119
Anutu täŋo man u tägagämän-inik
* Sam 128:1 Äma kädet siwoŋigän säkgämän kuŋat täkaŋ uwä Ekäni täŋo oretoret terak it täkaŋ. Äma udewaniwä Ekäni täŋo man buramiwani äma.
Äma Ekäni täŋo kädet siwoŋi iwat täkaŋ, äma udewani Ekäni täŋo oretoret terak it täkaŋ.
Ekäni täŋo kädet u iwatta gäripi pähap nadäŋpäŋ ehutpäŋ iwat täkaŋ.
Bureni-inik, äma udewani kädet waki iwatta bitnäŋpäŋ Ekäni täŋo kädet siwoŋi ugän iwat täkaŋ.
 
Anutu, gäk man kädetka siwoŋi u kudup niwetpäŋ ŋode yäŋkun; Watäni itpäŋ näkŋaken kädet siwoŋi ugän kaŋ iwarut yäŋ niwetkun.
Unita Anutu, näk gäkŋo man kädet siwoŋi u iwatta gäripi pähap nadäk täyat udegän wari wari kaŋ iwat täŋpa yäŋ nadätat!
Bureni, gäkŋo jukuman kuduptagänta ket nadäŋpäŋ kuŋarayäŋ täyat uwä momi täŋpäŋ nämo api mäyäk täwet.
 
Ekäni, kadäni gäkŋo man kädet siwoŋi yäŋpäŋ-nadäk täŋpayäŋ täyatken uken bänepna säkgämän paki-inik api irek.
Ude täŋkaŋ gäkŋo wäpka biŋam api yäpmäŋ akuk täŋpet.
Näk gäkŋo irit kädetka kudup iwatta nadätat unita nämo nepmaŋpen.
Anutu täŋo jukuman buramiwani äma täŋo manbiŋam
 
Äma gubaŋi näk jide täŋpäŋ kädet siwoŋigän täga kuŋaret? Näk gäkŋo man iwarero uyaku äma siwoŋi ude iret.
10  * Sam 119:2, 119:21, 119:118, 119:145 Unita Anutu, näk gäkŋo kädet u iwatta gäripi pähap nadäŋpäŋ ehutpäŋ iwat täyat.
Gäkä täŋkentäŋ namiŋiri kädet siwoŋita nämo bitnäŋpäŋ ugän api iwaret.
11 Näk gäkken momi täŋpetawä yäŋpäŋ gäkä nanik man ugänpäŋ bänepnaken pek täyat.
 
12 Ekäni, kädetka siwoŋi näwetpäŋ näwoŋärek täŋiri ugän iwatpäŋ wäpka biŋam kaŋ ganiŋ orera.
13 Näk kädet kuduptagän yäŋahäŋpäŋ niwetkuno u ämawebe kudup yäŋahäŋpäŋ yäwet täyat.
14 Ämatä moneŋ tuŋumta gäripi pähap nadäk täkaŋ u irepmitpäŋ näk gäkŋo man iwatta gäripi udegän nadäk täyat.
15 Gäkŋo manka juku piŋpäŋ manka kädet siwoŋi u yäŋpäŋ-nadäk täk täyat.
16  * Sam 119:35, 119:70, 119:92-93, 119:174 Anutu, gäkŋo kädet siwoŋi iwatta gäripi nadäŋpäŋ gäkŋo mankata nämo api guŋ täwet.
Ekäni täŋo man kädetta gäripi nadäŋkuk
 
17 Unita Ekäni, epän watä ämaka näka täŋkentäk säkgämän täŋ namiŋiri säkgämän itpäŋ gäkŋo mangän kaŋ iwara.
18 Bänepna täŋo dapuri birik ärut täŋpi kuŋirä ijiwa-kwäpäŋ man bureni gäripi nikek gäkŋo man kudän terak pätkaŋ u kudup nadäwa tärewut.
19 Näk kome ŋo terak kadäni käroŋi itta biŋam yäwani nämo unita gäkŋaken man kädet u näka käbop nämo peŋ namen. Nämo!
20 Näk gäkŋo manka biŋam u kepma kepma yäŋpäŋ-nadäk täŋpäŋ iwatta bänepnatä kädäp ijik täyak.
 
21 Ekäni, näk nadätat. Äma inita nadäwä ärowani täŋpäpäŋ manka mäde ut imik täkaŋ u yebeŋpäŋ mäde ut yämiŋiri paotta biŋam täk täkaŋ.
22 Täŋpäkaŋ näk gäkŋo man buramiŋpäŋ iwat täyat unita äma udewani yabäŋ äwaräkuk täŋiri yäŋärok ba mäde käda man wari nämo näwetneŋ.
23 Bureni Ekäni, äma wäpi biŋam ikektä käbeyä täŋpäŋ näk wäpna yäpmäŋ äpäkta yäŋpäŋ-nadäk täk täkaŋ upäŋkaŋ epän watä ämaka näk gäkŋo jukuman ehutpäŋ yäŋpäŋ-nadäk api täk täŋpet.
24 Imata, gäkŋo jukuman unitä bänepna täŋpidäm taŋpäŋ kädet näwoŋärek täyak.
Anutu täŋo baga man ehutpäŋ iwatkuk
 
