwondu mbundɨ nyana. nat nɨmba nɨn apma nɨmba nɨn waa yelavɨka lɨgandi. God ndi kat kai waa savɨlɨlɨgandɨ, kava kava vaaka yigiyandi. 52 Njambwi la ndi king kat kai waa ndina sɨ viyesendalɨgandɨ. Kwo la ndi nɨmba ndina sɨ kwutaa katsolɨgandɨ. 53 Wundɨ kat tɨga nɨmba ndi kat apma kɨgɨnda kwilɨgandɨ. nɨma sakwat nɨmbun ndawi lɨga nɨmba ndi kat ana kwilɨgandɨ. Ndi Godnanamba klalapman kwo yilɨgandi. 54 God ndɨna nɨmba isrel walɨnja nɨmba ndi kat kwunatɨndɨ. kwunatɨnda vak yelavɨka lɨgiyandi. Ndina maawut ana tɨvɨgiyandɨ. 55 Tamba nɨna ngwat walanga kat kwunakiyowun waa wandɨ God. Tamba la nyan ebraham kat kupma wandɨ. Mɨno mɨna nyangu ngwak walanga kat kwunakiyowun waa God wandɨ Ebraham kat waa walɨ Maria. 56 Maria Ilisabetna ngay mbak kuvut tɨlɨ. Tɨga lɨga yilɨ lɨla ngepma.
ILISABET JON KAT KWUTƗ
57 Ilisabet nyan kwup mɨna lɨlɨ. Tɨga lɨga nondanyan kwutɨ. 58 Nyan kwutɨ mala lɨla ngepma nɨmba lɨla yelangɨ nɨmba wutaa solat sɨga wandi. Njambwi nyan lɨ kat apma vat yindɨ waa solat sɨga wandi.
59 Nandinya sɨla kuvut yindɨ maa mat nyana mbangɨ pɨtaa sɨ wavat wandi. Ndɨna nyaekna sɨmba Sekaraia waa wavat wandi. 60 Ndɨna nyɨme kai walɨ. Ndɨna sɨ Jona waa nyɨme walɨ. 61 Walɨ maa lɨ kat wandi. Nyɨna yelangɨna sɨ ana ndɨ. Manda kat Jon waa waiganyɨn waa wandi. 62 Nyɨme kat walaa mat nyana nyaek kat taamba yiga wagalandi maa 63 ndɨ taamba yiga pensil pepa agwi waa taambamba wandɨ. kwindi maa pɨlɨwutndɨ, vɨlaa ngɨpaliga ndandi. 64 Sekaraia jona sɨ pɨlɨwutaa ndɨna kwundi kwo lɨndɨ, ngambundɨ. Godna sɨ kwutaa katsoga ngambundɨ. 65 Ngambundɨ mala ndɨna ngepma nɨmba wutaa maawut viyalɨndɨ, vaaka lɨndi. Vaaka lɨga judia walɨnja nɨma kɨpmana nduwi la kava kavamba mbutseli mbutsela mbutɨndi. 66 Nɨma sakwat nɨmba wan nyaangɨt wutaa nɨma maawut yelavɨka lɨndi. yelavɨka lɨga wagalandi. Wan mat nyan angamak tɨgiyaa nyana waa wagalandi. God wan nyan kat kwondu kwindɨ, vɨndi.
SEKARAIA WAA NYAANGƗT
67 Jona nyaek sekaraia Godna waagan ndɨna mbangɨ tavindɨ mala Godna nyaangɨt mbutndɨ. 68 Mbuka wandɨ. Nɨn Isrel walɨna nɨmba nɨna njambwi nyan God ndɨ apma nyana. Ndɨna nɨmba kat ngaga yalaa kwunatɨndɨ. 69 Nɨn kat kwunatɨga nyan tamba kwindɨ. Nɨn kat kwunapmak yaiga nyan tamba la nyan Devitna yelangɨ nyana. 70 Tamba la profet ndi God waa nyaangɨt mbutndi. God ngɨni nɨn kat kwunakiyandɨ waa mbutndi. 71 Nɨn kat kwunatndɨ mala nɨna maama nɨmba kat kwulakiyanɨn. Nɨn kat kai walɨga nɨmba kat kwulakiyanɨn waa tamba la profet mbutndi. 72 God nɨna ngwak kat tamba wandɨ. ngwuk kat awagapma apma vat yigiyowun waa wandɨ. Wan wanda apma nyaangɨt Godna maawut ana tɨvɨgandɨ. 73 Tamba God nɨna walanga Ebraham kat nɨma kwundimba wandɨ. Mɨn kat apma vat kwunakiyowun waa wandɨ. 74 Wan wanda vak vla nɨn kat kwunakiyandɨ. nɨn kat kwunatndɨ mala nɨna maama nɨmba kat kwulataa nat vak kwagalalaa Godna njɨvwa mɨna kwukiyanɨn. kwuka lɨga ana vaaka lɨgiyanɨn. 75 Apma vat yiga God yeta vla apma vak yetɨgiyanɨn njɨmbla njɨmbla. 76 Mɨn Jon wuna nyan mɨn njambwi nyan God ndɨnai waa nyaangɨt mbutɨga nyanat tɨgiyamɨn. Mɨn tatak njɨvwa kwuka yigiyamɨn. Njambwi nyan ngɨni njɨvwa kwuka yaigandɨ. njambwi nyan yandeya yambɨ mɨn kwunakiyamɨn. 77 Njambwi nyan ndɨna nɨmba kat kwunatndeya vak mɨn ndi kat mbukiyamɨn. Ndi kat kwunataa kavle vat yiga yetɨlɨnja vak kat njambwi nyan sɨlɨmbwigiyandɨ. 78 God nɨn kat nɨma maawut yelavɨka lɨgandɨ. Ngi kat tɨga nɨn kat kavle vat awagapma sɨlɨmbwigiyandɨ. 79 Mbambala nɨn kulun walɨga kavamba tɨga nɨmba vla lɨganɨn. mbambala wundumbu yilɨga nɨmba vla lɨganɨn. nɨn kat kwunatndɨ maa nɨna maawut apma vat mɨna yelavɨka lɨgiyanɨn waa wandɨ Sekaraia.
80 Mat nyan Jon tamba nɨma yindɨ. Apma maawut sɨka lɨndɨ. Tɨga lɨga ngepma kwagalalaa ndinyangu lapman kwo kava yiga yetɨndɨ. Isrel walɨnja nɨmba kat nyaangɨt mbutndeya nandinya kat kwo kavamba lɨga kawiga lɨndɨ.