4
Äma täŋo nadäk jopi nämo iwatneŋ
* 2Ti 3:1; 2Pi 3:3; 1Jo 2:18; Jud 18 Munapiktä kwawak ŋode yäŋahäk täyak; Kämiwä äma ätutä Anutu täŋo man peŋpäŋ Satan täŋo äboriye unitäŋo yäŋ-yäkŋarani man ba mäjo täŋo jop manman api nadäŋ yämineŋ. Täŋpäkaŋ äma man udewani yäŋahäk täkaŋ uwä jopman yäwani. U bänepitä kudän u siwoŋi yäŋ nadäk täkaŋ u nadäŋ parit täŋpäŋ äma jop yäŋ-yäkŋatpäŋ yäjiwät man mebäri mebäri ŋode yäk täkaŋ; * Stt 9:3; Rom 14:6; 1Ko 10:30-31 Webe yäpmäkta yäjiwärani yäk. Gubaŋigän itkot yäk. Ba, ketem ätu nämo näneŋ yäŋ yäk täkaŋ. Ude yäk täkaŋ upäŋkaŋ ketem uwä Anututä peŋ moreŋkuk. Ketem u ämawebe nadäkinik ikek itpäŋ man bureni bänepi-ken pewani unitä bänep täga man iwetpäŋ näneŋta yäŋkuk. * Stt 1:31; Apos 10:15 Imaka kuduptagän Anutu-ken nanik ahäwani uwä tägagän. Unita äma kubätä u nakta yäjiwätnaŋi nämo. Nämoinik, bänep täga man iwetpäŋ u kuduptagän täga yäpmäŋpäŋ näne. Ude täŋitna Anutu täŋo man ba bänep täga man unitä ketem terak äroŋirän Anutu iŋamiken nintä nakta biŋam täk täkaŋ.
Timotita jukuman ätu
Eruk Timoti, gäk äbot täŋpani notkaye man ŋo yäwetpäŋ yäwoŋärek täŋpayäŋ täno uwä Jesu Kristo täŋo piä ämani, man buramik ämani ude api iren. Täŋkaŋ nadäkinik täŋo man ba Anutu täŋo man mebäri bureni nadäŋpäŋ buramiŋ yäpmäŋ äbuno unitä bänepka täŋo ketem ude täŋirän api kuŋaren. * 1Ti 1:4, 6:20; 2Ti 2:16 Täŋpäkaŋ äma jop manman yäwani täŋo kobap man ba Anututa nämo nadäwani täŋo jop manman u nadäkta kaŋ bitnä. Man udewani mäde ut imiŋpäŋ Ekäni täŋo käderita yäŋpäŋ-nadäk täŋpäŋ nadäkinikka täŋkehärom täyi. * 1Ti 6:6 Nadätan? Gupnin täŋpidäm takta täŋoret u täga täŋkentäŋ nimik täyak upäŋkaŋ bänep täŋpidäm taŋpäŋ Ekäni täŋo käderi siwoŋi iwat-iwat u imaka bureni-inik. Unitäwä kome terak ŋo, ba kämi kunum gänaŋ bok, täŋkentäk bureni pewän ahäŋ nimikta biŋam yäwani. * 1Ti 1:15 Man ŋowä bureni-inik. U ämawebe kuduptagän yäpmäŋpäŋ bänepnin-ken penaŋi. 10  * 1Ti 2:3-4 Täŋpäkaŋ unitäŋo bureni yäpmäkta nin nämo gaŋa taŋkaŋ gwäk duŋduŋ piä pähap täk täkamäŋ. Täŋkaŋ Anutu irit mähemi, unitäŋo kehäromi terak yeŋgämina pek täkaŋ. Anutu uwä ämawebe kuduptagän waki keri-ken nanik yämagutta kehäromi pat imitak. Täŋpäkaŋ kehäromini uwä nadäkinik täŋpani nin waki keri-ken nanik nimagutkuko ubayäŋ!
11 Timoti, man gäwetat ŋo kudup yäwetpäŋ yäwoŋärek täk täyi. 12  * Tai 2:15 Täŋpäŋ gäk äma gubaŋi unita yäŋpäŋ ämawebetä gäka nadäwä äpani nämo täŋpek. Gäk bänep iron ba nadäkinikka nikek, ba bänep siwoŋi terak itkaŋ man yäkyäkka ba täktäkkatä äbot täŋpani kädet siwoŋi kaŋ yäwoŋäre. Ude täŋiri udegän täk täkot. 13 Ude täŋpäŋ näka itsämäŋkaŋ Anutu täŋo man daniŋpäŋ yäwoŋärek täŋit, unitäŋo mebäri bureni yäwetpäŋ yäwoŋärek täŋpäŋ, kädet siwoŋi iwatta peŋ yäwet täyi. 14  * 2Ti 1:6; Apos 6:6, 8:17 Täŋpäŋ intäjukun ämatä Munapik-ken nanik man yäŋahäŋpäŋ keri gwäkka terak peŋirä piä täkta Anutu täŋo iron yäpuno unita nadäsi. Iron unitäŋo bureni pewi putärewekta kehärom taŋpäŋ kaŋ yäpmäŋ kuŋat. 15  * 1Ti 5:22 Täŋpäŋ piäka u täŋ-dämiŋiri burenitä ahäŋpäŋ parirän kaŋ kawut. 16 Täŋkaŋ gäkŋaken irit kuŋat-kuŋatkata ba man yäwetpäŋ yäwoŋärek täk täyan unitä siwoŋi itta watäni itpäŋ kaŋ kuŋat. Ude täŋkaŋ gwäk pimiŋpäŋ täŋpayäŋ täno uyaku ämawebe gäkŋo man nadäk täkaŋ u, ba gäkŋa bok, irit täga api kaŋ-ahäneŋ.

*4:1: 2Ti 3:1; 2Pi 3:3; 1Jo 2:18; Jud 18

*4:3: Stt 9:3; Rom 14:6; 1Ko 10:30-31

*4:4: Stt 1:31; Apos 10:15

*4:7: 1Ti 1:4, 6:20; 2Ti 2:16

*4:8: 1Ti 6:6

*4:9: 1Ti 1:15

*4:10: 1Ti 2:3-4

*4:12: Tai 2:15

*4:14: 2Ti 1:6; Apos 6:6, 8:17

*4:15: 1Ti 5:22