25 Wära! Iwanayetä näk nutpäŋ näwat kireŋpewä kehäromina kudup paotak unita gäk bian näwetkuno ude täŋkentäŋ namiŋpäŋ kehäromi äneŋi namisi.
26 Irit kuŋat-kuŋatna täŋo mebäri kudup yäŋahäŋpäŋ gäwerira kowata näwetkun.
Unita apiŋo gäkŋaken man kädet u näwetpäŋ näwoŋäresi!
27 Täŋpäŋ nadäk-nadäkna täŋpewi piräreŋirän gäkŋo jukuman nadäwa tärewäkaŋ kudän kudupi täŋkuno unita kaŋ juku piwa.
 
28 Wära! Butewakitä nutpewän kumbet yäŋ nadätat unita näwetkuno udegän kehäromi äneŋi namisi.
29 Täŋpäkaŋ bänepnatä täŋ-näkŋat-pewän kädet wakiwaki täŋpetta yäŋpäŋ baga peŋkireŋpäŋ yewa täŋ namisi.
Täŋpäŋ bänep täga nadäŋ namiŋpäŋ baga manka näwetpäŋ näwoŋärek täyi.
30 Imata, näk gäkŋo kädet bureni iwatta iwoyäŋpäŋ yäŋkehärom taŋkut. Ude täŋkaŋ man kädetka wari wari pen juku piŋpäŋ kuŋat täyat.
31 O Ekäni, näk juku-manka iŋit-inik täŋpäŋ yäpmäŋ kuŋat täyat unita yabäŋ äwaräkuk täŋiri iwantä mäyäk nämo namineŋ!
32  * 1Kin 4:29; Ais 60:5; 2Ko 6:11-13 Eruk, wisik-inik! Bänepna täŋpidäm taŋ namik täyan unita gäkŋo baga man kädetka ugänpäŋ kaŋ iwat täŋpa!
Nadäk-nadäk yäpmäkta Anutuken yäŋapiŋkuk
 
33 Ekäni, baga man kädetka ket näwoŋäreŋiri näk kädet u pen iwat yäpmäŋ äroŋtäŋgän kaŋ kumba!
34  * Sam 119:73; Snd 2:6; Jem 1:5 Nadäk-nadäk täŋkentäŋ namiŋiri baga manka buramiŋpäŋ kaŋ yäpmäŋ kuŋara.
Gupna bänepna bok kaŋ yäpmäŋ kuŋara!
35 Ekäni, baga manka kädetkaken yäŋnäkŋat yäpmäŋ ku. Imata, u iwat täyatken uken bänep oretoret nadäk täyat.
36  * Mak 7:21-22; 1Ti 6:10-11; Hib 13:5 Unita bänepna täŋpidäm taŋiri moneŋ wädäk-wädäk täŋo gärip mäde ut imiŋpäŋ gäkŋo baga man iwattagän gäripi kaŋ nadäk täŋpa!
37 Dapunna teŋ-pipiwayäŋ täyan uyakuwä imaka jopi-jopita yabäŋgärip nämo api täŋpet.
Ude täŋkaŋ näwetkuno udegän iritnata watä säkgämän it namisi.
 
38 Anutu, ämawebe nadäŋ gamik täkaŋ u täŋkentäŋ yämikta yäŋkehärom taŋkun. Eruk, epän ämaka näkken udegän pewi kaŋ ahäŋ namän.
39 Iwantä mäyäk man näwetta umuntäyat unita nadäŋ namiŋiri kaŋ närepmirän.
40 O Ekäni, baga manka ba juku-manka iwatta gäripi pähap nadätat unita gäkŋaken nadäk siwoŋi terak iwatpäŋ irit säkgämän u namisi.
Anutu täŋo man yeŋgämän pewäpäŋ kuŋatkuk
 
41 Täŋkaŋ Ekäni, gäk iron mähemi unita ironka u kwawak näwoŋäreŋpäŋ näwetkuno udegän wakiken nanik täŋken täŋpäŋ kaŋ nämagut.
42  * Sam 102:8, 119:39; Snd 27:11 Ude täŋ namiŋiri äma yäŋärok näwet täkaŋ unitäŋo man täga uret. Imata, gäkŋo manta nadäkinik täyat unita.
 
43 O Ekäni, mena täŋpidäm taŋiri manka bureni u yäŋahäk täyiwa.
Imata, kehäromi kubäken nämo yäpmäk täyat, gäkŋo man terakgän yäpmäk täyat.
44 Unita gäkŋo jukuman u tärek-täreki nämo buramiŋpäŋ api iwat täŋpet.
45 Bureni, gäkŋo jukuman iwatta nadäk täyat unita iwanayetä täga nämo api topmäŋpäŋ nepmäŋitneŋ.
Nämo, bätakigän api kuŋaret.
 
