66
Aisaia 66:10-14
Jerusalemtä irit säkgämän api kaŋ-ahäwek
10 Ämawebe Jerusalemta gäripi nadäk täkaŋ in Jerusalem kome mähemkät oretoret täŋput.
Ba Jerusalemta butewaki nadäŋ imik täkaŋ in bänep täga penta nadäwut.
11  * Sam 19:10, 119:18; Jon 6:53; 1Pi 2:2 U imata, Jerusalem unitä nonoŋi säkgämän tepmäŋ towiŋirän naŋ tokŋek api täneŋ. Täŋirän täŋ-bumbumita gäripi pähap api nadäneŋ.
12 U imata, Yawetä ŋode yäyak; Nadäkaŋ? Näkä yäwakaŋ ahäŋ bumbumtä ume pähaptä-yäŋ Jerusalem kome uken tärek-täreki nämo api abäŋ irek. Ba äma äbori äbori täŋo tuŋum täŋ-bumbumtä ume tokät täkaŋ ude api täŋ imek.
Täŋpäkaŋ äperiye nanakiye ude itkaŋ Jerusalem täŋo nonoŋi naŋirä miŋiye naniyetä äperiye nanak bäyaŋ yepmäŋitpäŋ maŋpä ärowäkaŋ yeŋdatnäŋ-datnäŋ täk täkaŋ Jerusalemtä inta ude api täŋ tamek.
13 Bureni, miŋiyetä nanakiye yäniŋ kämät täkaŋ ude Yawe näkä api taniŋ kawat täwet. Täŋira Jerusalem uken kwinigän api itneŋ.
14 Täŋpäkaŋ u kaŋpäŋ bänepjintä oretoret api täŋpek. Täŋirän gupjintä wädan gwijikitä-yäŋ api kehäromtak täneŋ.
Täŋpäkaŋ ŋode nadäwut; Yawe näkä täktäkna kehäromi uwä watä ämanaye inta kwawak api täwoŋärewet. Täŋ iwanayetawä kokwawakna pähap api yäwoŋärewet.
Aisaia 66:15-24
15 U kawut! Yawe uwä kädäp mebet ikek äbätak. Uwä äma kokwawak nadäŋ yämik täyak u komi yämikta iwän mänit terak bumik pit kubägän äbätak. 16 Ämawebe komeni komeni kowata yäpmäkta biŋam täkaŋ uwä Yawetä kädäp mebet kenta päiptä däpmäŋirän mäyaptä api kumneŋ.
Ämawebe komeni komenitä Anutu gämoriken api itneŋ
17 Täŋpäkaŋ Yawe näkä ŋode yäyat; Ämawebe anutu jopi yäniŋ oretta kudupi itnayäŋ nadäŋpäŋ kon täk täkaŋ u, ba naŋ yämikiye yäniŋ oretta piä tobätken kuk täkaŋ ba ämawebe but tetnaŋ tohari ba ketem ätu näkä taräki yäŋ nadäk täyat u nak täkaŋ uwä, ämawebe udewani täŋo paotpaori kadäni keräp täyak. 18 Näk unitäŋo bänep nadäk-nadäki ba täktäki u yabäŋpäŋ-nadäk täyat. Unita ärewayäŋ täyat uwä ämawebe äbori äbori man kotäk mebäri mebäri yäŋbutuŋ päbä yepmaŋpa näkŋo kehäromina peŋyäŋek ikek u api käneŋ. 19 Ude täŋpäŋ bämopiken kehäromina kwawak api pewa ahäwek. Täŋkaŋ ämawebe ätu yabäŋ korewayäŋ täyat u äma äbori äboriken api yepmaŋpa kuneŋ. Yepmaŋpa ätu Tasis yotpärareken api kuneŋ. Täŋ ätu Libia äbot ba Lidia äbot, äpa gwäjikta mebäri nadäwani uken api kuneŋ. Täŋ ätuwä Tubal kome, ba Grik kome api kuneŋ. Bureni, uwä kome ban, wäpna biŋam nämo nadäwani ba epmäget kudän ba peŋyäŋekna nämo kaŋpäŋ nadäwaniken api kuneŋ. Päŋku äma äbori äbori u bämopiken näkŋo wäpna biŋam ärowani u api yäŋahäneŋ. 20 Täŋkaŋ notkaye komeni komeni it täkaŋ u yämagut yäpmäŋ kudupi pomna Jerusalem yotpärareken itak uken iron Yawe näka täŋ namikta ude api ämneŋ. U hos, doŋki, kamel ba karis mebäri mebäri uterak api ämneŋ. Yämagut yäpmäŋ ämnayäŋ täkaŋ uwä Isrel ämawebetä ketem, käbot ärutpak täwani gänaŋ peŋpäŋ ironta Yawe näkŋo kudupi yotken yäpmäŋ ärok täkaŋ ude bumik api täneŋ. 21 Ude täŋirä uken nanik ätu bämop äma ude itta api yepmaŋpet, ba ätutä Livai täŋo äbot yäpurärätpäŋ kudupi yotken piä täkta iwoyäŋpäŋ api yepmaŋpet yäk.
22  * Ais 65:17; 2Pi 3:13; Rev 21:1 Täŋpäkaŋ Yawe näkä ŋode yäkgän täyat; Kunum ba kome kodaki täŋpayäŋ täyat unitä iŋamnaken pen api it yäpmäŋ kudeŋo udegän wäpjin biŋam ba äpetjiye nanakjiye kämi ahänayäŋ täkaŋ u pen api it yäpmäŋ äroneŋ yäk. 23 Täŋpäkaŋ Komepak Kodakitä Komepak Kodaki, ba Sabat Kadänitä Sabat Kadäni ämawebe äbori äboritä äbä Yawe näka api gwäjiŋ äpmoŋ namik täneŋ. 24  * Mak 9:48; 1Te 2:15-16; Rev 14:10-11, 19:17-21 Täŋkaŋ äpämaŋ kuŋpäŋ ämawebe peŋawäk täŋ namani u kumäŋpäŋ parirä api yabäneŋ. Ämawebe u gupi gänaŋ yamun tärek-täreki nämotä naŋ eräŋirä kädäp mebet tärek-täreki nämotä gupi api ijiŋ yäpmäŋ ärowek. Täŋirä ämawebe komeni komenitä yabäŋirä taräki kubä api täneŋ.

*66:11: Sam 19:10, 119:18; Jon 6:53; 1Pi 2:2

*66:22: Ais 65:17; 2Pi 3:13; Rev 21:1

*66:24: Mak 9:48; 1Te 2:15-16; Rev 14:10-11, 19:17-21