46 Täŋpäkaŋ kome täŋo intäjukun äma iŋamiken gäkŋo jukuman api yäŋahäk täŋpet.
Ude täŋira manna u utpäŋ mäyäk täga nämo api namineŋ.
47  * Sam 119:16, 119:97, 119:127, 119:159 U imata, gäkŋo mankata gäripi pähap nadäŋpäŋ buramiŋira bänepnatä pidämtak täyak.
48 Ekäni, man kädetkata gäripi nadäk täyat unita nadäŋira ärowani täŋpäpäŋ yäŋpäŋ-nadäk täk täyat.
Anutu täŋo baga manta nadäwän bureni kubä täŋkuk
 
49 Ekäni, yäŋkehäromtak man bian epän watä ämaka näk näwetkuno u nadäŋpäŋ täŋkentäŋ nam.
Man näwetkuno unitä bänepna täŋ-kehäromtak täyak.
50 Bäräpi kadäniken man unitä bänep kwini pewän ahäŋ namik täkaŋ ba iritna täŋ-mehamtak täyak.
51 Täŋpäkaŋ butewaki pähap! Äma ärowanitä yäŋärok man bumta näwet täkaŋ. Upäŋkaŋ näk gäkŋo man unitagän gwäk pimiŋpäŋ manka ugänpäŋ iwat täyat.
52 Ekäni, baga manka bianiinik uterak kehäromi yäpmäk täyat unita u pen juku pik täyat.
53 Unita äma wakiwakitä gäkŋo baga man u pekinik täŋirä yabäŋpäŋ bänepna täŋpäwak täkaŋ.
54 Täŋpäkaŋ uken-uken ittäŋ kuŋat täyatken gäkŋo baga manta gäripi nadäŋpäŋ unita kap ganiŋ ubiŋ teŋtäŋ kuŋat täyat.
55 Ekäni, bipani bipani näk gäka juku pik täyat. Täŋkaŋ baga manka u nämo api pewet. Nämoinik!
56 Baga manka wari wari iwat täyat unitä bänepnaken oretoret pewän ahäk täkaŋ.
Anutu täŋo baga man iwatta gäripi nadäŋkuk
 
57  * Sam 16:5 Ekäni, gäk it namitan unita imaka gäripi nikek äneŋi kubäta nämo wäyäkŋek täyat.
Mebäri unita gäkŋo man kädet kudup iwatta nadäŋpäŋ yäŋkehärom taŋkut.
58 Täŋpäkaŋ Ekäni, gäk bian täŋkentäŋ namikta yäŋkehäromtak man yäŋkun. Unita gäkŋo man u nadäŋpäŋ täŋkentäŋ namikta bänep nadäk-nadäkna kudup gäkagän ganiŋ kiretat.
59  * Mak 14:72; Luk 15:17 Näk irit kuŋat-kuŋatna täŋo mebäri kudup nadäwa-tärewäpäŋ apiŋo gäkŋo man buramiŋpäŋ iwatta bänep peyat.
60 Unita gäkŋo jukuman iwatta kämi kaŋ yäŋkaŋ nämo itsämäŋ yäpmäŋ kwet. Nämo, pengän yäput peyat ŋo.
61 Bureni, äma wakitä näk nutta nadäŋpäŋ buŋep täŋkuŋo upäŋkaŋ näk bänepna äreyäwäpäŋ gäkŋo jukuman unita nämo guŋ täyat.
62 Nämoinik, gäkŋo baga manka siwoŋi unita nadäŋpäŋ ganiŋ oretta bipani bämop-inik akuk täyat.
63 Ba ämawebe gäk oraŋ gamiŋpäŋ juku-manka iwat täkaŋ ukät not täŋpäŋ kuŋat täkamäŋ.
64 Bureni Ekäni, kome ŋo terak ironka tokŋeŋ pätak. Unita man kädetka täŋo mebäri näwetpäŋ näwoŋäreŋiri kaŋ nadäwa tärewut!
Ekäni täŋo baga mantä täga täŋkentäŋ nimek
 
65 Ekäni, täŋkentäŋ namikta yäŋkuno u iwatpäŋ epän ämaka näka säkgämän täŋ namik täyan.
66 Näk baga mankata nadäkinik täyat unita nadäk-nadäk täga namiŋiri baga man täŋo mebäri kaŋ nadäwa tärewut.
67  * Sam 119:71; Jer 31:18; Hib 12:10-11 Täŋpäkaŋ bian goret kuŋatkuro unita yäpä-siwoŋtakta komi namiŋkun. Ude täŋiri eruk apiŋo gäkŋo man buramitat.
68 O Ekäni, täŋkentäŋ namik täyan u tägagämän. Gäk orakorak täŋo mähemi bureni.
Unita gäkŋaken man kädetka täŋo mebäri näwetpäŋ näwoŋärek täyi.
69 Äma ärowani näka jop manman yäk täkaŋ upäŋkaŋ bänep nadäk-nadäkna kudup gäkŋo juku-manka uterakgän pek täyat.
70 Täŋpäŋ äma ärowani uwä bänep nadäk-nadäki kumbani upäŋkaŋ nähä juku-manka unita gäripi pähap nadäk täyat.
71 Täŋpäkaŋ nadätat; Komi nadäŋ itkuro u täŋkentäŋ namiŋkuk.
Unitä bänepna yäpmäŋ sukureŋpewän bänep nadäk-nadäkna pewa baga manka terakgän kuyak.
72 Unita Ekäni, apiŋo ŋode yäyat; Baga man mekatä pewi ahäwani unita nadäwa säkgämän-inik täyak, moneŋ tuŋum pähapta gäripi nadäk täkaŋ u irepmit moretak!
Anutu täŋo baga man u siwoŋi-inik
 
73 Ekäni, gäkŋa ketkatä puŋ gatäŋpäŋ nepmaŋkuno unita nadäk-nadäk namiŋiri juku-manka unita yäŋpäŋ-nadäk täk täyiwa!
74 Täŋira ämawebe gäk oraŋ gamik täkaŋ u näk nabäŋpäŋ ŋode nadäk täkot;
Äma ŋo Ekäni täŋo jukumanta nadäkiniki kehäromi uterak pek täyak! Ude nadäŋpäŋ oretoret täk täkot.
75 Ekäni, näk bureni ŋode nadätat; Näk yäpä-siwoŋtakta komi namiŋkuno uwä nadäŋ namikinik täŋpäŋ unita namiŋkun.
Täŋpäkaŋ gäkŋo man kädet uwä siwoŋi-inik.
76 Eruk, watä epän ämaka näk täŋkentäŋ namikta bian yäŋkuno u iwatpäŋ ironka paot-paori nämo u pewi ahäŋ namiŋiri butewaki nadäwätäk terak itat ŋo täŋ-kehäromtaŋ nami.
77 Näk gäkŋo baga manta gäripi nadäk täyat unita butewaki nadäŋ namiŋiri äneŋi säkgämän kaŋ ira.
78 Täŋpäkaŋ äma inita nadäwä ärowani täŋpanitä jop manman terak manken nepmak täkaŋ.
Ude täk täkaŋ unita mäyäk kaŋ yäput! Upäŋkaŋ nähä gäkŋo jukuman unita pen juku piŋpäŋ api kuŋaret.
79 Täŋira ämawebe gäk oraŋ gamiŋpäŋ gäkŋo jukuman nadäk täkaŋ unitägän näkken äbäkaŋ bok kaŋ itna.
80 Täŋpäkaŋ Ekäni, gäripna ŋode pätak; Iŋamkaken täktäkna terak mäyäk yäpettawä yäŋpäŋ gäkŋo jukuman kudup siwoŋigän iwatta nadätat.
Wakiken nanik imagutta Anutuken gera yäŋkuk
 
81 Ekäni, gäkä täŋkentäŋ namikta itsämäŋ yäpmäŋ äbäŋira kehäromina paoränkaŋ kehäromina nikek nämo itat.
Upäŋkaŋ man bian yäŋkuno u bureni api täŋpen yäŋ nadäkinik täyat.
82 Täŋpäkaŋ man yäŋkuno u bureni jidegän iwatpäŋ bänepna täŋpidäm täwayäŋ? U kakta dapun täŋ yäpmäŋ äbäŋira dapunna komi nekaŋ.
83 Näk imaka wawäpäŋ maŋpäkuk täkaŋ ude itat upäŋkaŋ gäkŋo juku-manka unita nämo guŋtak täyat.
84 Wära! Piä watä ämaka bäräpi terak it yäpmäŋ äbätat ŋo äneŋi udegän kepma bipani jide api iret?
Ba äma komi namik täkaŋ unita kowata jidegän api täŋ yämen?
85 Nadätan? Äma inita nadäwä ärowani täŋpani, gäkŋo baga manta mäde ut imik täkaŋ u näk täŋpäwakta näkä kädetken awaŋ änek täkaŋ.
86-87 U jop nadäŋ komi namik täkaŋ unita täŋkentäŋ nam! Äma udewanitä nuttäko paotnaŋipäŋ itat.
Täŋpäkaŋ juku-manka kudup u siwoŋi tägagän, ämatä nadäŋpäŋ iyap taŋpäŋ yäpmäŋ kuŋatnaŋigän.
Täŋpäŋ komi butewaki terak itat upäŋkaŋ juku-manka unita mäde nämo utat.
88 Unita ironka tärek-täreki nämo unita yäŋpäŋ iritna täŋmeham taŋiri juku-manka, mekatä yäŋiri ahäwani u kudup kaŋ iwara.
Anutu täŋo baga man unita nadäkinik täŋkuk
 
89  * Ais 40:8; 1Pi 1:25 O Ekäni, gäkŋo manka u kunum gänaŋ, kehäromi tärek-täreki nämo pätak.
90 Ironkatä kodakitä kodaki api it yäpmäŋ kwek. Kome pähap ŋo inide itta täŋ-kehärom taŋpäŋ peŋkuno wareŋi nämo it täyak.
91 Imaka imaka kuduptagän u gäkŋo man buramiwanitä itkaŋ unita gäkŋo meka jinom terakgän it yäpmäŋ äbäŋ itkaŋ.
92 Täŋpäkaŋ gäkŋo baga manka unita gäripi nämo nadäŋkut yäwänäku komi namiŋkuno unitä nutpewän paoram.
93 Upäŋkaŋ nämo! Gäk juku-manka terak iritna täŋ-mehamtaŋ namiŋkuno unita juku-manka unita wari nämo api guŋ täwet.
94 O Ekäni, näk gäkŋata biŋam itpäŋ gäkŋo juku-manka kadäni kadäni iwatta ehutpäŋ epäni täk täyat unita wakiken nanik nämagut.
95 Nadätan? Äma waki käbop itkaŋ näk nutta täŋtuŋum täkaŋ. Upäŋkaŋ näk nadäwätäk nämo täŋpäŋ gäkŋo jukumanta yäŋpäŋ-nadäk pen täk täyat.
96 Täŋpäkaŋ ŋode yabäŋpäŋ-nadäk täyat; Imaka kome ŋo terak täga yäŋ yäk täkamäŋ u kudup api paot moreneŋ.
Täŋ gäkŋo man u imaka bureni-inik, tärek-täreki nämo, inide itta yäwani.
Anutu täŋo baga mantä äma ŋo nadäk-nadäk säkgämän imiŋkuk
 
97 Wisikna! Gäkŋo manta gäripi pähap nadäk täyat. Täŋpäŋ unita kepma bipani yäŋpäŋ-nadäk täk täyat.
98 Jukumanka u wari wari yäŋpäŋ-nadäk täk täyat unita nadäk-nadäkna uwä iwanaye täŋo nadäk-nadäki yärepmitak.
99 Ba ugän nämo. Man kädetka unitagän juku piŋpäŋ kuŋat täyat unita nadäk täga iŋitat uwä yäŋpäŋ-näwoŋärek täŋpani ämanaye unitäŋo nadäk yärepmitpäŋ iŋitat.
100 Ba baga manka u buramik täyat unita nadäk-nadäk äma ekäni ekänitä nadäk täkaŋ u näkä yärepmitpäŋ nadäk täyat.
101  * Snd 1:15 Täŋpäkaŋ gäkŋo juku-manka kubä irepmiret yäŋ nadäŋpäŋ kädet wakiwaki u kudup yabäŋ umuntaŋpäŋ kukŋi kädagän yärepmit täyat.
102 Ekäni, gäkŋa-tägän meka jinom unita yäŋpäŋ-näwoŋärek täk täyan unita nämo guŋ taŋpäŋ irepmit täyat.
103  * Sam 19:10; Snd 8:11 Yäke! Gäkŋo jukuman unita nadäwa gäripi pähap, inide kubä täk täkaŋ, imaka gakŋi nikek nakta gäripi nadäk täyat unitäŋo gäripi irepmitak.
104 Burenitä bureni-inik, gäkŋo mantä nadäk-nadäk kädet säkgämän näwoŋärek täyak unita waki kädet kudupta taräki nadäk täyat.
Ekäni täŋo jukumantä peŋyäŋek ude täyak
 
105  * Snd 6:23 Ekäni, gäkŋo meka jinom u kädet kuŋat-kuŋatna täŋo topän ude täŋ namitak. Täŋkaŋ kädetnaken peŋyäŋeŋ namitak.
106 Unita man kädetka siwoŋi u iwatta iŋamkaken yäŋkehäromtak man yäŋkuro udegän api täŋpet.
107 Upäŋkaŋ Ekäni, bäräpi taŋitä näk nepmäŋitak unita gäkŋa yäŋkuno ude iritna äneŋi täŋ-kehäromtaŋ namisi.
108 Täŋpäkaŋ gupe käbäŋi nikek ude, ganiŋoret man pewa-ärek täkaŋ unita gäripi nadäŋ namisi.
Ude nadäŋ namiŋkaŋ gäkŋaken manka u säkgämän näwetpäŋ näwoŋärek täk täyi.
109 Näk kadäni kadäni kumäŋ-kumäŋ dubiniken it täyat upäŋkaŋ gäkŋo juku-manka unita nämo guŋtak täyat.
110 Äma wakitä näk nepmäŋitta buŋep täk täkaŋ upäŋkaŋ näk gäkŋo man kädetka u peŋpäŋ näkŋaken gärip terak nämo iwat täyat.
111 Nämoinik, gäkŋo juku-mankatä bänep oretoret pewän ahäŋ namik täkaŋ. Unita iyap taŋpäŋ tärek-täreki nämo api iwat täŋpet.
112  * Sam 119:33, 119:36 Täŋpäŋ gäkŋo man kädetka u iwatta nadäk kehäromi peyat. U iwat yäpmäŋ kuŋtäŋgän kaŋ kumba!
Ekäni täŋo man käderitä watä it nimik täyak
 
113 Ekäni, äma gäk gäwaräntäkta bänep yarä pek täkaŋ unita gaŋani pähap nadäŋkaŋ gäkŋo juku-manka unitawä gäripi nadäk täyat.
114  * Sam 32:7, 91:1 U imata, gäk näkŋo kurepäna ba mobä käwutna, iwantä nutnayäŋ täŋirä käbop iretta.
Täŋpäkaŋ man bian yäŋkuno u bureni iwatpäŋ api täŋpen yäŋ nadäkinik täyat.
115 Ai! Waki täŋpani in nabä kätäŋpeŋ kut! Näk Anutuna täŋo jukumani iwarayäŋ nadätat!
116 Eruk Anutu, näkŋo iritna täŋ-kehäromtakta man kehäromi yäŋkuno u juku piŋpäŋ udegän kaŋ tä.
Ude täŋiri uyaku näkŋo nadäkinikna kehäromigän itkaŋ baga manka pen täga api iwarän täwet.
117 Unita mehamtäŋ namiŋiri bäräpi gänaŋ nämo api paoret. Ude täŋiri juku-manka wari wari api nadäŋ gamet.
118 O Ekäni, näk nadätat. Gäk ämawebe gäkŋo jukuman iwatta bitnäk täkaŋ unita mäde ut yämik täyan.
Ude täŋiri täŋyäkŋarani täktäki kädet u jopi ude api täŋpek.
119 Täŋpäŋ, gäk ämawebe udewani kudup jiraŋ ude bumik ureŋ täŋpi kuk täkaŋ. Täŋpäkaŋ nähä gäkŋo manta gäripi pähap nadäk täyat.
120 O Ekäni, gäkŋo täktäkka inipärik unita nadäwa umuri täŋpäpäŋ kujat kwaik täk täyat. Ba gäkŋo man kädetka unita nadäwa umuri täk täkaŋ.
Anutu täŋo jukuman iwarani
 
121 O Ekäni, näk kädet täga siwoŋi iwat täyat unita nabäŋ äwaräkuk täŋiri iwantä näk nämo täŋpä waneŋ!
122 Ekäni, näk epän watä ämaka unita api täŋkentäŋ gamet yäŋ näwet. Täŋkentäŋ namiŋiri äma inita nadäwä ärowani täŋpanitä bäräpi namineŋtawä.
123 Wära! Gäk bian täŋkentäŋ namikta siwoŋi näwetkuno ude täŋkentäŋ nami yäŋpäŋ dapun täŋ yäpmäŋ äbäŋira dapunna komi nekaŋ.
124 Unita Ekäni, butewakika paot-paori nämo unita nadäŋ namisi! Täŋkaŋ gäkŋaken juku-manka u näwetpäŋ näwoŋärek täyi.
125 Näk epän watä ämaka itat unita gäkŋo meka jinom u nadäwa-tärekta nadäk-nadäk namisi.
126 Ekäni, ämawebe gäkŋo baga man irepmit täkaŋ u yabätan? Eruk, gäk bäräŋeŋ akuŋpäŋ kowata yäwoŋäre!
127-128 Näk kädet wakiwaki äma udewanitä iwat täkaŋ unita taräki-inik nadäk täyat.
U imata, gäkŋo juku-manka unita gäripi pähap nadäk täyat, ämatä gol moneŋ säkgämän-inik unita gäripi nadäk täkaŋ u irepmitpäŋ nadäk täyat.
Ba gäkŋo baga manka u kudup iwat täyat.
Anutu täŋo kädet iwatta gäripi nadäŋkuk
 
129 Ekäni, gäkŋo man uwä säkgämän unita buramiŋpäŋ kuŋat täyat.
130  * Sam 19:7; Snd 1:4 Äma kubätä gäkŋo man bänepiken peŋpäŋ kuŋarayäŋ täko uwä bänepiken peŋyäŋek api irek.
Ba guŋ äma kubätä gäkŋo man yäŋpäŋ-nadäk täŋpayäŋ täko uwä nadäk-nadäk ikek api kuŋarek.
131 Täŋpäkaŋ Ekäni, näk gäkŋo baga manta gäripi-inik nadäk täyat. U iwatta mena bänepna pidämtak täkamän.
132 Unita Ekäni, ämawebe nadäŋ gamikinik täŋpanita nadäŋ yämik täyan udegän, näk nabäŋpäŋ butewaki nadäŋ namisi.
133 Täŋkaŋ gäkŋo mankatä kädet näwoŋäreŋirän momitä näka intäjukun nämo täŋ namek.
134 Täŋpäkaŋ Ekäni, täŋkentäŋ namiŋiri ämatä näka täŋpäwak täneŋtawä. Ude täŋ namiŋiri manka kaŋ buramik täŋpa.
135  * Sam 4:6, 119:12, 119:26 Gäk dubinaken itkaŋ säkgämän täŋ namiŋpäŋ gäkŋaken kädet siwoŋika kudup kaŋ näwetpäŋ näwoŋäre.
136 Täŋpäkaŋ Ekäni, ämawebe mäyaptä gäkŋo man nämo iwat täkaŋ unita konämna pito ume dapuriken äpäk täyak ude mak täyak.
Anutu täŋo jukuman u siwoŋi-inik
 
137 O Ekäni, kudän siwoŋi säkgämän täŋo mähemi u gäk. Täŋpäkaŋ gäkŋo meka jinom kudup u udewanigän, siwoŋi säkgämän.
138 Bureni, jukuman bian pewi ahäŋkuŋo u kudup siwoŋi tägagän, ämatä nadäŋpäŋ iyap taŋpäŋ yäpmäŋ kuŋatneŋtagän.
139 Upäŋkaŋ iwanayetä baga manka u mäde ut imik täkaŋ unita bänepna kädäp ude ijik täyak.
140 Ekäni, yäŋkehäromtak manka u pära nämo ahäk täyak. Burenigän ahäk täyak.
Unita epän watä ämaka näkä manka unita gäripi-inik nadäk täyat.
141 Täŋpäŋ ämatä näka nadäwä äpani, jiraŋ ude täk täkaŋ upäŋkaŋ meka jinomta nämo gaŋatak täyat.
142 U imata, kudän siwoŋi säkgämän säkgämän täk täyan u pen udegän api täŋ yäpmäŋ äroweno unita.
Täŋpäkaŋ baga manka u burenigän ahäŋ yäpmäŋ kukta yäwani.
143 Bureni, komi epän gänaŋ itat, upäŋkaŋ juku-manka unitä bänepna täŋpidäm taŋirän oretoret nadäk täyat.
144 Täŋpäkaŋ baga manka uwä siwoŋi tärek-täreki nämo. Unita Ekäni, nadäk-nadäk namiŋiri säkgämän kaŋ it yäpmäŋ ärowa!
Wakiken nanik imagutta Anutuken yäŋapiŋkuk
 
145 Bänep nadäk-nadäkna kudup gäkken peŋpäŋ gera yäyat. Unita Ekäni, nadäŋ namiŋiri juku-manka kudup kaŋ buramiwa!
146 Gäkken gera yäŋira wakiken nanik nämagut. Nämaguriri baga manka kudup u kaŋ iwara.
147 Täŋpäŋ gäkŋo manka unitä bureni ahäwekta nadäkinik täyat unita kome ket nämo yäŋeŋirän akuŋpäŋ täŋkentäŋ namikta gäkken gera yäk täyat.
148 Täŋkaŋ gäkŋo manka yäŋpäŋ-nadäk täŋpayäŋ nadäŋpäŋ bipani käroŋ päke u kodakgän it täyat.
149 Ekäni, ironka tärek-täreki nämo unita nadäŋ namisi. Täŋpäŋ butewakika kwawak näwoŋäreŋpäŋ iritna täŋ-kehäromtaŋ namisi.
150 Nadätan? Äma komi epän namik täkaŋ u dubinaken itkaŋ. Äma uwä gäkŋo jukuman iwatta bitnäk-inik täk täkaŋ.
151 Täŋpäkaŋ Ekäni, gäk imaka, näk dubinaken itgän täyan. Täŋpäŋ gäkŋo baga manka u kehäromigän pen itta yäŋkehärom täwani.
152 Bian gäkŋo juku-mankata yäŋpäŋ-nadäk ŋode täŋkut; U tärek-täreki nämo itta pewi ahäŋkuŋ.
Wakiken nanik imagutta Anutuken gera yäŋkuk
 
153 Ekäni, näk gäkŋo juku-mankata nadäŋ äwaräkuk nämo täk täyat unita komi bäräpi gänaŋ itat ŋo nabäŋpäŋ-nadäŋkaŋ täŋkentäŋ namisi.
154 Bian yäŋkehärom taŋkuno ude iwanaye iŋamiken näk gärak itpäŋ täŋkentäŋ namiŋiri iwan nabä-kätäŋpeŋ kut.
155 Äma waki täŋpani u gäkŋo juku-manka nämo buramik täkaŋ unita gäkŋata biŋam täga nämo api yämaguren.
156 Upäŋkaŋ Ekäni, nähä täŋkentäŋ nam! Butewakika u ärowani pätak unita yäŋkuno udegän wakiken nanik nämagut.
157 Iwan mäyap näk täŋpäwakta it gwäjiŋ namikaŋ upäŋkaŋ gäkŋo man kädetka bureni u nämoinik irepmit täyat.
158 Täŋ Isrel ämawebe ätu gäkŋo manta nadäŋ parit täk täkaŋ unita kokwawak nadäŋ yämik täyat.
159 Täŋpäkaŋ Ekäni, gäkŋo meka jinomta gäripi pähap nadäk täyat u nabäŋpäŋ-nadäsi.
U nabäŋpäŋ-nadäŋkaŋ ironka tärek-täreki nämo unita iritna täŋ-kehäromtaŋ namisi.
160  * Sam 119:89, 119:142, 119:152 Ekäni, baga manka u burenigän ahäŋ yäpmäŋ kukta yäwani. Manka siwoŋi u kudup tärek-täreki nämo.
Anutu täŋo baga man iwatta gäripi-inik nadäŋkuk
 
161 O Ekäni, äma wäpi ärowani nikek ätu jop nadäŋ näk täŋpäwak täkaŋ upäŋkaŋ näk juku-manka unita nadäwa umuri täŋpäpäŋ oraŋ imik täyat.
162 Täŋpäŋ kudän tägatäga täkta yäŋkehärom taŋkuno unita nadäŋkaŋ oretoret pähap nadäk täyat.
Äma kubätä moneŋ taŋi mämäram yäpmäŋkaŋ oretoret nadäweko ude nadäk täyat.
163 Täŋpäkaŋ jop-manmanta taräki-inik nadäŋkaŋ gäkŋo man kädetkata gäripi-inik nadätat.
164 Unita kepma kubä gänaŋ kadäni 7 ude baga manka siwoŋi unita yäŋpäŋ ganiŋoret täyat.
165  * Ais 32:17 Burenitä bureni-inik! Ämawebe gäkŋo manta gäripi nadäŋpäŋ iwat täkaŋ unitawä watä it yämiŋiri bänep kwini terakgän it täkaŋ imaka kubä täŋpewän bänep nadäk-nadäki täga nämo putärewek.
166 Unita Ekäni, gäk kubä-tägän wakiken nanik nämagutta itsämäŋtat. Itsämäŋkaŋ gäkŋo baga manka u iwaräntäk täyat.
167 Täŋpäkaŋ äneŋi ŋode yäkgän täyat; Jukumanka unita gäripi-inik nadäŋpäŋ iwat-inik täk täyat.
168 Bureni, gäk näkŋo irit kuŋat-kuŋatna u kudup nabäŋpäŋ-nadäwi-tärek täkaŋ unita meka jinom kudup buramik täyat.
Anututä täŋkentäŋ imikta yäŋapiŋkuk
 
169 Ekäni, gäkken gera yäyat ŋo nadäŋ namisi. Nadäŋ namiŋpäŋ bian yäŋkuno udegän nadäk-nadäk täga näwetpäŋ näwoŋärek täyi.
170 Yäŋapik manna ŋo iŋamkaken äreŋirän yäŋkehäromtak manka u iwatpäŋ wakiken nanik nämagusi.
171 Ude täŋiri menatä gäk ganiŋoret täyiwa! Imata, gäk juku-manka kudup u säkgämän näwetpäŋ näwoŋärek täk täyan unita yäŋpäŋ.
172  * Sam 51:14, 119:138 Mena täŋpidäm taŋiri gäkŋo manka kädet unita nadäŋpäŋ kap ganiŋ ubiŋpäŋ teŋtäŋ kuŋat täyiwa, manka kudup u säkgämän siwoŋigän unita.
173 Näk gäkŋo man kädetka bureni iwatta yäŋkehärom taŋkuro unita täŋkentäŋ namikta pidämtak täyi.
174 O Ekäni, gäkä täŋkentäŋ namikta dapun käroŋ täŋ itat ŋo. Ba gäkŋo manta bänep täga pähap nadäk täyat.
175 Unita Ekäni, iritna täŋ-mehamtaŋ namiŋiri wäpka biŋam oraŋ gamik täyiwa.
Ude täŋira manka kuduptä täŋ-mehamtaŋ namik täyon.
176  * Ais 53:6; Jer 50:6; Mat 18:12; Luk 15:4 Näk yawak ägwän taŋpeŋ kwani udewani unita gäk epän watä ämaka näka wäyäkŋeŋpäŋ nabäŋ ahäsi.
Imata, näk gäkŋo juku-manka iwatta epäni kehäromi täk täyat.

*119:1: Sam 128:1

*119:10: Sam 119:2, 119:21, 119:118, 119:145

*119:16: Sam 119:35, 119:70, 119:92-93, 119:174

*119:32: 1Kin 4:29; Ais 60:5; 2Ko 6:11-13

*119:34: Sam 119:73; Snd 2:6; Jem 1:5

*119:36: Mak 7:21-22; 1Ti 6:10-11; Hib 13:5

*119:42: Sam 102:8, 119:39; Snd 27:11

*119:47: Sam 119:16, 119:97, 119:127, 119:159

*119:57: Sam 16:5

*119:59: Mak 14:72; Luk 15:17

*119:67: Sam 119:71; Jer 31:18; Hib 12:10-11

*119:89: Ais 40:8; 1Pi 1:25

*119:101: Snd 1:15

*119:103: Sam 19:10; Snd 8:11

*119:105: Snd 6:23

*119:112: Sam 119:33, 119:36

*119:114: Sam 32:7, 91:1

*119:130: Sam 19:7; Snd 1:4

*119:135: Sam 4:6, 119:12, 119:26

*119:160: Sam 119:89, 119:142, 119:152

*119:165: Ais 32:17

*119:172: Sam 51:14, 119:138

*119:176: Ais 53:6; Jer 50:6; Mat 18:12; Luk 15:4